Coöperatieve Werktuigenvereniging ‘Ons Belang’ 65 jaar

Tijdens de naoorlogse wederopbouw van Zegveld werd op 13 februari 1948 de Coöperatieve Werktuigenvereniging ‘Ons Belang’ opgericht. Bij de oprichtingsvergadering fungeerde Jan Sterk Vroege als voorzitter en Dirk Verburg als secretaris. Zij vonden dat jonge boeren ‘de kar moesten trekken’ en benoemden tijdens de oprichtingsvergadering zoon Goris Verburg als voorzitter, Bas Uijterlinde als secretaris/penningmeester en Cor Mouris als bestuurslid. Ook de heren Notenboom, Brak , Verhoeff, Markus, Blok, Kruit en Burggraaf waren bij de oprichtingsvergadering aanwezig en tijdens de volgende vergadering sloten ook de boeren Oskam en Hofland zich aan. Gezamenlijk brachten ze een startkapitaal bij elkaar en kochten de eerste trekker bij de Zegveldse smid Van der Ham. Als chauffeur werd benoemd Andries Langerak, hij werd aangenomen voor f 0,80 per uur.
De Zegveldse boeren konden met het inhuren van materieel en personeel via de coöperatie gebruik maken van de mechanisatie in de landbouw. Voorzitter Arie Langerak: “Dit principe is nog steeds populair onder de Zegveldse boeren en de boeren in de regio. Modern en professioneel materiaal is erg duur in aanschaf en vaak onvoldoende lonend in een boerenbedrijf. Via de werktuigenco?peratie kunnen de boeren toch gebruik maken van moderne machines zonder enorme investeringen te doen. Daarnaast geeft tijdelijk extra personeel verlichting tijdens de arbeidspieken”.

okt-Personeel-Coop

De werktuigenco?peratie bestaat uit een bestuur, 57 leden en beschikt over een bestand van 300 klanten. Middels een jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden invloed uitoefenen op het beleid en de bedrijfsvoering. De werkzaamheden van de werktuigencoöperatie zijn seizoensgebonden agrarische loonwerkactiviteiten voor de klanten. Voorbeelden hiervan zijn bemesting van het land, grasmaaien en oogsten, graaf- en baggerwerkzaamheden, grasland- en slootonderhoud. De door de klanten gevraagde werkzaamheden worden al sinds 1995 door Gerard en Emmy van Ingen ingepland en verdeeld onder de vier vaste personeelsleden of de vier oproepkrachten. Emmy van Ingen vertelt: “Het verdelen van het werk gaat volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ ongeacht het lidmaatschap van de werktuigenco?peratie.


Met overleg en welwillendheid lukt het bijna altijd de vraag van de klant te vervullen, ook tijdens de drukke periode in het voorjaar”. Gezamenlijk zorgen de personeelsleden voor het beheer van het wagenpark en de reparaties van het materieel in de stalling aan de Hoofdweg in Zegveld.
Dat de Zegveldse werktuigenco?peratie na 65 jaar nog steeds bestaat en een bloeiend bedrijf is, mag als bijzonder worden beschouwd aangezien vele van de destijds in Nederland opgerichte werktuigencoöperaties al zijn opgeheven. Reden hiervoor is dat steeds meer loonwerkbedrijven het seizoensgebonden agrarische loonwerk van de coöperaties hebben overgenomen. De voorzitter: “Het succes van CWV ‘Ons Belang’ is te danken aan de gedrevenheid van het personeel, de leden en het bestuur alsmede aan de trouwe en loyale klantenkring”. Tijdens de jaarvergadering in april 2013 hebben het bestuur en de leden stilgestaan bij het 65-jarig jubileum van de Coöperatieve Werktuigenvereniging ‘Ons Belang’.

Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op 17 september jl. in de Milandhof bij elkaar geweest.

Paul Vonk, secretaris van het DB, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

 

De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.
Werking klachtenlijn gemeente
Het Dorpsplatform Zegveld heeft een paar klachten rechtstreeks bij de klachtenlijn gemeld. Dit blijkt goed te werken. De inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om klachten aan de openbare ruimte bij de klachtenlijn te melden. Indien blijkt dat bij herhaaldelijk melden er géén adequate reactie komt, dan kan dit bij de secretaris van het Dorpsplatform worden gemeld.
Snelheidscontroles Hoofdweg
Niet iedere Zegvelder zal het leuk vinden, maar de controles op de Hoofdweg zijn duidelijk succesvol!  De dorpsagent meldde dat het de bedoeling was om gemiddeld drie keer per week te controleren, maar dat niet gelukt is. Naarmate de controles toenamen, namen het aantal snelheidsovertredingen volgens de dorpsagent af. De meeste bekeuringen vielen volgens hem in de categorie 55-60 km.
Zorgwoningen
De werkgroep Zorg - vanuit het Dorpsplatform Zegveld – is opnieuw opgestart en zal zich met name bezig houden met plannen voor zorgwoningen (Futurahuis) op de plek van de voormalige Waldhoorn. In de werkgroep zitten Piet Brak, Geertje Bol, Theo Nieuwendijk en Henk van Dam. De werkgroepleden zijn bij het slaan van de eerste paal van het eerste  Futura complex in Oudewater geweest. Zij bemerkten dat bij de organisatie zeker interesse is om dit concept ook in Zegveld te realiseren. Of dit tot concrete resultaten zal leiden, moet natuurlijk nog worden afgewacht.
Dorpsplan
Eind 2009 heeft het Dorpsplatform een “Dorpsplan” opgesteld, waarin allerlei belangrijke zaken voor het dorp staan. Het Dorpsplan moet in 2014 worden geactualiseerd. Veel zaken uit het Dorpsplan zijn inmiddels gerealiseerd, maar andere punten blijven natuurlijk nog de aandacht vragen. In de vergadering van november zal het Dorpsplan worden behandeld, waarbij aan de leden gevraagd zal worden welke punten in het nieuwe plan moeten komen te staan, zodat het Dorpsplan in 2014 aangepast kan worden.
Visie  Zegveld-Zuidzijde
Via de vorige Berichtgever heeft het Dorpsplatform de inwoners uitvoerig over de plannen geïnformeerd. De presentatie avond van 18 september jl. was dan ook druk bezocht. Het betreft de plannen voor de inbreidinglocaties oksel Hoofdweg/Nieuwstraat en oksel  Hoofdweg/Milandweg.  De eerste plannen waren te ruim i.v.m.  de rode contouren. Er was toen  sprake van 100 woningen in de oksel van de Hoofdweg/Nieuwstraat, wat natuurlijk veel te veel was. Daarna is met de provincie overlegd om de contouren iets op te rekken om zo het dorp ruimtelijk beter af te ronden. Uiteindelijk heeft dit in juli jl. tot een gunstig resultaat geleid en wordt aan de Hoofdweg/Nieuwstraat zijde een overschrijding van maximaal 30-40 woningen toegestaan . Het is de bedoeling dat in twee richtingen wordt gebouwd. Ten behoeve van de plannen zullen de tennisbanen worden verplaatst. Verder zal een voet-/fietspad in beide richtingen worden aangelegd, zodat er een tweede “rondje Zegveld” ontstaat. De plannen zullen gefaseerd worden uitgevoerd in 10-15 woningen per jaar die bedoeld zijn voor Zegvelders. De plannen worden nu verder uitgewerkt. De wethouder heeft de hoop uitgesproken dat als de raad akkoord gaat en er geen zienswijzen worden ingediend over één tot anderhalf jaar gestart kan worden. De plannen zijn belangrijk om jongeren en ouderen in staat te stellen in hun dorp te blijven wonen en de voorzieningen in het dorp in stand te houden. Dorpsplatform Zegveld is blij met de plannen en heeft aangegeven graag partner te willen zijn bij deze plannen. Zij zal met name ook kijken naar de fasering en de aansluiting op het woningbehoefte onderzoek. De gemeente peilt eerst het draagvlak onder de bewoners en zal daarna pas de plannen aan de raad voorleggen.
Tijdens de informatie bijeenkomst van 18 september jl. bleek dat aanwonenden van het deel Hoofdweg/Molenweg (Het Erf) wellicht problemen zullen hebben met de visie. Het Dorpsplatform Zegveld dient de belangen van álle Zegvelders en ondersteunt juist vanwege de leefbaarheid van Zegveld de visie ten volle, maar is zich bewust van de weerstand die de visie voor hen kan hebben. Het Dorpsplatform Zegveld gaat er uiteraard vanuit dat de bezwaarden gehoord worden en de gemeente de door hen mogelijk aangedragen suggesties tenminste afweegt.
Het Dorpsplatform zal de bewoners via de Berichtgever en de website informeren over de voortgang van de plannen.
Evenementensubsidies
De gemeente heeft gemeld dat Zegveldse verenigingen en organisaties subsidie kunnen aanvragen voor zaken als “Zegveld culinair” , de Sinterklaasintocht, de Zegvelderie. De verenigingen wordt opgeroepen subsidie bij de gemeente aan te vragen Ook het Dorpsplatform Zegveld heeft nog een klein budget voor acties van verenigingen die bijdragen aan de leefbaarheid.
Opvolging ophoging overige straten
Bij de begrotingsbehandeling valt het besluit in welke jaren de overige wegen in Zegveld worden opgehoogd. Het laatste deel Molenweg komt dit jaar aan de beurt. Verder komt het ophogen van een deel van de Boschsloot/Broeksloot/Korensloot er aan. Met betrekking tot het bedrijventerrein, dat ook in een slechte staat verkeert, meldde de wethouder dat de gemeente met de ondernemers om tafel wil gaan zitten om te bezien of er een zogenaamde “Bedrijfs Investerings Zone” (BIZ) kan worden gerealiseerd. Dit houdt in dat de ondernemers dan zelf de mogelijkheid krijgen een stukje regie op het onderhoud te krijgen. In Woerden is dit bij bedrijventerrein Honthorst gelukt, bij Barwoutswaarder overigens niet.
Ontsluiting bedrijventerrein
Verwacht wordt dat het verkeer van en naar het bedrijventerrein door de uitbreiding zal toenemen, hetgeen tot problemen zou kunnen gaan leiden (omdat het verkeer van de Hoofdweg naar het bedrijventerrein en van het bedrijventerrein naar de Hoofdweg elkaar op een smal stuk moet kruisen). Het Dorpsplatform Zegveld vraagt de ondernemers te melden of er sprake is van gevaarlijke situaties en dit aan het Dorpsplatform te melden.
Groenvervangingsplan
Aankomende winter/volgend voorjaar worden 30 populieren aan de Hazekade vervangen. Ko Kromwijk, de bomendeskundige van het Dorpsplatform, heeft poolshoogte genomen en constateert dat de Populieren net zo oud zijn als de Populieren die destijds aan de Hoofdweg zijn gekapt (ca. 60 jaar) en er wilgenhoutrups in zit. Deze rupsen maken gaatjes in het hout. De bomen kunnen inderdaad beter vervangen worden. Verder is geconstateerd dat enkele Kastanjebomen in het dorp leiden aan de zogenaamde “Kastanjeziekte”. De gemeente is gevraagd het dode hout er uit te halen. Afgewacht wordt hoe de bomen zich verder gaan ontwikkelen.
Volgende vergadering
De volgende vergadering van het Dorpsplatform Zegveld wordt gehouden op 19 november a.s.  Ambtenaren van de gemeente Woerden zullen een korte presentatie geven over “Woerdenwijzer.nl” en “Hart voor Woerden, centrum voor vrijwillige inzet”. Hierin zal worden meegenomen wat wij allemaal op het vlak van vrijwillige zorg hebben en hoe dit “aan elkaar kan worden geknoopt”.
Snippertjes
•    Langs de Molenweg blijken enkele “hovelingen” (van weg naar weiland) slecht te zijn. De eigenaren zijn hiervoor verantwoordelijkheid en worden opgeroepen om de hovelingen goed te onderhouden omdat er anders sprake kan zijn van verkeersonveilige situaties.

•    De beroepstermijn voor het bestemmingsplan Kern Zegveld liep tot 21 augustus, er zijn geen bezwaren ingediend.
•    Het Dorpsplatform Zegveld heeft de polsstokvereniging een stimuleringsbijdrage gegeven in verband met de opening van de nieuwe accommodatie van de polsstokvereniging. Het Dorpsplatform Zegveld vindt het een mooie aanvulling op de voorzieningen in Zegveld.
•    De start van de ophoging van de Prunuslaan, Eikenlaan, Elzenlaan, Esdoornlaan, Lijsterbeslaan en deel Middenweg is nu gepland op januari 2014.

•    De gemeente en het waterschap zijn in overleg over de ophoging van de “Meijedijk”. Met name de vraag wie opdraait voor de kosten is  een bespreekpunt.
•    Het DB ondersteunt de initiatiefnemers voor een nieuw dierenverblijf bij het ooievaarsdorp bij de aanvraag om projectsubsidies.
•    De ondergrondse container voor glas e.d. (en dergelijke, het is toch alleen glas?)  is door de gemeente ingegraven en het ziet er keurig uit! Kleding kan voortaan bij de Coöp kan worden gebracht.

Expositie Jos Didden bij bakkerij Versluit (ingekomen bericht)

Foto-expositie "Koeienmarkt 2013" van Jos Didden uit Zegveld van 14 oktober t/m 7 december in de Tearoom van bakkerij Versluis, Voorstraat 59-61 te Woerden.
okt-JOSFotografie is voor Jos Didden meer dan een passie. Hij kan niet meer zonder denken en werken in beelden. Eind 2011 werd Jos Didden door Henk Nelson tijdens het Fotografencafé in Woerden gevraagd of hij in oktober 2013 wilde exposeren tijdens de Woerdense Koeiemart. Uiteraard wel met foto’s van koeien. Dit was een uitdaging voor hem, want tot die tijd had hij andere modellen voor zijn lens gehad.
Via een oproep in het Zegveldse periodiek De Berichtgever vroeg hij lokale veehouders om hun koeien te laten vastleggen als de koeien in het voorjaar weer voor het eerst het weiland in renden. En die oproep heeft geholpen. Op diverse boerderijen werd hij uitgenodigd. Wat een prachtige indruk geven deze dieren als zij worden losgelaten.  De grond trilt onder je voeten. De beesten springen een gat in de lucht. Hij hoopt met enkele foto’s dit gevoel met de kijker te delen.

Wintermarkt 2013

Ook dit jaar organiseert de CSZ een sfeervolle Wintermarkt in Gasterij De Milandhof te Zegveld. De Wintermarkt wordt gehouden op zaterdag 7 december 2013 vanaf 10.00 uur. Naast de verschillende kramen met kerstartikelen en kerstversnaperingen zal het koor ‘Sanghdrangh’ een vocaal optreden verzorgen en de cursisten van Sam’s Body Work twee spetterende dansvoorstellingen geven. 

Speculaasverkoop ‘De Lofstem’ (ingekomen bericht)

In de week van 4 - 9 november kunt u de leden van zangkoor  ‘De Lofstem’ aan de deur verwachten. Dan gaat de jaarlijkse speculaasverkoop weer van start. De prijs van de speculaaspoppen is niet veranderd,  1 pop kost € 2,00 terwijl 3 poppen slechts € 5,00 kosten. U kunt ook een bestelling plaatsen, de poppen worden dan bij u thuis bezorgd.
Belt u dan naar de voorzitter, mevr. A. Uittenbogaard-Kastelein,  tel. 691808.
Ook als u ons heeft gemist kunt u even bellen naar genoemd nummer.
Hartelijk dank.

‘Zegveld smaakt naar meer’okt-Zegveld-smaakt-naar-meer

Gezellige drukte tijdens het jaarlijkse culinaire evenement van de CSZ ‘Zegveld smaakt naar meer’.

Kerststerrenactie  ANIMO (ingekomen bericht)

Op 18,19 of 20 november 2013 komen leden van volleybalvereniging Animo '72 weer langs de deuren met hun jaarlijkse actie om de verenigingskas te spekken. Ook dit jaar bieden wij weer kerststerren en roomboteramandelstaven aan. Wij hopen dat veel mensen ons willen steunen.

Kledingbeurs onverminderd populair

De op 28 september gehouden kledingbeurs in het kerkelijk centrum De Voorhof blijft onverminderd populair.
Ook dit keer was het aanbod van kleding en kinderspeelgoed ruim voldoende, zodat een ieder er wel iets voor haar of zijn gading kon vinden. De kledingbeurs bracht dit jaar het mooie bedrag op van Euro 1.800,00. De opbrengst komt ten goede aan het kerkelijk centrum “De Voorhof”.

Van den Dool Zegveld beton, zand, grind en bouwmaterialen

De rondleiding die werd gegeven door  Corald van Mourik (betontechnoloog) in het familiebedrijf aan de Nijverheidsbuurt was een verrassing. Wie grote bergen zand en grind verwacht en waar vervolgens nog met een shovel de vrachtwagens worden gevuld, komt bedrogen uit.

okt-Fa-van-den-DoolBij Van den Dool werkt alles volautomatisch, computergestuurd. In de bedrijfsruimte lopen een aantal grote transportbanden waarmee het juiste materiaal bij elkaar gevoegd wordt. Als er een order is ontvangen worden alle gegevens door Corald ingevoerd in de computer, evenals de gewenste hoeveelheid. Het water dat toegevoegd moet worden komt uit een eigen bron. Vervolgens wordt alles gemixt en wordt het eindproduct rechtstreeks in de gereedstaande vrachtwagen geladen.
Liny van Mourik-Van den Dool: "Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bestaat het familiebedrijf al vanaf 1920.  Mijn opa is begonnen in Woerden. Daar werd met een schuit vanaf de Oude Rijn het zand en grind vervoerd. Het was zwaar werk want in die tijd werd alles nog met de hand geschept. Dat inladen duurde een dag zodat de volgende dag de lading afgeleverd kon worden. Later volgde de eerste vrachtwagen. Momenteel rijden er vier vrachtwagens die eigenlijk continue onderweg naar klanten zijn". Liny regelt het administratieve gedeelte van het bedrijf, de telefoon en zorgt voor de broodnodige kopjes koffie. Echtgenoot Inger en zoon Corald verrichten het zware werk, maar ook broer Kees van den Dool en twee medewerkers zijn actief in het bedrijf. Van den Dool levert vooral ´rondom de kerk´. Liny: 'Dat kan ook niet anders want het beton waarvan het meeste geleverd wordt, kan ook niet te lang onderweg zijn, dat moet zo snel mogelijk gebruikt worden anders gaat het uitharden.´
Ook particuliere klanten weten hun weg te vinden naar het bedrijf in de Nijverheidsbuurt voor zand, grind of tuinaarde. Alles wordt keurig afgeleverd bij de klant thuis of bij het bedrijf. Het bedrijf heeft het KOMO productcertificaat en dat betekent dat er veelvuldig gecontroleerd wordt. De regels zijn tegenwoordig behoorlijk streng als het om milieu en veiligheid gaat. In het laboratorium in een van de hallen worden iedere dag monsters genomen van elke soort geleverde betonmortel. Deze monsters worden bewaard in kleine kubussen in een bassin met water.
Per jaar worden er gemiddeld 300 à 400 monsters genomen en daarvan wordt weer een gedeelte gecontroleerd door de organisatie KOMO.
Corald van Mourik: 'Het beton moet uiteraard aan heel specifieke eisen voldoen. Anders krijg je problemen zoals we een paar jaar geleden zagen bij de slechte staat van de balkons bij een flatgebouw in Maastricht. De samenstelling van het product is ook per project verschillend. De vloer van een  stal heeft een andere structuur als een terras- of balkonvloer. Met alles wordt rekening gehouden. Bij grotere projecten waar Van den Dool het beton heeft geleverd, zoals De Florijn en Het Erf in Zegveld komt 'het recept' voor de samenstelling van het beton meestal van de constructeur.'
Een paar weken geleden werd er een feestje gevierd. Inger en Liny vierden samen hun 60ste verjaardag. Reden voor een feestje met daaraan gekoppeld een 'open dag'. Zo'n 300 gasten genoten van een leuke dag waar de familie Van Mourik-Van den Dool met een heel goed gevoel op terugkijkt.
Corald:  'Tijden veranderen en beton is een product dat de komende jaren veelvuldig gebruikt zal worden omdat het goedkoper is en duurzamer', de toekomst van het bedrijf ziet er dus goed uit.

Lianne crosskampioen okt-Lianne-vd-Dool  

Het is alweer enkele maanden geleden, maar toch wil De Berichtgever Lianne van Mourik van de Middenweg 9-Z even in het zonnetje zetten. En terecht. Want op 24 augustus werd zij kampioen bij de autocross in Abcoude. De cross in Abcoude is een
losstaande wedstrijd. Er deden 40 dames mee, waarvan er 20 naar de finale gingen. Lianne ging als tweede de finale in, maar dat betekende wel dat ze als één na laatste werd opgesteld. Er moesten dus heel wat dames worden ingehaald. Na een spannende wedstrijd lukte het Lianne om als eerste over de finish te komen met haar Golf type 2. Lianne, nu 27 jaar, crost al vanaf haar 18e jaar en toen ze twintig was ging ze wedstrijden rijden. Ze is lid van Autocross Vereniging Rang-Pang te Oudewater. Ze probeert zoveel mogelijk wedstrijden te rijden, want Rang-Pang heeft geen oefenterrein. Dus hoe meer wedstrijden je rijdt, hoe beter het is en hoe beter je wordt.
Met de crosswagen mag je niet op de weg rijden. De auto kan namelijk niet verzekerd worden.
Zelf ben je wel verzekerd via de KNAF (Knac Nationale Autosport Federatie). Als Lianne pech heeft met haar crosswagen, dan probeert ze het in eerste instantie zelf op te lossen en lukt het haar niet, dan helpt broer Corald. Hopelijk is de crosszege in Abcoude een begin van nog heel veel mooie crossoverwinningen.

Langs pelgrimswegen naar Santiago de Compostella.

Voor Wim Hoogendoorn uit de Meije ging dit voorjaar een lang gekoesterde wens in vervulling. In ruim zes weken tijd fietste hij vanuit de Meije 2700 km naar Santiago de Compostella (NW Spanje).
Op dinsdag 6 mei vertrok hij samen met zijn vrouw Diny voor de eerste 500 kilometer. Tien dagen zijn ze onderweg geweest met als eindpunt Noyon bij Parijs. En onderweg was het volgens Diny soms best afzien. Bij het vertrek was het schitterend weer maar tijdens de rit was er ook best wel wat regen en veel wind.
okt-Wim-HoogendoornDiny: 'Maar samen konden we bergen verzetten, alhoewel het op de laatste fietsdagen met al die heuvels wel wat zwaar werd. Onderweg hebben we genoten van de mooie natuur. De koolzaadvelden en de bloesembomen waren prachtig in het wat glooiende landschap. Af en toe zagen we mooie kerken, abdijen, oude boerderijen en kastelen. We sliepen soms in hotelletjes, maar vaak boekten we Chambres d' Hotes.' In Frankrijk heeft Wim afscheid genomen van zijn vrouw om vervolgens 1250 km alleen te fietsen,
tot aan de Pyreneeën. Daarna heeft hij met zijn dochter Janine de resterende 950 km, dwars door Spanje richting Santiago de Compostella gefietst.
Wim: 'Het was een bijzondere belevenis en een geweldige ervaring om op een eenvoudige en primitieve wijze van de vrijheid te genieten en onderweg allerlei mensen ('medepelgrims') te ontmoeten. Maar ook in de periode van het alleen fietsen, de stilte te zoeken en de Godsverbondenheid te ervaren. Het was prachtig om door de gevarieerde landschappen in Nederland, België, Frankrijk en Spanje te fietsen. De afwisseling van gebieden, van het vlakke polderland in Nederland tot boven in de bergen op 1500 meter hoogte in Spanje.'
Per dag fietste Wim gemiddeld 75 km en onderweg heeft hij in zo'n 40 bed-en-breakfast-adressen en pelgrimsherbergen overnacht.
De terugreis werd met fiets en al per vliegtuig naar Schiphol afgelegd en de Meije thuishaven werd op 20 juni weer bereikt.
Wim: 'Het was een fantastische ervaring met gelukkig nauwelijks pech, slechts één lekke band en een gebroken spaak.'

Geslaagd jaaruitje Ondernemersvereniging Zegveld en de Meije (ingekomen bericht)

Zaterdag 28 september jl. was een geslaagde dag voor de sportieve ondernemers en hun partners uit Zegveld en de Meije. Een prachtige dag met veel zon en maar een klein beetje wind, dus heerlijk fietsweer voor een ‘rondje pontje’. Het programma van het jaarlijkse ondernemersuitje was tot het eind van de dag een verrassing voor de 26 deelnemers. Na ontvangst met koffie en appeltaart met slagroom bij Van den Dool B.V. werd een wandeling door de natuurtuin van Bolton Bouw in de Nijverheidsbuurt gemaakt. De verschillende ondernemers zagen direct mogelijkheden voor een winter/schaatsevenement in dit mooie parkachtige stukje Zegveld. Vervolgens werden de sportievelingen opgewacht door Anton Kastelein voor een introductie polstokspringen op de
gloednieuwe accommodatie van Polstokclub Zegveld. De ambities van de polstokclub werden gedeeld en de ondernemers en hun partners alvast voorbereid op het echte springwerk later die dag. Voorzien van een aantal (elektrische)fietsen van Gert Jan Stoof stapten de ondernemers op de pedalen richting Scharrelslagerij Zwetsloot in Kamerik voor een proeverij van alle bekroonde worsten. Via het nieuwe pontje tussen de Houtkade (Kamerik) en de Toegang (Zegveld) werd de route naar Zegveld ingezet, inclusief een culinaire tussenstop met versnaperingen als boerenkaas van Kaasboerderij ‘De Lagebroek’ van de familie De Groot en chutneys van Buitenplaats ‘De Blauwe Meije’ van Rebecca de Boer. Teruggekeerd op de locatie van Polstokclub Zegveld werd de proefbaan van de accommodatie - onder professionele begeleiding - door vijf dappere leden van de OVZM getest. Ter afsluiting van het jaaruitje werden de deelnemers getrakteerd op een heerlijke barbecue met salades van Lauw Uittenbogaard en Pim de Kooter. Het was goed toeven tijdens deze dag en het uitje is met veel plezier voor de leden georganiseerd. Gaat u de volgende keer ook mee?
Namens het bestuur van de OndernemersVereniging Zegveld de Meije
Inger van Mourik en Rebecca de Boer.

Rectificatie Uitzending Wilde Ganzen (ingekomen bericht)

Misschien had u, na het lezen van ons foldertje, op zaterdag 12 oktober om 11.29 uur even de TV aangezet om te kijken naar ‘ons project’ en… toen ontdekt dat het helemaal niet over de bibliotheek voor een middelbare school in Burkina Faso ging…
We vinden dit erg vervelend! Het was de datum die ‘Wilde Ganzen’ aan ons had doorgegeven. We zullen een (eventuele) nieuwe datum weer in de COOP aanplakken. Maar hoe dan ook – dank u wel voor uw aandacht. 
Namens Stichting Faso
Cees Boekelo

Vrouwen/koffie-ochtend (ingekomen bericht)

Op woensdag 20 november wordt er een vrouwen/koffieochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u luisteren naar Magdaleen van der Bijl uit Zeewolde. Zij zal spreken over het thema “Als het leven anders wordt”. De ochtend wordt gehouden in Gasterij “De Milandhof” en begint om 9.30 uur. De organisatie is in handen van de Evangelisatiecommissie Zegveld. Kinderoppas is aanwezig, evenals een boekentafel. U wordt van harte uitgenodigd deze ochtend bij te wonen. Neem gerust uw (schoon)moeder, zus, vriendin en/of buurvrouw mee.

Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding (ingekomen bericht)

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Zegveld heeft een bedrag van € 1.849,30 opgebracht.
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een gift overmaken? Maak uw gift dan over op Rabobank 333.777.999, IBAN: NL23RABO0333777999. BIC code: RABONL2U, t.n.v. KWF Kankerbestrijding te Amsterdam.

Ledenavond Rabobank Rijn en Veenstromenokt-Ali-B-bij-Rabobank

In aanwezigheid van ruim zeshonderd leden vond de jaarlijkse ledenavond van Rabobank Rijn en Veenstromen plaats. De bank had dit jaar gekozen voor een andere opzet. Er werd een korte film vertoond waarin alle directieleden van de bank aan het woord kwamen over de ontwikkelingen van de bank in het afgelopen jaar en naar de toekomst. Ook de sprekerskeuze was een niet-alledaagse: rapper en televisiemaker Ali B onderhield de aanwezigen ruim een uur met wijze levenslessen en anekdotes.
Het directieteam en een vertegenwoordiger van de raad van commissarissen werden stevig aan de tand gevoeld door de aanwezige leden. Aan de orde kwamen onder andere de beslissing om kantoor Kockengen te sluiten, de huidige rentestructuur en de steeds verder gaande ontwikkelingen op het gebied van virtualisering.
Grote publiekstrekker van de avond was rapper, televisiemaker én sinds kort ook producent Ali Bouli, overal bekend als Ali B. Hij slaagde er in korte tijd in om de hele zaal voor zich te winnen.

GOEDE DOELEN DAG

Op D.V. zaterdag 23 november is het weer zover. Dan zal de jaarlijkse Goede Doelen Dag weer gehouden worden. Een gezellige dag voor  jong en oud. 'De Voorhof' staat vol met kramen waar allerlei artikelen te koop zijn, ook voor de komende  feestdagen. Tevens kunt u uw haar laten knippen of uw auto een keer goed laten wassen. Alle opbrengsten zijn bestemd voor één van de goede doelen.
We proberen er weer een mooie dag van te maken, met een gevarieerd aanbod van spullen. Zonder uw hulp krijgen wij alle kramen echter niet gevuld. Heeft u nog boeken voor onze boekenkraam of iets dat wij kunnen veilen?

Laat het dan weten aan één van de commissieleden: Nel Bos, tel. 691477,
Emmy van Ingen, tel. 691932 of Jan Pak, tel. 691697. 
Vast staat dat het weer een prachtige dag beloofd te worden waar van alles te koop en te doen is. Komt u gezellig bij ons 'winkelen' of koffie drinken met gratis gebak erbij? Misschien heeft u zin om een keer buiten de deur de lunch te gebruiken? Er staan diverse soorten soep en broodjes voor u klaar.
U bent van harte welkom tussen 9.30 en 14.30 uur in 'De Voorhof' aan de Hoofdweg 48 in Zegveld.

WELzijn Zegveld, in en vanuit DE ZEGGE (ingekomen bericht)

Wij kunnen, als vervolg op onze mededeling in De Berichtgever van september, melden, dat er weer een computercursus is gestart. Over de andere activiteiten  kan ik helaas nu nog niets melden.
Denkt u soms aan Bewegen met plezier. Regelmatig bewegen is niet alleen gezond en dus goed voor uw lichaam, het maakt u ook mentaal sterker en veerkrachtiger.
U kunt bij Welzijn Zegveld nieuwe mensen ontmoeten en veel plezier beleven! Informeer naar alle mogelijkheden bij de commissieleden. Op 17 oktober is door de wethouder het nieuwe schakelteam voor Zegveld geïnstalleerd. Dit is een aanvulling op ons WELzijn werk. U heeft daar een schitterende folder van gekregen. Doe er uw voordeel mee!!
Maandag 28 oktober hopen wij al onze gastheren/vrouwen te ontmoeten om met elkaar van gedachten te wisselen.
Hartelijke groet namens de commissie WELzijn, Herman Groen.

Kerstkinderkoor (ingekomen bericht)

Op 14 oktober is Pia Schütz weer begonnen met het Kerstkinderkoor. Als je tussen de 7-13 jaar oud bent en je wilt nog mee doen, kom dan voortaan elke maandagavond naar de Milandhof om te oefenen. Het begint om 18.15 uur. De kerstavond is op 16 december. Hou je van zingen en gezelligheid, doe dan mee!

Tentoonstelling Kleinveeteelt

De Zegveldse kleinveeteelt vereniging nodigt u uit om op 9 november  de jaarlijkse tentoonstelling bij te wonen in de Milandhof te Zegveld. Die dag worden de ingezonden dieren waaronder kippen (groot en klein), duiven, konijnen enz. gekeurd. De tentoonstelling is geopend van 9.00 tot 16.30 uur.

Opening Kinderboekenweek Willibrord/Miland in de Meije (ingekomen bericht)

Donderdagochtend 3 oktober jl. hebben we met de hele school de Kinderboekenweek geopend. Het thema is 'Klaar voor de start' sport en spel. Alle kinderen en juffen waren in sportkleding en we begonnen met een warming-up. We oefenden met aanmoedigen en gaven een wedstrijdbal door. De uitslag was gelijk, zodat er alleen maar winnaars waren. Van iedere groep mocht er iemand op het podium. Als prijs kreeg iedere groep een nieuw boek en waarna er in de klassen verder gewerkt werd over de kinderboekenweek.  Natuurlijk hebben we ook aandacht besteed aan het boek dat de gouden griffel gewonnen heeft ' Spinder'  geschreven door Simon v.d. Geest, oud-leerling van de school.

 

Graag willen wij u bedanken voor de vele blijken van medeleven en de grote belangstelling na het overlijden van mijn man, vader en opa.
Paulus Bremmer
Pau
Wij hebben dit zeer gewaardeerd, het heeft ons goed gedaan.

M.M. Bremmer-Slootweg
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Zegveld, oktober 2013

Pin It