At Ton  Lid in de Orde van Oranje Nassaunov-At-Ton

Met een geweldige smoes was At Ton (67) naar de Milandhof gelokt. Er was hem verteld dat vanwege het 35-jarige bestaan van de Culturele Stichting Zegveld er plannen waren om 'het zesdorpenspel' nog een keer te organiseren. Het was daarom absoluut noodzakelijk dat hij bij deze speciaal hiervoor belegde vergadering aanwezig zou zijn. Zijn deskundige raad werd zeer op prijs werd gesteld.
Het bedreigde dorpenspel was een wedstrijd tussen de dorpen die in 1982 betrokken waren bij de gemeentelijke herindeling. Omdat de dorpen zelfstandig wilden blijven werd er een zeskamp georganiseerd, een sportief protest. Het werd een groot spektakel,  gepresenteerd door de in die tijd beroemde presentator Dick Passchier, NOS omroepster Noortje Roll en dorpsgenoot acteur Bram van der Vlugt. 


Nietsvermoedend vertrok At naar de Milandhof, met een map vol krantenknipsels, een plattegrond en een draaiboek. Terwijl in de Milandhof alle genodigden en de burgemeester zich in een andere zaal verzamelden, vertelde At het bestuur van CSZ enthousiast over zijn ervaringen in 1982. Nadat hij ruim een uur aan het woord was geweest werd de vergadering geschorst. Groot was de verrassing toen bleek dat er een zaal vol familie en vrienden op hem wachtte.
At kreeg de onderscheiding opgespeld door waarnemend burgemeester Jan Waaijer.  Pas na het opspelden van de onderscheiding werd hem duidelijk dat er geen 'zesdorpenspel' georganiseerd wordt.
At kreeg de onderscheiding niet alleen voor zijn verdiensten voor CSZ.  Op 1 mei 1970 begon hij met zijn vriend Cor Bol, een eigen aannemersbedrijf dat de naam Bolton kreeg. Onder zijn leiding heeft Bolton veel betekend en betekent Bolton nog steeds veel voor Zegveld. 
Tal van zaken/doelen worden door Bolton georganiseerd, zo ook de sponsoring van het 1e elftal van Siveo.  Volgens Rikkert Versluis, voorzitter van  Siveo komt dit voort uit een goed hart en zijn belangeloze inzet voor Zegveld en zijn betrokkenheid bij het ‘geel-blauwe cluppie'.
At droeg zijn medaille op aan al die mensen van onder andere de Culturele Stichting, want alleen bereik je niets. ,,Met elkaar hebben we het verdiend.”

Filmopnames bij Bakkerij De Leeuw

Op 16 oktober was de Bakkerij de Leeuw even het toneel van een cameraploeg. Zij kwamen in de bakkerij van ‘s morgens 8.00 uur tot ‘s avonds 18.00 uur filmen voor een schoolprogramma ter bevordering van de Nederlandse taal. Dit programma wordt later uitgezonden voor schooltelevisie. In heel Nederland zullen dus kinderen zijn die het woord ‘bolletje’ leren schrijven door onze Zegveldse bakkerij. Bakkerij De Leeuw was door het programma uitgekozen om het nog authentieke karakter van de bakkerij en zijn ambachtelijke werkwijze.
De bakkerij aan de Hoofdweg 91 heeft al meer ervaring met cameraploegen. Het resultaat daarvan is te zien op You Tube. Zie hiervoor: http://tinyurl.com/bakkerijdeleeuw

nov-bakker1 nov-bakker2 nov-bakker3

Dorpsplatform Zegveld

Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op 6 november jl. in de Milandhof bij elkaar geweest.
Paul Vonk, lid van het DB, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Ruimtelijke Ordening/woningbouw
Jan Zwaneveld, manager Ruimtelijke Ordening van de gemeente Woerden is speciaal overgevlogen om de ontwikkelingen rondom de woningbouwplannen in de “oksel” van de Hoofdweg/Nieuwstraat respectievelijk Milandweg en het nieuwe bestemmingsplan voor de kern Zegveld toe te lichten

Startdocument nieuw bestemmingsplan kern Zegveld
Omdat het vorige bestemmingsplan dateert van 2002 en een bestemmingsplan na tien jaar opnieuw moet worden opgesteld, wordt voor de kern Zegveld een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan wordt een zogenaamd “conserverend” bestemmingsplan, dat wil zeggen dat in het plan het huidige gebruik wordt vastgelegd. Het plan zal zo flexibel mogelijk worden opgesteld, zodat bij kleine aanpassingen van woningen en bedrijven er geen lange procedures nodig zijn. In het nieuwe bestemmingsplan worden géén nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Als dus bijvoorbeeld op de plek van de voormalige openbare school woningbouw wordt gerealiseerd, dan gaat dit via een “postzegelplan” (aanpassing bestemmingsplan voor een specifiek object). Het nieuwe bestemmingsplan wordt “digitaal” gemaakt, waardoor deze via de website van de gemeente te raadplegen is. Ook zakelijke rechten worden hierop zichtbaar.
Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal 2013 een eerste concept gereed is. Het Dorpsplatform Zegveld zal hierover worden geïnformeerd en zal ook mogen meekijken. In de zomer van 2013 zal het nieuwe bestemmingsplan kern Zegveld in de gemeenteraad worden vastgesteld. Uiteraard zullen de burgers en ondernemers in de gelegenheid worden gesteld de plannen in te zien en mogen zij hun zienswijze hierop geven.

Woningbouwplannen Milandweg en hoek Hoofdweg/Nieuwstraat
Het college wil het mogelijk maken dat achter de “rode contouren” (grenzen waarbuiten niet gebouwd mag worden) ruimte ontstaat. Dit geldt voor de Milandweg (ter hoogte van de tennisvelden) en de hoek Hoofdweg/Nieuwstraat. De plannen moeten het mogelijk maken dat  een aantal woningen (op basis van het onlangs gehouden woningbehoefte onderzoek, maar waarvan minimaal 25% sociale koop- en huurwoningen) wordt gerealiseerd en dat de daar gevestigde bedrijven worden verplaatst. Dit is hard nodig om het aantal inwoners van Zegveld stabiel te houden en de voorzieningen in het dorp in stand te houden. Zou dit niet gebeuren dan heeft dit nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van ons dorp.
De gemeente Woerden is – in samenspraak met het Dorpsplatform Zegveld - al sinds 2004 met de provincie in gesprek om voor deze woningbouw ruimte te krijgen. In de nieuwe ruimtelijke ordeningsplannen van de provincie is er in de agrarische dorpen wat ruimte voor woningbouw. De randen van het dorp worden dan ingepast in het landschap (door middel van groen en water). Goudriaan en Bolton hebben voor deze gebieden (Goudriaan voor de hoek Hoofdweg/Nieuwstraat en Bolton voor de locatie Milandweg) plannen gemaakt. Deze worden met de provincie besproken. De gemeente Woerden hoopt dat medio december/januari a.s. er duidelijkheid is wat de provincie van de plannen vindt. Het is daarbij van belang dat er voldoende woningen kunnen worden gebouwd om de plannen financieel mogelijk te maken en de rand van het dorp met groen en water af te ronden. De wethouder heeft onlangs bij de provincie ingesproken om de noodzaak van de plannen te onderstrepen. Daarnaast zijn verschillende politieke fracties in ons dorp op bezoek geweest om zich op de hoogte te stellen van de situatie. Ook de gemeenteraad van Woerden heeft anderhalf jaar geleden besloten dat het mogelijk moet zijn de rode contouren te verruimen. Wij hebben dus goede hoop dat het dan eindelijk gaat lukken. Medio het eerste kwartaal 2013 wordt een definitieve uitspraak van de provincie verwacht.

Groenvervangingsplan voor Milandweg en opknappen fietspad
Aan de Milandweg wordt – tussen het kruispunt bij de Milandhof tot aan de Rondweg - een aantal bomen vervangen. Alle Essen in de berm tussen het fietspad en de rijweg worden weggehaald. Deze bomen verkeren in slechte conditie en hebben geen groeikansen. In de middenberm komen geen bomen terug. Aan de kant van de tennis- en voetbalvelden staan ook Essen die niet goed meer zijn. De slechtste exemplaren worden er tussen uit gehaald. Voor deze kant van de weg wordt volgend jaar een plan gemaakt om de overige essen weg te halen en er nieuwe, passende, bomen voor terug te zetten, afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. In totaal worden nu 112 Essen verwijderd, hiervoor komen 112 knotwilgen terug. Deze komen aan de kant van de Haakwetering. Hier staan al veel groepjes knotwilgen. De aanwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd. Binnenkort wordt ook het fietspad tussen de Milandweg en de Rondweg opgeknapt. Het is de bedoeling dat beide werkzaamheden samen worden uitgevoerd.

Verkeerssituatie Blokhuisbrug
Het kruispunt nabij Blokhuisbrug levert gevaarlijke verkeerssituaties op, vooral voor de fietsers. Dit kruispunt zal worden aangepast, met name door het fietspad vanaf Woerden richting Rietveld meer gelijk te laten lopen met de weg en de bocht aan de Rijnkant in de richting van Woerden voor fietsers minder haaks te leggen.

Ondergrondse glascontainers
De gemeente heeft een ondergrondse glascontainer (voor wit, bruin en groen glas) beschikbaar gesteld. Het Dorpsplatform Zegveld vindt dat deze het beste op de huidige plaats kan worden ingegraven.

Burgernet
Het Dorpsplatform Zegveld vraagt de inwoners van Zegveld aandacht voor Burgernet.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Burgernet draagt bij aan een veilige omgeving en daarin kunt u als burger dus een belangrijke rol spelen. In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel doen om uw leefomgeving prettig te houden. Veel mensen doen dit al: door een praatje te maken of door de eigen straat schoon te houden. De gemeente en politie werken graag nog beter samen met de bewoners. Daarom is er Burgernet. Door uw ogen en oren te gebruiken, kunt u direct helpen uw leefomgeving veiliger te maken. Op de website van Burgernet (http://www.burgernet.nl ) kunt u lezen hoe Burgernet werkt en hoe u zich kunt aanmelden.

Huurkwestie consultatiebureau
Het consultatiebureau blijft gewoon in de Milandhof. De inentingen van oudere kinderen blijven  gewoon in Woerden (brede school).

Hobbel in Hoofdweg (nabij bedrijventerrein)
Nabij het bedrijventerrein ligt een “lelijke” hobbel in de weg, wat erg gevaarlijk kan zijn. Er zijn weggebruikers die (vanaf Zegveld gerekend) links van de weg gaan rijden om de hobbel te ontwijken. Het Dorpsplatform heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de gemeente.

Snelheid Hoofdweg en Milandweg
Het is al weer een tijdje geleden dat de Hoofdweg is opgeknapt. Bij deze renovatie was een aantal verkeerremmende maatregelen gepland (plateaus), die op verzoek van de bewoners niet zijn aangebracht. Uit metingen vorig jaar en klachten van de aanwonenden blijkt dat er nog steeds veel te hard wordt gereden (niet alleen door mensen van “buitenaf” maar juist ook door Zegvelders).  De politie heeft gemeld dat er volgend jaar veel snelheidscontroles op de Hoofdweg (binnen de bebouwde kom) zullen worden gehouden. Het Dorpsplatform Zegveld heeft gevraagd op de hele Hoofdweg controles te doen en ook op de Milandweg.  Op de Milandweg wordt ook erg hard gereden (gevaarlijk voor overstekende kinderen die naar de tennisvereniging of Siveo gaan). Mocht dit niet helpen dan zullen er wellicht toch snelheidsbeperkende maatregelen moeten worden genomen.

Blikvangers
Het Dorpsplatform Zegveld heeft het plan opgevat om langs de Hoofdweg en de Milandweg zogenaamde “blikvangers” te plaatsen. Deze hebben tot doel om zwerfvuil te voorkomen doordat fietsers blikjes e.d. hierin gooien in plaats van in de berm.

Even voorstellen…
De heer Van Veen, directeur School met de Bijbel Jorai

nov-VanVeenAan het eind van het vorig schooljaar heeft Nico Eikelenboom afscheid genomen als directeur van de School met de Bijbel Jorai. Het nieuwe schooljaar is inmiddels zo’n tien weken onderweg. Reden voor De Berichtgever eens nader kennis te maken met de nieuwe directeur, de heer P.J. van Veen.
De 41-jarige Peter Jan van Veen is in ‘s-Hertogenbosch geboren, heeft in Wijk en Aalburg gewoond en in Gouda gestudeerd. De heer Van Veen vertelt: ,,Na mijn afstuderen ben ik naar Sommelsdijk verhuisd en als leerkracht op de plaatselijke School met de Bijbel aan de slag gegaan. Ik heb daar 19 jaar met heel veel plezier en enthousiasme gewerkt, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. De sollicitatie naar aanleiding van de vacature van directeur op de School met de Bijbel Jorai heeft er toe geleid dat ik nu in Zegveld werkzaam ben.” De verandering van werkomgeving is niet de enige recente verandering in het leven van de heer Van Veen. De heer Van Veen vertelt verder: ,,Op 24 april jl. ben ik in het huwelijk getreden met Aleida en daarna zijn wij samen in Rotterdam gaan wonen. Het geloof is mijn ‘drive’ en de Bijbel de leidraad in mijn leven. Met behulp van Bijbelstudies zoek ik persoonlijke verdieping binnen het geloof en probeer daarbij mijn dagelijks leven in te vullen aan de hand van het woord van Jezus. Ook binnen de kerkelijke gemeente in Rotterdam ben ik zeer actief betrokken.” De heer Van Veen reist graag en houdt van de natuur. Het maken van lange wandeltochten is een hobby die hij graag in de weekenden en tijdens vakanties beoefent. Hij is tevens een fanatiek (zaal)voetballer, maar vanwege de drukte van zijn nieuwe baan en de forse woon- en werkafstand staat het voetballen even ‘op een laag pitje’.

De keuze voor een kleine dorpsschool als de Jorai in Zegveld is volgens de heer Van Veen geen bewuste keuze, doch heeft hij bewust niet gesolliciteerd op vacatures in een grote stad zoals Rotterdam. Het leren kennen van deze nieuwe school, het bestuur, het team, de leerlingen en hun ouders vergt veel tijd en energie. De heer Van Veen haalt daarbij de door de heer Spaanderman gemaakte vergelijking aan, namelijk: ‘instappen op een rijdende trein’. De heer Van Veen kan zich vinden in deze vergelijking en zegt: ,,De nieuwe directeur springt op de rijdende trein, onderzoekt welke richting de trein rijdt, welke sporen uitgezet zijn en of bijsturing gewenst is. Doch de nieuwe directeur heeft ook een eigen visie en doelstellingen hetgeen vanzelfsprekend veranderingen in het schoolbeleid met zich mee zal brengen. Mijn persoonlijke visie is leerlingen onderwijs aan te bieden op hun eigen niveau. Met bijvoorbeeld het werken in niveaugroepen binnen één groep kan het onderwijsaanbod afgestemd worden op het niveau van de leerling. Een dergelijk systeem van onderwijsaanbod komt ten goede aan alle leerlingen.”

Op de vraag waarin geïnformeerd wordt naar zijn ervaringen tot heden als directeur van de Jorai vertelt de heer Van Veen dat hij zich als ‘een nieuwe spin in een bestaand web’ voelt en alle organisatorische en administratieve zaken die daarbij horen tracht eigen te maken. Tegelijkertijd wordt door hem - in samenspraak met het bestuur - nagedacht over de uit te zetten toekomstige beleidsmatige koers. Naast zijn taken als directeur geeft de heer Van Veen op dit moment ook nog een aantal uren les aan de leerlingen in groep 8. Een combinatie die maakt dat zijn huidige werkweken meer dan goed gevuld zijn.

De heer Van Veen spreekt zijn waardering uit over het enthousiaste team en vertelt dat hij zich vanaf de eerste dag zeer welkom voelt op deze school. Daarnaast roemt de heer Van Veen de betrokkenheid van de ouders en ouderraad bij deze school. Zij nemen een belangrijk deel van de organiserende en uitvoerende taken van festiviteiten, excursies en overige schoolse activiteiten op zich waardoor de leerkrachten ontlast worden en zij zich volledig kunnen richten op het geven van kwalitatief goed onderwijs.
De heer Van Veen: ,,Tot slot wil ik graag deze gelegenheid gebruiken de lezers van De Berichtgever uit te nodigen een bezoek te brengen aan de website van de school www.jorai.nl. Op deze website zijn diverse foto’s van activiteiten en excursies te zien welke  een beeld geven van de dagelijkse praktijk op de Jorai.”

Jeugdinstuif Volleybalvereniging Animo ’72 (een ingekomen bericht)

Volleybalvereniging Animo’72 houdt op donderdag 3 januari 2013 haar jaarlijkse jeugdinstuif. De instuif wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 in de sporthal van de Milandhof en is voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool.

Rabobank voor de klas (een ingekomen bericht)nov-Rabobank

Wat doet een bank allemaal? Hoe werkt het als je geld pint en wat is een chipknip? Deze en meer vragen staan 12 tot en met 16 november centraal tijdens de Week van het Geld, een nationale projectweek voor het basisonderwijs en één van de projecten binnen het programma ‘Wijzer in geldzaken’. Doelstelling van deze week is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld.
Eén van de activiteiten is ‘Bank voor de klas’, een gastlesprogramma voor leerlingen van groep 6,7 en 8 van de basisschool. Tijdens de gastles spelen kinderen de Cashquiz. In deze klassikale quiz komen onderwerpen aan de orde die met ‘omgaan met geld’ te maken hebben.
In Zegveld krijgen de groepen 6,7 en 8 van basisschool Jorai bezoek van Ruud Kwakkenbos van Rabobank Rijn en Veenstromen. ,,Het is een goede zaak dat op jonge leeftijd de basis wordt gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Oftewel, jong geleerd is oud gedaan”, aldus Ruud Kwakkenbos.

Sfeer op het erf, webwinkel voor landelijke woonaccessoires en decoratie

nov-Sfeer-op-het-erfOnlangs hebben Anita en John Muijt een wens in vervulling zien gaan. Een eigen (web)winkel met landelijke woonaccessoires en decoratie. Anita’s jarenlange winkelervaring in deze branche lag aan deze wens ten grondslag. Tijdens een gesprek op de Zegvelderie met Daniëlle van Vliet van de webwinkel Le Bon Marché vertelde Daniëlle dat ze haar webwinkel zou gaan beëindigen en Anita en John de producten uit haar winkel wel konden overnemen. Met die informatie zijn Anita en John aan de slag gegaan met de huidige webwinkel als resultaat.

Het assortiment in de sfeervolle webwinkel bestaat uit landelijke woon- en tuinaccessoires alsmede decoratieartikelen zoals kransen, windlichten, lantaarns, harten, dienbladen, kaarsen enz. De webwinkel wordt de komende periode nog flink aangevuld met nieuwe producten waaronder takkendecoraties, in de vorm van takkenbossen en lampen welke door John worden gemaakt.

‘Sfeer op het erf’ biedt tevens een cadeauservice waarbij de klant een artikel als cadeau kan laten verzenden. Mogelijkheden als gratis bezorging in Zegveld en het geven van woonparty’s op locatie worden op dit moment door Anita en John uitgewerkt.

Anita en John nodigen u uit tijdens de Wintermarkt in Gasterij De Milandhof op 8 december de kraam van ‘Sfeer op het erf’ te bezoeken. Speciaal voor de Wintermarkt heeft ‘Sfeer op het erf’ trendy kerstaccessoires en decoraties ingekocht. Zij wensen u veel winkelplezier op de Wintermarkt en in de webwinkel www.sfeeropheterf.nl

Henkidotoernooinov-henkido

De bijna 300 deelnemers hebben op 27 oktober weer goed gepresteerd tijdens het jaarlijkse Henkidotoernooi in de sporthal van Gasterij De Milandhof in Zegveld. De deelnemers en bezoekers konden gedurende het toernooi genieten van een clinic door  judoka Elisabeth Willeboordse, deelneemster Olympische Spelen 2012 en winnaar van een bronzen medaille op de Olympische Spelen van Peking in 2008. Volgens organisator Henk Graafland van Sportcentrum Graafland (voorheen Henkido) was het een sportief en gezellig toernooi.

Voor u gelezen

Grote stal kan ook anders (AD 6 oktober 2012)
Een moderne melkveestal hoeft geen rechthoekige blokkendoos te zijn met een puntdak erop. Ontwerpen voor veehouders in onder andere Zegveld, tonen aan dat het veel creatiever kan.
ZEGVELD/ABCOUDE - Het kan nog wel even duren, maar de kans is groot dat de 'stallen van de toekomst' ook echt worden gebouwd. Twee veehouders, Henk den Hartog uit Abcoude en Bert-Jan Verboom uit Zegveld zijn enthousiast over de ontwerpen die architecten voor hen maakten.
Ze werden benaderd voor het project Innovatieve Veestallen, een initiatief van het Bureau LaMi, dat zich bezighoudt met agrarische vernieuwingen in de provincie Utrecht, en het Centrum Beeldende Kunst Utrecht. Aanleidingen zijn de schaalvergroting in de melkveehouderij en nieuwe milieu- en dieren-welzijnseisen die de boeren krijgen opgelegd. Daar komt bij dat veel stallen 30 of 40 jaar geleden werden gebouwd en vervangen moeten worden.
Bert-Jan Verboom uit de Oude Meije bij Zegveld is een van de veehouders die zijn bedrijf wil uitbreiden. Bovendien heeft hij nu plannen voor een bed & breakfast. Mei Architecten en Stedenbouwers ontwierp voor de Zegvelder een vrijloopstal voor 350 dieren. De nieuwbouw ziet eruit alsof deze in etappes wordt gerealiseerd. Op de voorgevel zijn reliëfprints van koeien gedacht, een eerbetoon aan de dieren die binnen wonen. Met deze versiering haakt de architect in op de soms rijk versierde voorgevels van historische boerenhoeves. Achter deze voorkant bevinden zich verder drie bed & breakfast kamers; in de stal is plek voor een skybox. Verboom wil na 2015 nieuw bouwen. Tot dan probeert hij samen met architect Robert Winkel de plannen tot een kant- en klaar ontwerp te maken.
Hightech in dijk van de Grecht (AD 20-9-2012)
Anton Bosman en Nico Pals hebben geavanceerde meetapparatuur in de Grechtdijk in gebruik genomen. De hightech-kade is onderdeel van het project Livedijk Utrecht, waarin Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en stichting IJkdijk samenwerken. Een halve kilometer dijk is uitgerust met meetapparatuur die het mogelijk maakt van afstand de toestand van de kade in de gaten te houden. Zo kunnen veranderingen in de waterdruk, temperatuur en stabiliteit onmiddellijk waargenomen worden. Waterkeringbeheerder Bosman en directeur Pals van de stichting IJkdijk zorgden op de afgelegen Zegveldse kade voor een rechtstreekse verbinding met Nieuwegein, waar een vergelijkbaar experiment plaatsvindt. Daar werd het officiële startsein gegeven. De stichting IJkdijk heeft het idee van de 'slimme dijk' bedacht en verder ontwikkeld. Directeur Pals verwacht dat op den duur meer cruciale dijken met meetapparatuur uitgerust zullen worden. Maar meer dan een lengte van hooguit enkele honderden kilometers zal het naar zijn idee niet worden.
De Grechtkade bij Zegveld en Kamerik kwam vorig jaar in het nieuws toen het waterschap een sproeiboot inzette om te voorkomen dat de grond uitdroogt. Doet zich zo'n situatie weer voor, dan kan met de meetapparatuur meteen beoordeeld worden wat het effect van de genomen maatregel is. Toch zullen 'visuele' inspecties nog blijven, zegt de dijkbeheerder. De kans bestaat wel dat met minder kan worden volstaan.

Muzikale afsluiting muziekproject Windvlaag op Jorai

nov-WindvlaagDe leerlingen van groep 5 van de Jorai hebben het project Windvlaag op 2 november muzikaal afgesloten. Het project is ontwikkeld om kinderen meer te leren over blaasinstrumenten, het maken van blaasmuziek en tegelijkertijd kennis te laten maken met de plaatselijke muziekvereniging alsmede het verenigingslidmaatschap te stimuleren. Tijdens het afsluitende programma hebben de kinderen samen met de leden van muziekvereniging KNA muziek gemaakt op verschillende instrumenten en de tijdens de vier muzieklessen aangeleerde liedjes ten gehore gebracht. De muziekleraar van project Windvlaag werd door de kinderen verrast met een zelfgemaakt boekje met verhaaltjes en tekeningen. Het was volgens de kinderen en Juf Lisette van groep 5 een heel leuk en leerzaam project.

Oud-leden KNA sluiten jubileumjaar af (een ingekomen bericht)

Het concert van KNA op 3 november stond voor de laatste maal dit jaar in het teken van het 50-jarig bestaan van de muziekvereniging. nov-KNA1
Na de show van majorettes en muzikanten volgde het optreden van de reüniedrumband, bestaand uit 25 oud-drummers. Zij lieten met 4 drumstukken horen wat zij in 2 avonden onder leiding van Ties Wagensveld hadden geleerd.
Een hele prestatie voor de oud-leden die soms al 30 jaar niet meer gedrumd hadden.
Stoof Tweewielers, Personal Touch Travel en De Milandhof hadden mooie prijzen ter beschikking gesteld, die tijdens de afterparty werden verloot.
Op de afterparty speelde Fort Night Swing Big Band, aangevuld met zangeres Meike van der Veer. De ruim 250 toeschouwers van het concert kregen een drankje aangeboden en bleken deze muzikale avond goed te waarderen.

nov-KNA2 nov-KNA3 nov-KNA3

Rabobank Stratenvolleybaltoernooi 2012 (een ingekomen bericht)

Op donderdag 18 oktober hield volleybalvereniging Animo ‘72 weer het jaarlijkse Rabobank Stratenvolleybaltoernooi. Dit jaar was hier een extra feestelijk tintje aan gegeven wegens het 40-jarig bestaan van de vereniging. De deelnemers konden dan ook genieten van een feestelijk versierde sporthal en lekkere hapjes.
Dit jaar deden 15 teams uit diverse straten mee aan het toernooi die in 3 poules speelden van elk 5 teams. Dit kwam op ruim 100 deelnemers en daarnaast waren er nog de nodige toeschouwers om de teams aan te moedigen.
nov-HoofdwegDe 4 beste teams gingen door naar de halve finales. Beatrixstraat 1 moest zijn sterkere erkennen in de Meije/Woerdense Verlaat met een uitslag van 16-18.
Hoofdweg 1 won van W. Alexanderstraat met een uitslag van 16-15.
Als laatste werd er nog de finale gespeeld tussen Hoofdweg 1 en de Meije/Woerdense Verlaat. Beide teams gingen in een zinderende wedstrijd lange tijd gelijk op. Uiteindelijk sleepte de Hoofdweg 1 de winst binnen met een stand van 28-26 en mochten zij de beker en een taart in ontvangst nemen.
Na de finale was het tijd voor de verloting. Diverse ondernemers uit Zegveld en omgeving hadden leuke prijzen ter beschikking gesteld. Vele loten waren verkocht en op een rijk gevulde tafel met prijzen kon iedereen kijken welke prijzen er op hun lootjes waren gevallen. Velen maakten daarna van de gelegenheid gebruik om onder het genot van een drankje gezellig na te kletsen in de Tapperij.
Mede dankzij de gulle giften van de Rabobank en de lokale ondernemers kunnen wij terugkijken op een geslaagde en gezellige avond!

Leerlingen Jorai winnen derde prijs  Techniek Driedaagsenov-Techniek-Driedaagse

De prijs was ingesteld door Woerdens Techniek Talent wat een samenwerkingsverband is van bedrijven en onderwijs-instellingen uit de regio Woerden, de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden en Provincie Utrecht. De doelstelling is de instroom van leerlingen in het technisch onderwijs te bevorderen en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs te verbeteren.
Woerdens Techniek Talent organiseerde op 6, 7 en 8 november de vierde editie van de Techniek Driedaagse in de Fabriekshallen van Den Oudsten in Woerden. Bedrijven uit Woerden, Montfoort, Oudewater en omstreken verzorgden voor de kinderen workshops in de branches bouw, elektrotechniek, installatietechniek, metaal, voertuigentechniek, ICT en licht- en geluidtechniek. Alle leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Woerden waren uitgenodigd aldaar kennis maken met techniek in de breedste zin van het woord. Ook de leerlingen van de Jorai hebben aan deze techniekdagen meegedaan en hieronder leest een kort verslag van de leerlingen van groep 8.
nov-werkstuk-kettingreactieVerslag over de Techniek Driedaagse van groep 8 School met de bijbel Jorai
Eerst moesten we op school een werkstuk met een kettingreactie voor de Techniek Driedaagse maken. We hebben er hard aan gewerkt en zelfs na schooltijd waren er kinderen die heel enthousiast door bleven gaan. Toen het af was, hebben we het wel 50 keer uitgeprobeerd, maar elke keer ging er net iets mis. Eindelijk liep alles zoals het moest en kon meester Van Veen het werkstuk wegbrengen naar de hal van de Techniek Driedaagse.

Groep 7 en 8 gingen met zijn allen met de auto naar de Techniek Driedaagse. De ene groep ging eerst naar de geluidsinstallatie en de andere groep ging naar de autotechniek. Bij de geluidsinstallatie kon je ook een plaatje draaien op de DJ-tafel. Bij autotechniek kon je een deuk slaan in een auto en toen die deuk er weer uithalen. Iedereen vond het leuk bij het eerste onderdeel. Daarna gingen we naar het volgende onderdeel en mocht je zelf dingen gaan maken zoals een klok, lamp, naambordje en een armband. Heel veel kinderen gingen zelfgemaakte chips eten. Iedereen vond de chips lekker en de dingen die we deden vonden we erg leuk en interessant.

Tijdens de Techniek Driedaagse werd bekend gemaakt dat we met het werkstuk ‘kettingreactie’ een derde prijs hebben gewonnen.

12 december 2012:Laatste les zwangerschapsgym van Yvonne Roeland (een ingekomen bericht)

Beste Zegvelders,
Helaas moet ik jullie, met pijn in mijn hart, meedelen dat ik door de veranderingen in de thuiszorgorganisatie ga stoppen met de zwangerschapscoaching in Zegveld.
De cursus Fit voor en na de bevalling, die ik zelf al zovele jaren in Woerden verzorg, zonder thuiszorgorganisaties, zal ik blijven geven.
Het positieve hiervan is, dat alle huidige en toekomstige zwangeren uit Zegveld, Woerden en omstreken van harte welkom zijn en blijven in mijn cursus Fit voor en na de bevalling in Woerden.
Na 28 jaar met veel plezier velen tijdens en na de zwangerschap begeleid te hebben, geef ik mijn laatste les zwangerschapsgym in Gasterij de Milandhof in Zegveld op woensdag 12 december 2012.
Iedereen die ooit bij mij ‘gezwangerd’ heeft, is welkom om even gedag te zeggen op 12 december 2012 om 20.30 uur.
Met sportieve groet, Yvonne Roeland
Fysiotherapeut en Oedeemtherapeut
NVFB-ZwangerFit®Docent
Bomschuit 5 3448 WE Woerden
0348-420172
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uniek verjaardagscadeau

nov-kleedOp 28 september was ze jarig, mevrouw J.K. Kool-van Drunen uit de Nieuwstraat 31. Tachtig jaar is ze geworden. Reden om dit samen met de naaste familie te vieren in Gasterij De Milandhof. Maar ook de kinderen en kleinkinderen hadden voor haar een verrassing in petto. Ze hadden een prachtig kleed gemaakt, bestaande uit 35 lapjes. Ze hadden zich allemaal creatief uitgeleefd en ieder lapje zei iets over haar. Zo waren er enkele lapjes met een puzzel erop, een favoriete bezigheid van mevrouw Kool. Weer andere lapjes waren versierd met iets wat zij/oma graag lust, zoals een stroopwafel, toetjes en snoep natuurlijk. Kleindochter Meike had het lapje versierd met een pan met knakworstjes er in. Ook zijn er op het kleed spreuken te vinden, waarvan één van haar zoon Wim in het Drents. Enkele lapjes kwamen zelfs bij haar vandaan uit de oude doos op zolder, zonder dat zij wist wat de bedoeling was. Schoondochter Marlies heeft alle lapjes aan elkaar gezet. Het eindresultaat mag er zijn. Het is een prachtig kleed geworden, vol herinneringen. Het zoeken is nu nog naar een geschikte plaats in huis om het op te hangen.

Terug in de tijd naar.....Hoofdweg 19

Zoals u verder in dit verhaal onder eigenaren kunt lezen heeft Pieter van den Toorn in 1862 deze woning laten bouwen. De eerste bewoner van deze woning is de weduwe Neeltje van Gorkom (geboren 1 september 1836 te Lange Ruige Weide, overleden 13 augustus 1906 te Zegveld). Zij was op 7 december 1860 te Zegveld getrouwd met Aaldert van Ingen (geboren 18 maart 1824 te Linschoten, overleden 9 december 1867 te Zegveld).

De volgende bewoonster is de weduwe Grietje de Vogel. Vermoedelijk komt zij na het overlijden van Neeltje van Gorkom in 1906 daar wonen. Grietje de Vogel (geboren 11 januari 1827 te Zegveld, overleden 19 april 1919 te Mijdrecht) was op 4 juni 1880 te Zegveld getrouwd met Melis Voorbergen (geboren 12 december 1831 te Zegveld, overleden 2 maart 1897 te Zegveld).

Waarschijnlijk komt rond 1910 de familie Burggraaf er wonen. Zij moeten er al vóór 1912 hebben gewoond, want dan vertrekt dochter Johanna Elizabeth Burggraaf (geboren 25 december 1884 te Zegveld) naar Hilversum. Zij is een dochter van Aart Burggraaf (geboren 9 december 1857 te Zegveld, overleden 12 augustus 1935 te Rietveld). Aart was op 6 juli 1883 getrouwd met Jansje Valk (geboren 24 januari 1849 te Zegveld, overleden 28 februari  1931 te Rietveld). Hij was winkelier en timmermansknecht. Op 25 juli 1918 komt genoemde dochter Johanna Elizabeth met haar man Willem Beukers (geboren 25 april 1887 te Zegveld) met hun twee kinderen voor de periode van één jaar inwonen. Op 10 juli 1919 vertrekken zij naar Rietveld. Aart Burggraaf had in zijn woning aan de Hoofdweg 19 tevens een kruidenierswinkel die er tot 1954 gevestigd zal blijven. Op 18 april 1929 vertrekken ook  Aart Burggraaf en zijn vrouw Jansje Valk naar Rietveld. Vermoedelijk gaan zij de laatste jaren van hun leven inwonen bij hun dochter.

Het winkeltje wordt voortgezet door Maurik (Mauk) de Boggende (geboren 24 maart 1873 te Zegveld, overleden 26 september 1931 te Zegveld). Mauk was op 19 juni 1902 getrouwd met Willempje van Rhee (geboren 11 oktober 1873 te Barwoutswaarder, overleden 9 januari 1946 te Zegveld). Naast zijn kruidenierswinkel werkte Mauk ook als arbeider bij de boeren. Tevens was hij penningmeester van de Christelijk-Historische Unie (CHU). Na het overlijden van Mauk wordt de kruidenierswinkel voortgezet door Willempje. Dit was nodig om haar gezin te kunnen onderhouden. Er bestonden toen nog geen uitkeringen voor onder andere weduwen en wezen.

Op 8 november 1944 werd de zoon van Willempje hoofdbewoner. Melis Albertus (Mees) de Boggende (geboren 21 oktober 1913 te Zegveld, overleden 26 februari 1990 te Zegveld) trouwde toen met Elisabeth (Bep) Olij (geboren 20 september 1918 te Utrecht, overleden 27 juli 1977 te Zegveld).
Dochter Wil de Boggende (geboren 24 februari 1945) kan zich nog het een en ander  herinneren toen zij daar als kind woonde. Zij sliep boven, evenals haar buurjongen Jaap Oskam van de achterste woning. De scheidingsmuur was echter zo dun dat ze op bed liggende nog volop met elkaar konden praten.
Het winkeltje was ’s avonds tot 10 uur open, maar de klanten hielden daar niet zo’n rekening mee. Zelfs na 10 uur ’s avond kwamen de klanten nog in de winkel en vooral op zaterdagavond was dit heel erg.
In de oorlog was meel schaars en Mees had meel gekregen om te verdelen. Het meel kon tegen inlevering van bonnen door bewoners uit ons dorp worden verkregen. Ook in de tijd dat Mees winkelier was, was er al toezicht op de goederen in de winkel. Zo werd onder andere het meel gecontroleerd of er geen wormen inzaten.

De indeling van het huis (vanaf de weg gezien) zag er als volgt uit. Links voor was er een klein winkeltje. Rechts voor de woonkamer met een bedstee. Achter de winkel was de keuken. Verder was er een klein halletje met een trap naar boven. Onder de winkel was een kleine kelder.
Dochter Wil weet nog een leuke anekdote te vertellen. Haar moeder Bep had na de oorlog een mooie grijze lap stof gekocht en Sien de Waal had er een  jurk van gemaakt met een bloem er op. Alleen, de stof van de jurk was zodanig, dat als deze nat zou worden, deze zou krimpen. Op een goede dag fietste Bep met dochter Wil achterop in Woerden. Niets aan de hand totdat het begon te regenen. En wat voorspeld was, gebeurde. De jurk begon te krimpen en te krimpen. Met de jurk tot ver boven de knieën kwam zij thuis. ,,Wat moet zij zich ongelukkig gevoeld hebben”, vertelt dochter Wil. Gelukkig herstelde de jurk zich weer tot normale lengte toen deze opdroogde. Maar in de regen heeft Bep nooit meer met deze jurk gefietst.

Op 24 maart 1954 verhuisde Mees met zijn gezin naar de woning aan de Milandweg 40. Deze woning was al eigendom van de familie. Daar werd de kruidenierswinkel voortgezet, maar na 3 jaar gesloten. Mees de Boggende ging fulltime werken als postbode bij de PTT, waar hij voor die tijd al op deeltijdbasis werkte.  Het was of de winkel of de PTT.

Op 6 april 1954 komen er nieuwe bewoners. Het zijn Thomas Verhoog (geboren 16 mei 1920 te Kamerik, overleden 16 augustus 2012 te Woerden) en zijn vrouw Evertje Adriana van der Zaan (geboren 7 mei 1926 te Wilnis). Zij waren op 27 september 1945 te Wilnis getrouwd. Ook zijn schoonvader Teunis van der Zaan, die bij hem inwoonde, verhuisde mee. Per 8 december 1955 gaat Van der Zaan tijdelijk ergens ander wonen om per 16 november 1956 in het kleine huisje naast Hoofdweg 19 te gaan wonen, namelijk Hoofdweg 17. Thomas Verhoog ging werken op de boerderij van Jacob Burggraaf aan de Hoofdweg 47. Op 18 februari 1958 verhuist Thomas en zijn gezin naar de nieuw gebouwde woning aan de Nieuwstraat 29. 

Per 28 augustus 1958 komt de uit Gouda afkomstige automonteur Adriaan Sirre (geboren 1935/1936) er wonen. Hij was in 1956 getrouwd met Elisabeth Burger (geboren 1935/1936 te Oudewater). Zij was strijkster. Zij blijven er niet lang wonen, want op 18 januari 1960 vertrekken zij naar Bergen (NH).

Omdat de woning aan de Hoofdweg 17, waar Teunis van der Zaan woonde, onbewoonbaar wordt verklaard, krijgt Teunis deze woning aan de Hoofdweg 19 per 10 februari 1960 toegewezen. Teunis van der Zaan (geboren 12 september 1902 te Wilnis, overleden 21 juni 1974 te Zegveld) werkte op de melkfabriek. Na het overlijden van opa Van der Zaan (zoals hij in het dorp genoemd werd) in 1974 komen er geen nieuwe bewoners meer in dit huisje wonen. De drie woningen aan de Hoofdweg 17, 19 en 21 worden afgebroken en er komt een nieuwe woning met bedrijf met als adres Hoofdweg 19. Maar hierover meer aan het eind van deze verhalen.

Stichting WELzijn Zegveld (een ingekomen bericht)

Onze naam is niet langer meer Welzijn Ouderen, maar WELzijn Zegveld. Dit is omdat de leeftijdsgrens is vervallen. Iedereen is nu welkom bij ons. In oktober zijn er weer enkele zeer geslaagde extra activiteiten geweest. Daar zijn we heel blij mee, want dat stimuleert ons om met dit werk door te gaan. We zagen ook nieuwe mensen die meededen, heel fijn.

De computercursus heeft voor de nieuwe cursus weer een aantal plaatsen vrij. Mocht u interesse hebben, kunt u zich hiervoor aanmelden. Liefst direct bij de docent Dhr. van Vreeswijk, telefoonnummer 40 18 01.
De commissie denkt er over een cursus bridge te starten. Als er animo voor is horen wij dat graag!
Op 5 december is de Sinterklaas bingo. Aanvang half 2 in de Zegge. Kan de banketletter niet oud worden!
En op 12 december gaan we weer kerststukjes maken in de Zegge. U bent van harte uitgenodigd voor de Kerstbroodmaaltijd, voorafgaande aan de Kerstzang avond op 17 december. Inloop vanaf 16.00 uur. De maaltijd begint om 16.30 uur. Kosten 7,50 euro per persoon.
Opgeven graag bij de commissieleden, maar NIET bij Adrie de Jong. Zij is afwezig.
Voor al onze wekelijkse activiteiten, kijkt u op de website van Welzijn Woerden, onder het kopje Zegveld of bij de mededelingen op de deur van de Zegge.
Namens de commissie van WELzijn Zegveld, Herman Groen, telefoonnummer 691705.

Kerstzangavond (een ingekomen bericht)

De Kerstzangavond wordt dit jaar gehouden op D.V. maandagavond 17 december in de Milandhof. De voorbereiding is dit jaar in handen van de Evangelisatiecommissie van de Hervormde gemeente. Thema van de avond is: ‘Door de wereld gaat een Woord’. De korte meditatie wordt verzorgd door prop. J.W. Verboom te Zegveld.  
Medewerking wordt verleend door zangkoor ‘De Lofstem’ en het ‘KerstKinderKoor van Zegveld’. Ook jongerenkoor ‘Espérance’ zal deze Kerstzangavond acte de présence geven. Alle koren staan onder leiding van dirigente Pia Schütz. De piano wordt bespeeld door Sjaak van der Mel. Dit met begeleiding en samenspel van muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’, onder leiding van dirigent Andries Faber.
Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met sfeervol spel van het Mallet Percussion Corps (ensemble van KNA). Er staan veel bekende Kerstliederen op het programma die door u kunnen worden meegezongen, begeleid door de muzikanten van KNA.
Omdat er voor deze avond de nodige kosten worden gemaakt, zal er een collecte gehouden worden.
De Kerstzangavond begint om 19.30 uur.
U bent allen hartelijk voor deze Kerstzangavond uitgenodigd.   

Wintermarkt 8 december 2012 (een ingekomen bericht)

De voorbereidingen voor de wintermarkt 2012 zijn in volle gang. Het maximum van 56 kramen wordt ook dit jaar weer gehaald. We kunnen ons dus verheugen op een bomvolle Milandhof. De wintermarkt is geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur en wordt voor de tiende keer georganiseerd. In 2003 werd de wintermarkt voor de eerste keer georganiseerd door de Culturele Stichting Zegveld. Het doel was om ook in Zegveld dat speciale decembergevoel te krijgen. Net als tien jaar geleden is de toegang gratis en zijn er allerlei kramen met artikelen die op een of andere manier iets met de wintertijd en de feestdagen te maken hebben.

Pin It