Anneke Graman onderscheiden: “Zolang ik gezond ben nog niet stoppen”

Het ging haar afgelopen najaar dan wel iets te ver om er halsoverkop voor terug te komen van vakantie in Italië, voor de Zegveldse vrijwilligster Anneke Graman werd de laatste dag van januari 2012 alsnog een heel bijzondere.mrt-Anneke-Graman
Toen kreeg ze uit handen van de Bodegraafse wethouder Verkleij een medaille in het kader van het Jaar van het Vrijwilligerswerk. Samen met vier vrijwilligers uit Bodegraven en Reeuwijk werd haar de onderscheiding opgespeld voor haar werk voor de Buurtbus De Meije.
`We zaten in Italië met vakantie en daar kreeg ik het telefoontje dat ik was genomineerd voor de onderscheiding en of het mogelijk was dat we eerder konden terugkomen. Niet dus. Op de bijeenkomst waar toen de mensen werden onderscheiden ben ik wel genoemd en er werd bij gezegd dat ik later nog in het zonnetje zou worden gezet”.
Sprak de wethouder nog heel toepasselijk over `Vrijwilligers, die het cement van de samenleving zijn`, in het geval van Anneke Graman gaat het meer om een complete betonfabriek. Want in het leven van deze superactieve Zegveldse  is haar chauffeursbestaan op de buurtbus maar een klein deel van het werk dat zij als vrijwilligster doet.
Naast de buurtbus is Anneke Graman ook als vrijwilligster actief  als gastvrouw in De Zegge, waar ze regelmatig de koffie verzorgt voor de gymnastiekclub, maar ook binnen de katholieke kerk in de Meije heeft ze een groot aantal taken op zich genomen.


Ze is er ondermeer wijkcontact en dat houdt in dat ze langs gaat bij nieuwe parochianen, maar zich namens de kerk ook bekommert om de zieken en op bezoek komt bij een geboorte of als er iemand is overleden. Waar dat nodig is brengt ze de communie: “Dat is prachtig werk, waarmee je echt iets voor mensen kunt betekenen”.
Ondanks het nobele vrijwilligerswerk binnen de kerk, werd Anneke Graman toch vooral onderscheiden voor haar verdiensten binnen het project van de buurtbus, waarbij zij al vanaf de oprichting, bijna
25 jaar geleden, is betrokken:
“In september 1988 is de buurtbus van start gegaan en sinds die datum ben ik al chauffeur. Vier jaar later ben ik voorzitter geworden en dat ben ik nog steeds. Zolang mijn gezondheid het toelaat, ben ik voorlopig ook nog niet van plan te stoppen.”

Scooterrijders en bromfietsers opgelet!

Het is gebleken dat de bebording voor scooterrijders op de Hoofdweg, Uitweg en Milandweg in Zegveld niet juist en/of onduidelijk was. De bebording is onlangs aangepast. De scooterrijders en bromfietsers dienen zich ter plaatse te houden aan de volgende verkeersregels: Binnen de bebouwde kom worden scooterrijders en bromfietsers geacht op de (auto)rijbaan te rijden, dus niet op het fietspad. Buiten de bebouwde kom dienen zij zich naar het verplichte (brom)fietspad te begeven. (Bovenstaande berichtgeving is verstrekt door de Politie, Afdeling Verkeer, district West, de heer R. van der Does.)

Dorpsplatform Zegveld

Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op 14 februari 2012 in de Milandhof bij elkaar geweest. Het was een drukbezochte bijeenkomst waar ruim dertig dorpelingen, raadsleden en sympathisanten bij aanwezig waren.
Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

•    Piet (Coop) Bremmer werd in het zonnetje gezet vanwege het bereiken van de respectabele leeftijd van Abraham.  Piet is inmiddels 50 jaar geworden.
•    Cor Doets heeft na vele jaren wijkagent van Zegveld te zijn geweest, afscheid genomen als wijkagent. Nadya Kihel en Rinus van der Does volgen Cor voorlopig op.
•    Marleen Beiboer heeft het Dorpsplatform gevraagd om een thema-avond te mogen verzorgen over de verschillende culturen. Uiteraard juicht het Dorpsplatform dit initiatief van harte toe! 
•    De gemeente heeft – op advies van het Dorpsplatform, vanwege de verkeersonveiligheid -  de glascontainers weer op hun ‘oude’ plek gezet. De gemeente is van plan om ondergrondse glascontainers te realiseren. De kledingcontainer gaat niet ondergronds, maar omdat bij de Coop ook een kledingcontainer staat – die overigens ’s avonds naar binnen gaat – heeft het Dorpsplatform de gemeente geadviseerd om dan geen aparte kledingcontainer neer te zetten. Dit heeft tevens als voordeel dat ‘onverlaten’ niet met kleding uit de container gaan slepen.
•    Het Dorpsplatform heeft langs de Hoofdweg twee bankjes geplaatst. In het voorjaar zullen daar informatiebordjes bij worden geplaatst. 
•    Langs de Milandweg wordt een tweede informatiebord geplaatst (zoals aan de Hoofdweg).
•    Het Dorpsplatform en het bestuur van Gasterij de Milandhof hebben op een zaterdagavond  de parkeerproblematiek bij de Boschsloot bekeken. Gebleken is dat auto’s inderdaad de doodlopende straat (parkeerterrein Boschsloot) inrijden, maar – omdat er auto’s achteraan komen – niet meer kunnen keren, met alle gevolgen van dien. Wijkwethouder Schreurs heeft een idee van de Milandhof (doorsteek met klappaal) bekeken en gaat hierover met hen  in overleg. 
•    De wijkagent heeft gemeld dat brommers/scooters binnen de bebouwde kom op de weg moeten rijden en buiten de bebouwde kom op het fietspad moeten rijden. De bebording is volgens de wijkagent hierop aangepast.
•     Omdat het Dorpsplatform vindt dat het strooibeleid van de gemeente te wensen overlaat, met name dan vooral rondom de ouderenwoningen, wordt bekeken of het mogelijk is zelf een  strooikarretje aan te schaffen. Supervrijwilliger Jaap van der Knaap is bereid om – als er althans nog een paar vrijwilligers bij komen - het pad van de ouderenwoningen richting de winkels te strooien.
•     In de afgelopen maanden hadden met name de Milandhof en de Joraï erg veel last van vernielingen,vandalisme en overlast door jeugd. De wijkagent roept de inwoners op om vooral melding te doen als zij iets signaleren, omdat de politie niets kan doen als zij geen meldingen krijgt. Opmerkingen als ‘de politie doet toch niets’ werken volgens de wijkagent dus juist averechts, want zonder melding kan de politie niets ondernemen. Dus, ziet u iets waarvan u denkt dat het niet door de beugel kan of ervaart u overlast? Bel dan 0900-8844 of bij heterdaad situaties 112.  
•     Siveo, de Milandhof en de brandweer worden bedankt voor hun inzet tijdens de nacht van oud op nieuw, immers het kost hun veel tijd en energie en zonder hen zouden de activiteiten niet kunnen worden georganiseerd!
•     Over de plannen met betrekking tot de voormalige openbare school is nog niets bekend. Van twee organisaties zijn signalen ontvangen dat zij interesse hebben om een locatie voor kinderopvang te realiseren. De gemeente lijkt wel kansen te zien in een combinatie van  kinderopvang en woningen. Wordt vervolgd...
•    Volgens aannemer Bolton gaat het project ‘de Florijn’ definitief door. Medio maart zal de voormalige Rabobank naar verwachting worden gesloopt, medio april zal hopelijk met de bouw kunnen worden gestart.
•     De gemeente heeft overleg met de provincie gehad over de nieuwe provinciale structuurvisie. De provincie zou – voorzichtig gezegd – bereid zijn om de contouren waarbinnen gebouwd mag worden iets op te rekken, zodat woningbouw achter de Hoofdweg mogelijk wordt. Wijkwethouder Schreurs heeft alle politieke partijen opgeroepen hun krachten te bundelen richting hun fracties in de provincie om dit voor elkaar te krijgen. Uiteraard zal met de belangen van de agrariërs rekening worden gehouden. 
•     Naar aanleiding van een recente aanrijding is de voorrangssituatie met betrekking tot het parkeerterrein Rabobank/Middenweg aan de orde geweest. Er is namelijk nog steeds verwarring wie er nu voorrang heeft. De wijkagent heeft duidelijk aangegeven dat het parkeerterrein gewoon een openbare weg is en dat als je vanaf de Meije komt de auto’s vanaf het parkeerterrein van rechts komen en dus voorrang hebben!
•    Het Dorpsplatform is tevreden over de snelheid waarmee de gemeente het Deltaplan (oplossen wateroverlast op de wegen) voor Zegveld realiseert en de maatregelen die worden getroffen. Nog dit jaar zullen de Prunuslaan, een deel van de Eikenlaan/Populierenlaan en de Lijsterbeslaan worden aangepakt. In 2013 worden de rest van de Elzenlaan, de Esdoornlaan en het laatste stukje van de Middenweg opgehoogd. Aan de wijkwethouder is de vraag meegegeven wanneer het bedrijventerrein aan de beurt is.     
•    De opdracht voor het plaatsen van doeltjes op het grasveldje bij de Korensloot/Boschsloot was al gegeven, toen alsnog van twee aanwonenden bezwaar kwam. Omdat een oplossing (hogere hekken achter de doeltjes) die tegemoet zou komen aan de bezwaren meer geld zou gaan kosten, zijn de plannen opnieuw behandeld. Het Dorpsplatform heeft de alternatieve plannen nu ook goedgekeurd, zodat aan de aannemer opdracht kan worden gegeven. Hopelijk zijn de doeltjes voor het nieuwe ‘’speelseizoen’ geplaatst. 
•    Binnen het DB van het Dorpsplatform gaat het een en ander veranderen. De voorzitter (Henk van Dam) en de secretaris (Paul Vonk) leggen in de volgende vergadering hun functies neer. Henk wordt raadslid en vanwege een mogelijke belangenverstrengeling kunnen de functies van voorzitter en raadslid niet beiden vervuld worden. Uiteraard blijft Henk als raadslid wel adviserend lid van het Dorpsplatform Zegveld en zal hij nog wel wat dingen voor het Dorpsplatform kunnen blijven doen. Paul heeft al langer geleden aangegeven het stokje graag te willen overdragen. Paul is vanaf het begin (in 2000) al secretaris en vindt het – ook vanwege toenemende drukte op het werk en andere activiteiten – nu wel tijd dat een ander het overneemt. Paul zal voorlopig wel in het DB blijven  en zich voornamelijk bezig houden met de portefeuille woningbouw en de contacten met de pers. Het bestuur van het Dorpsplatform Zegveld vindt dat de leefbaarheid van het dorp een zaak is van álle Zegvelders en hoopt dat de dorpelingen hun verantwoordelijkheid hierin willen nemen door zich beschikbaar te stellen als kandidaat bestuurslid. Specifieke eisen worden hieraan niet gesteld. Een ‘Zegvelds’ hart,  een gezond verstand, enige bestuurlijke ervaring en zich willen inzetten voor het algemeen belang (maatschappelijke betrokkenheid) zijn genoeg. Dus, inwoners van Zegveld, wie meldt zich spontaan aan?!

Jaarvergadering Passage 2012 (een ingekomen bericht)

mrt-Jubilarissen-De-PassageOp 14 februari hield christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage haar jaarvergadering in de Milandhof. De afdeling Zegveld bestaat inmiddels al 62 jaar.
De drie jubilerende leden: mevrouw Van Pruissen-Schippers, mevrouw D. Timmerman-Hoogendoorn en mevrouw J. van der Vliet-Verwoerd werden gehuldigd met een oorkonde en bloemen vanwege hun 40- en 25-jaar lidmaatschap. De spreker tijdens de jaarvergadering was mevrouw Willemien van Delft. Het thema deze avond was ‘Uit en over het leven’. Verhalen vertellen is van alle tijden. In vrijwel ieder mensenleven spelen verhalen een rol. Maar het vertellen van verhalen is ook een kunst. Willemien bleek daar heel bedreven in te zijn. Zij vertelde verhalen van onder anderen Godfried Bomans en Annie M.G. Schmidt. De avond werd besloten met de jaarlijkse verloting. Passage biedt haar leden heel gezellige, maar ook informatieve en leerzame avonden. Zo geeft op 10 april geeft mevrouw Hutink namens de Nederlandse Vereniging van Lyme-patienten een  voorlichting over de ziekte van Lyme en over de teek, de veroorzaker van deze ziekte. Een ieder die belangstelling heeft, is uitgenodigd om de verenigingsavonden te bezoeken. U bent van harte welkom!

Passieviering (een ingekomen bericht)

Graag willen wij u herinneren aan de Passieviering op 4 april in de Ned. Herv. Kerk van Zegveld. Centraal staan deze avond de koralen uit Bach’s Mattheüspassion, gezongen door zangvereniging De Lofstem. De gezangen zullen door ds. Noorlander met schriftlezingen uit het Mattheüs-Evangelie aan elkaar worden verbonden. Ook zal jongerenkoor Esperance twee liederen zingen en is er ruimte voor samenzang. Pia Schütz zingt de slotaria en Warno Ruting zal alles op het prachtige orgel begeleiden. Een groot uur van rust en verlichting in deze Stille Week, die begint om 19.30 uur en waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd.

Overlijden Annie Kleinveld–van Hanswijk

Helaas moeten we ons koorlid Annie Kleinveld-van Hanswijk op deze avond missen. Na een korte ziekenhuisopname is zij vrij plotseling overleden op 6 maart. Vanaf de oprichting in 1964 is zij trouw lid geweest van het koor De Lofstem. Vele jaren is zij penningmeester geweest. Zij verheugde zich erop mee te zingen tijdens de passiedienst. Dit heeft helaas niet zo mogen zijn. Tijdens de rouwdienst hebben we het lied ‘Er is een God’ gezongen. Een lied waar zij erg van hield. Wij zullen haar missen.
Dirigent en leden De Lofstem.

Rommelmarkt 21 april (een ingekomen bericht)

Zoals u in de vorige Berichtgever heeft kunnen lezen zijn de voorbereidingen voor de rommelmarkt op D.V. 21 april in volle gang. Het doel van dit jaar is het HGJB project ‘Alles over hoop’. Voor dit doel reizen we af naar Pakistan, een land waar 180 miljoen mensen in heel verschillende omstandigheden leven. Samen met de Kerk van Pakistan willen we vooral jongeren helpen om hun talenten te kunnen ontwikkelen.

Doel 1: jeugdwerk:
- opzetten van een steunpunt voor jeugdwerk in de kerk
- organiseren van jongerenontmoetingen en –uitwisselingen met thema’s die te maken hebben
met christen zijn
- geven van trainingen aan zondagsschool- en jeugdwerkleiders.

Doel 2: onderwijs:
- onderwijs aan gehandicapte kinderen
- steun aan internaten waar kinderen uit armere gezinnen worden opgevangen om naar school
te kunnen gaan.

Zo willen we helpen een steentje bij te dragen vanuit Zegveld. Doe, denk, leef en geef mee!
In de week dat deze Berichtgever uitkomt zijn er jongeren bij u langs geweest om de bestelling van de gebakactie op te nemen. Het gebak wordt zaterdag 7 april bij u thuis bezorgd. Zijn de jongeren niet bij u langs geweest voor de bestelling dan kunt u tot dinsdagavond 3 april uw bestelling doorbellen naar Esther van Brenk tel: 06-30062458.
Zaterdag 14 april komen wij de spullen voor de rommelmarkt ophalen (graag spullen die niet stuk of vies zijn). Wij bellen bij u aan, dus u hoeft het niet buiten te zetten. Mocht u niet thuis zijn dan kunt u het natuurlijk wel buiten zetten en nemen wij het mee.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar telefoonnummer 0348-691335.
Tot ziens op 21 april op de rommelmarkt!

De rommelmarktcommissie.

 

Ontbijtactie

De jaarlijkse rommelmarkt komt er weer aan!
Net als vorig jaar willen we een ontbijtactie organiseren.
Dit jaar gaat de opbrengst naar onderwijs voor kansarme kinderen en gehandicapten en trainingen/cursussen voor jongeren in Pakistan.
Heeft u zin in een ontbijtje? Of wilt u iemand anders verrassen?
Dan maken wij een ontbijtje voor u klaar en bezorgen dat bij u thuis op zaterdagochtend 21 april, tussen 7.00 en 8.00 uur. Het ontbijtje wordt, netjes verpakt, aan uw deur gehangen. Verrast u iemand? Dan doen we dit anoniem, maar wij bezorgen niet buiten Zegveld.
Het ontbijtje zal bestaan uit: twee belegde bolletjes, fruit, vruchtensap, een gekookt eitje en een croissant. Dit alles voor maar 5 euro!
U krijgt een bestelformulier door de deur waar verder op staat hoe u kunt bestellen. Bestellen kan ook via www.courank.nl, waarbij u het geld kunt overmaken.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0348-691893.
Alvast bedankt, en eet u smakelijk!

 

‘De Witte Roos’ bestaat 50 jaar

Op 16 december 2011 zag de club Abraham: schietvereniging De Witte Roos. Vijftig jaar geleden opgericht door politieagent J.H. Joor, Jan Berkelaar, Kees Lehman, Toon Hamoen en Lauw Uittenbogaard. Laatstgenoemde werd de eerste voorzitter van de vereniging. Om de vereniging te kunnen starten was een startkapitaal nodig. Dit kapitaal werd bijeengebracht door renteloze leningen van ƒ 10,00 of meer door de toenmalige leden. In de jaren daarna gebeurde het regelmatig dat de lening werd omgezet in een schenking. Er zijn nog vier leden die van het begin af aan lid zijn, namelijk Jan Berkelaar, Henk van der Wind, Piet Rijlaarsdam en Ad Ton. Jan Berkelaar kreeg bij de oprichting gelijk het beheer over de geweren en werd aangesteld tot baancommissaris, ook omdat hij bij de reservepolitie zat. Nog steeds is hij baancommissaris. Voor deze taak heb je wel een vergunning nodig, die elk jaar verlengd dient te worden. mrt-witterroos
In de beginjaren werd er geschoten in zaal Verhoeff. Voor de ramen werden ijzeren platen gezet om de ruiten te sparen. Bij één plaat was echter een hoekje af en groenteboer Muijs wist het te presteren om twee schietavonden achter elkaar het raam bij dat hoekje kapot te schieten. Hij heeft zijn lidmaatschap toen maar opgezegd, want het werd een te kostbare hobby. Belangrijke elementen  bij de schietsport zijn: concentratie, houding, ademhaling en natuurlijk ook talent. Er heerste een behoorlijke competitiestrijd in de beginjaren. En bij kapper Den Bleeker werd menig competitieavond nog eens uitgebreid verhandeld.

Eind jaren ‘60 verhuisde de schietbaan van zaal Verhoeff naar een leegstaande schuur achter boerderij De Wenpost waar Piet van der Burg boer was geweest. Van der Burg was met zijn bedrijf in 1964 verhuisd naar de Dwarsweg. Om het in de winter een beetje behaaglijk te maken in de schuur stond er een ouderwetse petroleumkachel. Het aansteken lukte niet altijd even goed, wat regelmatig tot een enorme steekvlam leidde, tot grote hilariteit van de aanwezige leden.
In 1970 werd de schuur gesloopt in verband met de bouw van de Milandhof. Tot de opening van de Milandhof in 1972 was er geen gelegenheid waar de leden konden schieten. Vanaf de opening in 1972 kon de schietvereniging gebruik maken van de BB-kelder (Bescherming Bevolking) in de Milandhof, een plek waar nog steeds geschoten wordt. De vereniging ging er geweldig op vooruit. Van één schietbaan naar vijf schietbanen.
Was Jan Berkelaar vroeger als enige de baancommissaris, thans zijn er vijf baancommissarissen. Zij bewaken de veiligheid. De vijf geweren werden destijds door Jan Berkelaar mee naar huis genomen en lagen daar onder z’n bed. Op de schietavond nam hij ze op de fiets mee naar de clubavond. Nu is dat ondenkbaar. De geweren zitten nu veilig opgeborgen in een kluis in de schietkelder. Jaarlijks wordt dit gecontroleerd. De eisen ten aanzien van de veiligheid zijn erg streng geworden. De meeste leden hebben een eigen pistool waar ze op de clubavond mee schieten. Dit pistool moet thuis in een kluis liggen. Bij controle dit jaar was dit bij een lid van de vereniging niet het geval met als gevolg dat zijn lidmaatschap beëindigd is.

Bekend was de schiet-, sjoel- en dartavond van De Witte Roos rond Sinterklaas. Iedereen kon meedoen en daarbij een banketletter of speculaaspop winnen. Deze drukbezochte avonden werden vroeger georganiseerd door bakker De Leeuw en bakker Ton. Vanwege allerlei veiligheidseisen moest in 2000 met deze activiteit worden gestopt.

In de jaren ‘80, de bloeiperiode van de club, werd meegedaan met de Stichtse Competitie, een competitie die buiten het KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) verband om werd gehouden. Met de vijf beste schutters van de vereniging reisde men af naar plaatsen die meededen in deze competitie, zoals Benschop, Lopik en ’s-Graveland.

In 2006 moest De Witte Roos uit wettelijke verplichtingen lid worden van de KNSA. Dit kostte de club erg veel leden. Het ledental daalde van 90 (inclusief de donateurs) naar 30 leden. Dit was het gevolg van een enorme stijging van de contributie. Van € 12,50 naar € 75,00 nu. Voor penningmeester Jaap Burggraaf, die deze functie al zo’n 45 jaar vervult, een hele klus om steeds weer de eindjes aan elkaar te knopen.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van De Witte Roos gaan de leden met hun partners binnenkort kleiduiven schieten in Biddinghuizen met aansluitend een gezellige avond.

Voorzitter Jan van Amerongen vertelt dat het voortbestaan van de schietvereniging erg onzeker is. De KNSA eist dat de clubs gecertificeerd worden. Dat wil zeggen dat de bestuursleden en veiligheidsmensen dienen te handelen volgens het protocol van de KNSA. Dit houdt in dat de statuten aangepast moeten worden, waarbij het karakter van de vrijwilliger (waar de club op draait) weg is. Ook zullen er cursussen gevolgd moeten gaan worden waarbij menig lid zal afhaken. ,,Op zich is dit niet slecht, maar voor kleine verenigingen lastiger”, aldus Jan. Mochten er mensen zij die lid van de club willen worden, dinsdagavond is de vaste schietavond.
De Berichtgever feliciteert De Witte Roos met dit jubileum en wenst hun nog een heel lang bestaan toe.

Goede prestaties Top Judo Henkido op NK judo

Op zaterdag 10 maart  namen Laura Kreuger en Babette Woudenberg van Top Judo Henkido uit Zegveld deel aan het NK judo tot 15 jaar in Eindhoven. Zij plaatsten zich daarvoor door in het district Midden Nederland 1e en 2e te worden. Babette werd vervolgens op het NK 3e en Laura eindigde op een verdienstelijke 7e plaats. Een mooi resultaat voor deze meiden van Top Judo Henkido.  

COV programma zo goed als rond

Het bestuur van de christelijke Oranjevereniging laat weten dat het programma voor de Oranjefeesten op 30 april en 5 mei zo goed als rond is. Een aantal punten wil het bestuur alvast doorgeven in verband met enkele voorbereidingen door de deelnemers. Zo vindt er op 30 april tijdens de volksspelen een spel plaats over het ‘Julianakanaal’. De vraag is: Welk duo durft de nieuw uitgedachte hindernisbaan over dit Julianakanaal aan? Denk er nu alvast goed over na, train op je conditie en daag je tegenstander uit op 30 april boven het water.
Ook de prutrace zal dit jaar voor de snelste maar ook voor de origineelste persoon gekostumeerd een uitdaging worden. Voor iedereen natuurlijk prijs, maar voor de snelste en origineelst verklede persoon een extra prijs. Wie o wie in ons dorp gaat aan deze uitdaging beginnen?
Op 5 mei is er voor de kinderen van de basisschool een vossenjacht en ’s middags een heel leuk kindertheater. ’s Avonds is er in Gasterij de Milandhof de familieavond waarbij het blijspel ‘Noem dat maar niks’ opgevoerd zal worden.

Expositienieuws

Niet alleen in de Apenheul en bij de Oostvaarders Plassen, maar ook  in de Zegveldse bieb en bij het Thomashuis kunnen de liefhebbers binnenkort op safari. Op kunstsafari wel te verstaan. De kunstenaars van het Thomashuis zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de grote expositie die geopend wordt op 23 juni. Het stikt er al van de 'wilde beesten'. Om een beetje een indruk te krijgen, onderstaand een foto van een schilderij van Luuk: De Apenberg! Op dit moment worden alle schilderijen afgewerkt, gerubriceerd en ingelijst. 


Expositie in de bibliotheek van Zegveld
Deze expositie loopt tot donderdag 5 april. Er zijn zes schilderijen en vijf beelden te zien. Het is gemengd werk van diverse kunstenaars uit de afgelopen vijf jaar.
 


Grote expositie bij Atelier de Schuur, Thomashuis Zegveld
‘Kunstsafari, een kleurrijke ontdekkingstocht’
In en om het Atelier, op het erf van Thomashuis Zegveld, op 23 juni van 11 tot 16 uur. Iedereen is van harte welkom.
De kunstenaars hebben het afgelopen halfjaar hard gewerkt aan een nieuwe spannende collectie met het thema Wilde Dieren.
Technieken:     Acryl op doek
Divers werk op papier, ingelijst
Beelden van keramiek
Tijdens de expositie kunt u tegen een speciale prijs kunst kopen of een abonnement aanschaffen voor de kunstuitleen.

Officiële opening van ons nieuwe verkooppunt in het atelier. Hier kunt u  voortaan terecht voor:
-kopen of lenen van kunstwerken.
-kunstzinnige en ambachtelijke cadeauartikelen uit het atelier.
-Aanvragen van kunstopdrachten voor de kunstenaars in het atelier.
-Nieuwe collectieve beelden uit het atelier in de beeldentuin.
Tijdens de expositie mag iedereen meehelpen met het inschilderen van een groot beestenschilderij. Op het erf zijn ook diverse kraampjes, met onder andere een rommelmarktje. Daarnaast is er koffie thee en iets lekkers te krijgen.


Galerie Vermeije
Op zondag 25 maart is de nieuwe expositie van Ido Vunderink in Galerie Vermeije op feestelijke wijze geopend.
Op de tentoonstelling is de nieuwe collectie schilderijen van Ido te zien. De expositie is te bezichtigen tot en met zondag 15 april, uitsluitend op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak, tel. 0172-685527. Het adres van Galerie Vermeije is Meije 205, 3474 MB Zegveld.

Kinderkledingbeurs druk bezocht

mrt-kledingbeursTot ver voorbij het kerkelijk centrum De Voorhof stonden de auto’s op 17 maart geparkeerd. Heel veel moeders met jonge kinderen kwamen daar om de kinderkledingbeurs te bezoeken. In de Voorhof kon jij bijna letterlijk over de hoofden lopen en tientallen moeders stonden met een grote vuilniszak met gekochte kleding en/of speelgoed in de rij om af te rekenen. Uit Zegveld en de hele omtrek waren ze gekomen om te kijken of er iets van hun gading bij zat. En ook nu was er weer voldoende aanbod, zoals kleding voor kinderen, speelgoed, positiekleding en gebruiksvoorwerpen voor kinderen. Aan het einde van de dag kon de balans worden opgemaakt en bleef de teller na aftrek van de onkosten staan op € 1.500,=. Dit is weer meer dan de vorige keer. De opbrengst komt ten goede aan het kerkelijk centrum De Voorhof. Een compliment is zeker op z’n plaats voor de organisatie en alle vrijwilligers.

Vrouwen/koffieochtend

Op woensdag 18 april wordt er een vrouwen/koffieochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u luisteren naar Marianne van Steenwijk uit Soest. Zij zal spreken over het thema ‘Omgaan met verschillen’, een eyeopener in relaties. De koffieochtend wordt gehouden in Gasterij de Milandhof en begint om 9.30 uur. De organisatie is in handen van de Evangelisatiecommissie Zegveld. Kinderoppas is aanwezig, alsmede een boeken- en sieradentafel. U wordt van harte uitgenodigd deze ochtend bij te wonen. Neem gerust uw (schoon)moeder, zus, vriendin en/of buurvrouw mee. 

Nieuwe bestuursleden locatieraad Onze Lieve Vrouwe Geboorte 

De ondernemer Ike Bos wordt deze zomer de nieuwe voorzitter van de Locatieraad binnen de Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouwe Geboorte Meije en Zegveld, kortweg: de katholieke kerk in de Meije. Hij volgt daarmee Ineke Nollet op, die de functie vier jaar heeft bekleed. Ineke blijft overigens wel actief lid van het bestuur, maar vindt het tijd geworden voor een nieuwe voorzitter.
De Locatieraad is het bestuursorgaan dat op lokaal niveau zich vooral met de meer praktische zaken van de kerk bezighoudt, zoals beheer en onderhoud van het kerkgebouw, het organiseren van activiteiten en het vrijwilligerswerk.
Op 1 januari jl. zijn Sjaak Voorend en Janny de Jong uit het bestuur gegaan. Karin Ammerlaan volgt Sjaak Voorend op als secretaris van de locatieraad. 

Lente-expositie in De Blauwe Meije

Op 17 maart is de lente-expositie in De Blauwe Meije geopend door kunstenaar en verteller Frans de Leef van Studio Pulchri. De kunstenaars op deze nieuwe verkoopexpositie komen allen uit Den Haag en Amsterdam. Het zijn: Loes Botman, schilderes van fraaie pastel schilderwerken, o.a. kleurige dieren; Tresurlab met o.a. Marianne Aulmann, Lon Buttsted en Caroline van Rhijn: schilderwerken en interieur sieraden, tassen met thema en Hollandse kleurige kostuums en Nora van Klingeren met vilten objecten, wandkleden en gebruiksartikelen. In de beeldentuin exposeert Bastiaan Meijer met insectenhuisjes.
De lente-expositie is vanaf 17 maart vijf dagen in de week open en loopt tot 15 juni 2012.
Het adres van De Blauwe Meije is: Meije 300, 3474 MD  Zegveld.

Terug in de tijd naar………………Broekerweg 56

Thans staat aan de Broekerweg 56 een prachtige nieuwe woning, maar tot 1969 stond hier een oud huisje waarvan de diaconie van de hervormde gemeente van Zegveld eigenaar was. Of de diaconie deze woning heeft laten bouwen of dat zij het verworven heeft, is onbekend. Wel is zeker dat de diaconie al vanaf 1832 eigenaar was van deze woning. Een woning die in sommige perioden door twee gezinnen bewoond is geweest, namelijk in de periodes 1880-1895, 1908-1938 en van 1941-1954. De oorspronkelijke woning noemen we voor het gemak ‘huis 1’. De gegevens van het tweede huis of van de tweede bewoners van hetzelfde huis staan vermeld onder ‘huis 2’.
De bewoners van de periode voor 1869 zijn niet bekend, ook omdat in de administratie van de diaconie geen huurders vermeld staan, maar uitsluitend dat het pand door verschillende ondersteunende gezinnen bewoond wordt.

Allereerst starten we met de gegevens van ‘huis 1’. 
De woning wordt in 1869 verhuurd aan de koopman Johannes Balvert (geboren 12 december 1846 te Zegveld). Hij was op 19 november 1869 in Bodegraven getrouwd met Jacoba Luiken of Luijke (geboren 18 oktober 1840 te Oudshoorn, overleden 16 februari 1896 te Nieuwkoop). Op zich niets bijzonders dat de diaconie van de hervormde gemeente deze woning verhuurt aan Johannes Balvert. Het is wel bijzonder als je bedenkt dat Johannes Balvert Rooms Katholiek was. Eigenlijk ondenkbaar in die tijd. In 1879 verhuist het gezin naar Nieuwkoop. Na het overlijden van Jacoba op 16 februari 1896 hertrouwt Johannes op 28 augustus 1896 met Maria Zuijdervliet (geboren 31 mei 1854 te Nieuwkoop, overleden 1927).

In mei 1879 wordt de nieuwe huurder de arbeider Bastiaan Veenendaal (geboren 24 juli 1804 te Leeuwen (Gld), overleden 21 maart 1890 te Zegveld). Bastiaan is op 25 november 1876 in Barwoutswaarder getrouwd met Willemijntje van Eijk (geboren 5 februari 1836 te Kamerik, overleden 22 februari 1907 te Zegveld). Na het overlijden van haar man Bastiaan Veenendaal verhuist Willemijntje van Eijk naar een andere woning in ons dorp. Helaas is niet te achterhalen welke woning dit was. In 1891 komt in dit huisje postbode Albertus Halm wonen.

Albertus Halm (geboren 28 februari 1860 te Zegveld) is op 15 maart 1888 te Zegveld getrouwd met Adriana Plomp (geboren 12 december 1856 te Zegveld). Adriana was weduwe van Dirk de Jong (geboren 15 december 1861 te Oudshoorn, overleden 11 februari 1886 te Oudshoorn) met wie zij 2 december 1885 was getrouwd. Na het overlijden van Albertus Halm op 5 mei 1915 te Utrecht blijft Adriana nog tot 1928 in dit huisje wonen. Dan vertrekt zij naar Alphen aan den Rijn waar zij op 21 maart 1930 overlijdt.

Opnieuw krijgt dit huisje nieuwe huurders. Het zijn de veldarbeider Willem Frederik van Veen (geboren 17 november 1893 te Alphen aan den Rijn, overleden 26 maart 1970 te Woerden) en zijn vrouw Gijsbertha Burggraaf (geboren 2 februari 1893 te Zegveld, overleden 15 april 1978 te Woerden). Zij waren op 27 november 1919 te Zegveld getrouwd. Na vijf jaar, in 1933, vertrekken zij naar een andere woning in Zegveld dat huisnummer 55 had, thans Hoofdweg 84.

Na het vertrek van bovengenoemde huurder wordt dit huisje voor de laatste keer door de diaconie verhuurd en wel aan Christiaan (Chris) Muller (geboren 29 januari 1889 te Amsterdam, overleden 4 mei 1967 te Zegveld). Op 13 oktober 1933 trouwt de dan 44-jarige Chris met de 20-jarige Trinette (Netta) Menzo (geboren 28 oktober 1912 te Hochheide (Duitsland), overleden 22 december 1975 te Zegveld). Ook Chris Muller was veldarbeider.
Er wordt met de hervormde diaconie van Zegveld een huurcontract getekend waarin staat: ,,… dat de huur wordt aangegaan voor een week, aanvangende den zevende October 1900 drie en dertig en zullende eindigen 14 October 1933 echter met dien verstande dat deze huur telkens voor een week wordt verlengd wanneer niet door een van beide partyen opzegging is gedaan.” De huurprijs bedraagt: ,,EEN GULDEN VYFTIG CENT PER WEEK te voldoen in een termyn op iederen laatsten werkdag der week.”

Chris was al op jonge leeftijd wees geworden en in Amsterdam opgenomen in een weeshuis. Op 12-jarige leeftijd kwam hij naar Zegveld in het gezin van de familie Blok aan de Rondweg. Hij was daar ook gelijk boerendaggelder. Iets dat hij zijn hele leven is gebleven. Zoon Dolf (geboren 15 januari 1935) vertelt dat zijn vader Chris in de Eerste Wereldoorlog was gelegerd bij het Fort in Nieuwerbrug. Hij moest daar oorlogskruit verwerken dat daar werd opgeslagen. Er werd daar op speciale schoenen gelopen, schoenen die hout gepend waren. Deze konden geen vonken geven bij het lopen.

Netta, de vrouw van Chris, is in Duitsland geboren, hoewel haar broers verder allemaal in Nederland zijn geboren. Mogelijk dat haar ouders in die periode voor hun werk in Duitsland zijn gaan wonen. Ook Netta verliest op jonge leeftijd haar ouders. Zij was 2 jaar toen haar moeder overleed en 8 jaar toen haar vader overleed. Zij wordt daarna geplaatst in een weeshuis in Utrecht. Wat jaren later komt zij als huishoudster in het gezin van de familie Breedijk aan de Rondweg werken. Hierbij diende ook meegewerkt te worden op de boerderij. Netta Menzo en Chris Muller waren toen eigenlijk buurmeisje en buurjongen en hebben elkaar daar leren kennen.

Chris en Netta krijgen twaalf kinderen, waarvan de eerste levenloos wordt geboren. U zult begrijpen dat het passen en meten was in het huisje aan de Broekerweg, zeker ook omdat een groot gedeelte van de tijd die zij daar wonen, het huisje in tweeën wordt bewoond. Het gezin Muller bewoonde het achterste gedeelte van de woning. In de winter werden de luiken voor de ramen vroeg gesloten om de kou zoveel mogelijk buiten te houden. Van isolatie had men toen nog niet gehoord. In 1939 wordt de woning voor het eerst aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook was kort daarvoor de woning voorzien van een watertappunt. Daarvoor werd het water door Chris uit een waterput getapt.

De woning bestond uit een kamer met daarin een bedstee. Aan de kamer zat een klein keukentje waarin een trap stond die naar de zolder ging. Op zolder waren twee bedsteden waar de kinderen konden slapen.

De oorlog was een moeilijke tijd voor het gezin Muller. Zo werden de twee bedsteden op zolder afgebroken omdat men brandhout nodig had om de kachel te kunnen stoken. En de fiets waar Chris zo trots op en blij mee was, moest hij afstaan aan de Duitsers. Met dankbaarheid denkt de familie Muller terug aan de familie Mouris die het gezin in de oorlog de Hongerwinter 1944-1945 heeft doorgeholpen. Als het donker was zette deze familie drie pannetjes met eten neer in het klompenhok. Een pannetje met aardappelen, één met groente en één met vlees. ’s Morgens haalde Netta de pannetjes daar weg en zette ’s middags de lege pannetjes weer terug. De volgende morgen stonden er weer volle pannetjes. Dit gebeurde allemaal in het donker, want niemand mocht weten dat een katholieke boer een protestants gezin hielp. Dat kon eigenlijk niet.

Chris is altijd boerendaggelder geweest. Hij kreeg een keer het aanbod om op de Melkfabriek te komen werken. Hij kon daar het dubbele verdienen, maar hij deed het niet. Chris was zo verknocht aan de polder. Hij mocht graag vissen. De gevangen vis zoals voorn, snoek, en paling werd geslacht en opgegeten. Vaak kregen ze van broodvisser Willem Methorst baars, want daar had hij geen klanten voor. Chris mocht ook graag een strik zetten om een haas te vangen. Dit betekende dan weer vlees voor het gezin. De langste tijd is hij boerendaggelder geweest bij de familie Blok. Maar ook was hij boerendaggelder bij de families Neuteboom en Van Dam. Als Chris ’s winters geen werk had en er lag ijs in de sloot, ging hij de ijsbaan vegen in de hoop een fooitje te krijgen. Nee, het was geen vetpot in die tijd. Gelukkig sprong de diaconie af en toe bij.

Dolf vertelt nog enkele schitterende anekdotes. Zo was Dolf voor zijn werk aan het broodventen in Barwoutswaarder en maakte daar kennis met Zwarte Jaap. Of Dolf de groeten wilde doen aan zijn vader. Wat bleek nu: Zwarte Jaap was in werkelijkheid politieagent Van der Hoeven die kort daarvoor Chris een bekeuring had gegeven voor het stropen in de polder.

Een andere anekdote gaat over het onderhoud aan het huisje. De diaconie liet dit beurtelings doen door de plaatselijke aannemers Beukers en De Lange. In dit geval was aannemer Arie de Lange aan de beurt. Men was door de houten vloer in de kamer gezakt en deze diende gerepareerd te worden. Arie de Lange kwam zelf deze klus klaren. Toen de klus geklaard was en hij naar huis wilde, waren zijn klompen verdwenen. Hij was bijzonder kwaad en de kinderen van Chris Muller kregen de schuld en dit had weer tot gevolg dat ook Chris boos was op zijn kinderen. De kinderen echter wisten nergens van, zeiden ze. Op kousenvoeten is De Lange naar huis gefietst. ’s Middags kwam De Lange weer terug en begon driftig de vloer weer open te breken. Wat was het geval? Uit angst dat de kinderen zijn klompen zouden verstoppen, had hij zijn klompen zolang onder de vloer gestopt waar hij aan het werk was. In zijn ijver had hij vergeten ze tijdig weer boven op de vloer te zetten…

Als in 1954 de huurders uit het voorste gedeelte van de woning vertrekken, wordt er van de twee kleine woninkjes één woning gemaakt. Vanaf maart 1954 wordt de huurprijs daardoor aangepast naar ƒ 5,00 per week. Na het overlijden van Chris Muller op 4 mei 1967 blijft zijn vrouw Netta nog een jaar daar wonen. Op 5 juni 1968 verhuist zij naar een woning in de Dorpsstraat.
Nu de woning leeg staat, wil de diaconie de woning verkopen. In een brief van de gemeente Zegveld van 4 september 1968 aan de diaconie doet zij een voorstel om de woning te kopen voor ƒ 7.000,00, gelet op de kosten om de woning weer enigszins in bewoonbare staat te brengen. De diaconie gaat niet in op dit aanbod. Ook zoon Dolf krijgt gelegenheid om de woning te kopen voor ƒ 9.000,00. Helaas kon hij geen lening krijgen bij de Boerenleenbank. In 1969 wordt de woning verkocht aan Ewout Verweij uit Woerden voor een bedrag van ƒ 11.000,00.
(Wordt vervolgd)

Voor u gelezen maart 2012

Opruimactie Nijverheidsbuurt Zegveld (bron Woerdense Courant)
Op het bedrijventerrein Nijverheidsbuurt staan veel zaken op de openbare weg die daar niet thuishoren. De gemeente wil deze verrommeling tegengaan en heeft de eigenaren daarom verzocht hun voorwerpen weg te halen. Ze hebben hiervoor ruim drie weken de tijd gekregen. Voorwerpen die niet op tijd zijn weggehaald, worden verwijderd door de gemeente.
De eigenaar moet als hij zijn eigendommen terug wil hebben, betalen voor het verwijderen en het opslaan. Heeft de eigenaar zich na 13 weken nog niet gemeld, dan zullen de voorwerpen worden vernietigd.

Proefopenstelling van balies gemeentehuis op dinsdagavond (bron AD Groene Hart)
Woerden gaat experimenteren met een ruimere balieopenstelling. Vanaf 1 mei is het stadhuis gedurende drie maanden op dinsdagavond open. Wel moeten bezoekers daarvoor een afspraak maken. Sinds 1 november vorig jaar kunnen inwoners van de gemeente sowieso niet meer op de bonnefooi naar het loket burger- of bouwzaken en moet er een afspraak worden gemaakt.
Uit steekproeven die de gemeente heeft gedaan, blijkt dat meer dan driekwart van de bezoekers een afspraak heeft gemaakt en daardoor meteen werd geholpen.
Aan een andere wens, beter parkeren bij het stadhuis tijdens drukke momenten, wordt gewerkt. Wethouder Martin Schreurs: ,,We proberen alle hoeken en gaten te benutten."

Opnieuw tegenslag bij instellen pontje over de Grecht (bron AD Groene Hart)
Het felbegeerde pontje over de Grecht ten noorden van Zegveld lijkt langzamerhand het middelpunt van een pijnlijke soap te worden. Besloten onlangs twee buurtbewoners van De Toegang hun juridische protest tegen het pontje te staken, nu gooit het vogelbroedseizoen roet in het eten. Tussen 15 maart en 15 juni mag niet in de polder tussen Zegveld en Oud-Kamerik worden gewerkt. En dus kan het pontje pas na de zomer in de vaart worden genomen. De eigenaren van een recreatiewoning aan de Toegang vonden de uitgekozen plek geen gelukkige. Een veer op die plaats zou het vaarverkeer op de Grecht in gevaar brengen, vandaar dat ze voorstelden het pontje 50 meter naar het noorden te verplaatsen. Daarmee komt die ook verder weg van de recreatiewoning. Een ander bezwaaar was dat de pont schade aan de natuur zal aanrichten. De Raad van State dacht dat het niet zo'n vaart zou lopen. Onlangs besloten de bewoners vrij onverwacht hun verzet te staken.
Maar tot zijn teleurstelling moest wethouder Bob Duindam van Woerden vaststellen dat het pontje het komende vaarseizoen waarschijnlijk nog niet in de vaart kan worden genomen. In het veld moet de gemeente dan wel geduld oefenen, achter de schermen kan wel gewoon worden doorgewerkt. Zo zal het pontje elders worden gebouwd en in elkaar gezet, net als de steigers. Na half juni gaat het werk ter plekke van start.
Het bankgeheim van De Florijn (bron Woerdens Nieuwsblad)
Tijdens de inloopavond in het voormalige Rabobank gebouw kon onder andere nog eenmaal een kijkje genomen worden in de oude kluis. Hier stond ook 'het bankgeheim'. Een grote pot vol met kleingeld. Opgegeven moest worden hoeveel geld er in de pot zat. Vele bezoekers hebben meegedaan. Maar de winnaar van de vier entreekaarten voor de nieuwe entertainmentavond in de Milandhof was mevrouw Lien van den Dool uit Zegveld. Het door haar opgegeven bedrag benaderde het dichtst het geldbedrag. In de pot zal exact 1971 Euro. Dit bedrag staat gelijk aan het jaartal dat het bankgebouw voor het eerst officieel in gebruik werd genomen.
Zegvelder Gerwin Kastelein polsstoktalent van het jaar (bron Woerdense Courant)
Gerwin Kastelein is door de Polsstokbond Holland verkozen tot grootste talent van het jaar 2011. Jaco de Groot, de topspringer uit Woerden, reikte de Willem Brouwer bokaal uit aan Gerwin.
Hij werd daarmee het jongste talent van het jaar ooit. Gerwin die alle leeftijdsrecords brak in 2011 en tevens Nederlands Kampioen bij de jeugd tot en met 11 jaar werd, nam daarmee opnieuw een bijzondere prijs mee terug naar Zegveld. De spiksplinternieuwe vereniging in Zegveld heeft met Gerwin Kastelein een heel bijzonder talent in huis!

Stichting Welzijn Ouderenmrt-SWO-familie-de-groo

Ruim 60 belangstellenden hebben op 28 februari in De Milandhof een presentatie bijgewoond van de familie De Groot van de kaasmakerij aan de Rondweg.
Stichting Welzijn Ouderen hield voor de tweede keer een bijeenkomst waarin een bekende  Zegveldse familie centraal stond. Welke familie dat was, bleef tot het laatste moment een verrassing.
Het bleek de familie De Groot van de Rondweg 15 te zijn. Als eerste kwam mevrouw Pea de Groot aan het woord, zij vertelde wetenswaardigheden over de familie en de stamboom. Daarna hebben Bert en Marleen verteld over de nieuwe boerderij met hypermoderne kaasmakerij, de kaaskelder, de landwinkel en sinds enige tijd een notenschuur. De fotopresentatie die hierbij hoorde, was gemaakt door Jos Didden.
- Vanaf 12 april wordt er weer gefietst. Als u hieraan mee wil doen kunt u zich om 13.00 uur aanmelden bij De Zegge.
- De groepen Werelddansen en Bewegen voor ouderen zoeken dringend nieuwe deelnemers. Volgens commissielid Herman Groen zijn er kandidaten genoeg,  omdat er in Zegveld 488 mensen boven de 60 jaar wonen.
- Verder heeft de commissie nog een cadeausuggestie: een cadeaubon voor deelname aan de open tafel. Leuk om te geven en om te krijgen.
Informatie en aanmelden kan iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur via het informatieloket van Welzijn Woerden, 0348-421101 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de commissieden.

3 bijzondere data op agenda 50-jarige KNA 

In het kader van het 50-jarig jubileum van muziekvereniging KNA wordt op zaterdag 31 maart vanaf 19.30 uur een jubileumconcert gehouden in Gasterij de Milandhof met als thema ‘Goud van Oud’. Tijdens het concert is er een verloting met als hoofdprijs een elektrische fiets.

Op 12 mei houdt KNA ‘Muziekfestijn op het plein’ met medewerking van De Egelander Muzikanten uit Woerden en de Dieseltrekkers uit Westervoort. Het evenement duurt van 10.00 uur tot 23.00 uur en vindt plaats op de  parkeerplaats in Zegveld.

Het reünieconcert wordt op 3 november gehouden om 19.30 in Gasterij de Milandhof met aansluitend voor leden, oud-leden en vrienden (sponsors) van KNA een gezellige feestavond/reünie met medewerking van FortNightSwing en zangeres Meike van de Veer.

Pin It