Kledingbeurs Zegveld al 10 jaar een succes!okt-kledingbeurs

Het initiatief voor het organiseren van een kledingbeurs lag 10 jaar geleden bij Gerdi van Elk, Woudina Verdouw en Lenneke de Kruijff. Zij zijn destijds begonnen met een kledingbeurs tijdens de jaarlijkse Goede Doelendag. Gezien het succes werd de commissie in de loop van de jaren uitgebreid tot negen personen. De huidige kledingbeurscommissie bestaat uit Carola Hageman, Woudina Verdouw, Lenneke de Kruiff, Thera van der Knaap, Will Blok, Elzeline Oskam en Sabina van der Arend. Deze commissie wordt ondersteund door ruim 40 vrijwilligers.
De kledingbeurs bestaat uit een voorjaars- en een najaarsbeurs en wordt gehouden in de Kerkelijk Centrum De Voorhof. Vanwege het tienjarig jubileum van de kledingbeurs werd de najaarsbeurs 2014 een feestelijke dag. De Voorhof werd voorzien van slingers en tijdens de voorbereidingen werden de vrijwilligers getrakteerd op gebak. Tijdens de lunch op de beursdag werden heerlijke lunchbroodjes en soep geserveerd. Al tien jaar maakt Gerdi van Elk op de beursdag een grote pan soep voor de vrijwilligers en ook voor deze jubileumbeurs zorgde zij hiervoor. Langs deze weg wil de kledingbeurscommissie alle vrijwilligers nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet, want zonder hen is het organiseren van de kledingbeurzen onmogelijk. De opbrengst van de najaarsbeurs 2014 was € 2.000,00 en de volgende kledingbeurs zal plaatsvinden op 14 maart 2015.

Zegveld Smaakt naar Meer super gezellig

Het evenement Zegveld Smaakt naar Meer van de Culturele Stichting Zegveld dat op 4 oktober werd gehouden was drukker dan andere jaren. Kreten als ‘super gezellig’ en ‘opkomst buitengewoon’ waren dan ook zeker op z’n plaats tijdens deze culinaire avond. Iedereen genoot van het heerlijke eten en de kleintjes konden zich uitstekend vermaken op de springkussens. De regen bleef gelukkig tot 22.00 uur uit en was het heerlijk om buiten te zijn. Daarna werden de tenten opgezocht en bleven de meeste bezoekers tot het eind van dit festijn. De CSZ had ook een verrassingact aangekondigd. Dit keer was dat de band ‘Johnny & The Gangsters of Love’. Hoogtepunt tijdens dit optreden was wel het optreden van de Zegveldse Pointer Sisters. Zij stalen, om het zo te zeggen, ‘the show’.  De CSZ kan terug zien op een geslaagd evenement die de komende jaren zeker voor herhaling vatbaar is.

okt-zegveldsmaakt1 okt-zegveldsmaakt2

okt-zegveldsmaakt3 okt-zegveldsmaakt4

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform van 30 september 2014

Paul Vonk, secretaris van het DB, heeft voor u de belangrijkste punten die in het Dorpsplatform Zegveld van 30 september op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.
Klachten over openbaar groen en wegen
In de vergadering zijn vele klachten geuit over het openbaar groen en de wegen. In de meeste gevallen begrijpelijk en alleszins redelijk. Toch wil het Dorpsplatform Zegveld de inwoners nog eens vragen om als het om individuele klachten gaat, juist vooral de klachtenlijn van de gemeente te bellen (428911). De klacht wordt geregistreerd en u krijgt een melding via de email hoe de klacht wordt behandeld en wanneer deze is afgehandeld. Vindt u dat u niet op de juiste wijze wordt behandeld, er stelstelmatig niet goed met uw klacht wordt omgegaan, dan is de vergadering van het Dorpsplatform uiteraard de juiste plek om dit aan de orde te stellen. Daarnaast bespreken wij uiteraard algemene klachten over  groen, wegen, etc. Een paar van die algemene klachten, die regelmatig in onze vergadering aan de orde komen zijn:
•    Klachten over het maaibeleid. De aannemer die voor de gemeente werkt heeft eerst de sloten schoongemaakt en pas daarna de bermen gemaaid in plaats van andersom. Hierdoor zijn de bermen kapot gemaaid (de vilt is er van af) wat natuurlijk geen gezicht is, maar bovenal ook tot verkeersonveilige situaties kan leiden als auto’s in de berm terecht komen.
•    Klachten over het vegen van wegen/onkruidbestrijding. In de stoepgoten groeit veel  gras omdat er geen veegmachine meer komt. Dit betekent dat straks het regenwater niet weg kan en er dus meer wateroverlast zal zijn.
•    Klachten over het onderhoud/ophogen van wegen. In een deel van Zegveld worden wegen opgehoogd. Over deze werkzaamheden zijn klachten. Zo zijn aansluitingen op het riool niet goed aangebracht, waardoor deze weer losschieten, en ontstaan er op diverse plekken “spoelgaten” (door regen spoelt er zand weg, waardoor er kuilen ontstaan).
Dit zijn onderwerpen die prima in de vergadering thuishoren. Individuele klachten kunnen  via de genoemde klachtenlijn worden gemeld. 
Eigen inzet bij onderhoud groen e.d.
De gemeente is bereid om, als burgers dit willen, delen van het onderhoud aan openbaar groen aan een wijk- of dorpsplatform over te laten en het budget hiervoor mee te geven aan het wijk- of dorpsplatform.
Het Dorpsplatform vindt dat dit niet past bij de taken van het Dorpsplatform. Het Dorpsplatform Zegveld is opgericht om de spreekbuis te zijn van het dorp naar de gemeente (ogen en oren van het dorp) en niet om taken van de gemeente uit te voeren.
Daarnaast vreest het Dorpsplatform dat door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen (de burger moet méér zelf gaan doen) de vrijwilligers toch al te zwaar worden belast.
Het is bekend dat in een dorp - meer dan in de stad – al sprake is van veel vrijwilligerswerk, burenhulp, het zorgen voor elkaar, voor elkaar opkomen. Als de gemeente vervolgens nog meer aan de burgers wil overlaten, dan neemt hierdoor het risico toe dat de vrijwilligers, die toch al veel doen, te zwaar worden belast. Het Dorpsplatform vraagt de gemeente hier nadrukkelijk aandacht voor (zie ook http://www.movisie.nl/comment/reply/24444)
Jeules de boulesbaan is opgeknapt
De Jeules de boulesbaan is opgeknapt en ook het straatje/tegelpad er naar toe is opgehaald, het ligt er prima bij! Dit project is gerealiseerd als buurtinitiatief met financiële ondersteuning van de gemeente en het Dorpsplatform Zegveld.
Wijziging huisvuilinzameling
Onder andere in Kamerik is een proef geweest met een andere wijze van huisvuilinzameling. Ongetwijfeld heeft u hierover iets gelezen. Het Dorpsplatform Zegveld heeft de gemeente gevraagd om dit onderwerp de volgende keer te agenderen. De gemeente heeft beloofd om – vóórdat er besluiten worden genomen – dit punt eerst met het Dorpsplatform te bespreken.
Zorgcoöperatie
De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd  verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Veel taken op het gebied van zorg worden overgeheveld naar gemeenten en van inwoners wordt verwacht dat zij meer dan voorheen zorgtaken oppakken. Veel ouderen en zorgbehoevende inwoners maken zich ongerust of op termijn wel voldoende zorg kan worden geboden.
Voor het dorpsplatform Zegveld  was dit aanleiding om het onderwerp Zorg op de agenda te zetten. Vroeger hadden we het Groene Kruis in Zegveld, een door inwoners gestuurde organisatie die de zorg in het dorp coördineerde; dit functioneerde inclusief een wijkzuster. Met dit in het achterhoofd zijn we verder gaan denken en hebben een bezoek gebracht aan Austerlitz. Daar hebben we kennis genomen van de coöperatie Austerlitz Zorgt. Een dergelijke zorgcoöperatie is op meer plaatsen operationeel. Het Dagelijks bestuur van het Dorpsplatform is  zeer enthousiast geraakt door de aanpak van Austerlitz Zorgt en wil het initiatief nemen om dit ook in Zegveld handen en voeten te geven. Het gaat hierbij om een breed pakket aan zorg dat varieert van een indicatie op grond van de WMO tot hulp bij kleine klussen. Helpen waar hulp nodig is! Uitgangspunt is hulp door en voor Zegvelders, vrijwilligers aangevuld met professionele hulp.
Het idee is geboren om een coöperatie Zegveld Zorgt op te richten. Samen  met vrijwilligers en professionals, in samenspraak met de huisarts, bieden deze hulp, zorg en ondersteuning. De coöperatie zou kunnen bestaan uit een bestuur en leden en is een zelfstandige rechtspersoon met statuten. Het bestuur wordt gekozen door de leden. Leden kunnen alle Zegvelders zijn vanaf 18 jaar. 
Deze plannen worden binnenkort door  de werkgroep Zorg van het Dorpsplatform Zegveld verder uitgewerkt. Wij proberen dit jaar ook een  informatie avond te organiseren, waar de inwoners en betrokken Zegvelders worden geïnformeerd over deze plannen en wat dit voor het dorp kan betekenen.
Voormalige locatie Waldhoorn/zorgwoningen
Er zijn plannen om op deze locatie zorgwoningen te realiseren. De organisatie die dit zou moeten doen heet Futura, die dit concept zorgwoningen ook al in Oudewater heeft gerealiseerd en dit concept over Nederland  wil “uitrollen”. Zegveld is één van de eerste waar Futura dit wil realiseren. Medio oktober kan aangegeven worden of er groen licht komt en de investeerders akkoord gaan. De gemeente heeft beloofd dit object nog even aan te houden.
Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot (planning)
De planning voor de ophoging lijkt nog steeds niet zeker, ondanks eerdere berichten.
De gemeente heeft het Dorpsplatform gemeld dat gekeken wordt of de slechte delen eerst kunnen worden opgehoogd. De werkzaamheden starten volgens de gemeente wél in 2015. Het Dorpsplatform heeft in de planning de ouderenwoningen aan de Boschsloot gemist en het plein en het complex voorzieningen/appartementen tegen de Milandweg aan. De gemeente trekt dit na, nadere informatie volgt dus nog.
Voortgang ophoging gebied Prunuslaan, Eikenlaan, Populierenlaan, Esdoornlaan, Lijsterbeslaan, Elzenlaan, Middenweg
Verwacht wordt dat dit deel in november a.s. gereed is, dat is eerder dan was gepland. In de vergadering zijn diverse klachten gemeld (aansluitingen op het riool die losschieten, spoelgaten die ontstaan). Er zijn niet alleen klachten over de werkzaamheden zelf, maar ook over de communicatie naar gemeente en aannemer, die soms naar elkaar wijzen.
Visie Zegveld Zuidzijde
De gemeente heeft gemeld dat er door beide ontwikkelaars op dit moment wordt gerekend en getekend. Het is nu wachten op de uitkomsten.
Ophogen Meijedijk
In november a.s. vindt overleg plaats tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
Onderhoud Middenweg (bestaand deel)
Vanuit het Dorpsplatform is gemeld dat het deel dat de vorige keer is opgehoogd nu al weer erg slecht is. Er is zowel sprake van spoorvorming als uitholling overdwars, kuilen, etc. De gemeente neemt deze klachten mee en komt hierop terug.
Nijverheidsbuurt (verkeersveiligheid, wateroverlast)
Het blijkt dat verlengde vrachtwagens de bermen stuk draaien. Onze dorpsagent heeft beloofd hieraan aandacht te besteden. Verder heeft het Dorpsplatform aandacht gevraagd voor het ophogen van de Nijverheidsbuurt, waar ook sprake is van veel wateroverlast.
Kappen van 450 bomen in hele gemeente Woerden, welke in Zegveld?
In Zegveld zullen 15 alleenstaande bomen worden gekapt. In de Woerdense Courant staat een artikel hierover. Volgens de gemeente is het in principe de bedoeling dat er voor gekapte bomen weer andere bomen terugkomen.
Vuurwerkvrije zones
Het Dorpsplatform is niet voor echt vrije zones, maar is wel voorstander van het inperken van de uren dat vuurwerk mag worden afgestoken. De gemeente geeft aan dat landelijk het aantal uren waarschijnlijk iets wordt beperkt en de burgemeester er op dit moment geen voorstander van is  om in Woerden (dus ook niet in Zegveld) vuurvrije zones in te voeren.
Strooischema
Het Dorpsplatform vindt dat er een iets grotere ronde gemaakt zou moeten worden (Nieuwstraat, Willem Alexanderstraat, Eikenlaan, Middenweg, Korensloot, Broeksloot). Zo’n ronde kost volgens het Dorpsplatform niet veel tijd en is zeer effectief. Zij gaat dit aan de gemeente voorstellen. Verder lijkt de Hazekade niet te zijn ingekleurd op de tekening. Dit is bij de gemeente aangekaart, naast het strooien in de Nijverheidsbuurt. 
Behoud Hofpoort Ziekenhuis
Het Dorpsplatform vindt het erg belangrijk dat het Hofpoort ziekenhuis blijft bestaan. Met name de spoedeisende hulp (te lange aanrijtijden van ziekenauto naar ziekenhuis) , bezoek aan hulpbehoevenden en het ontbreken van een apotheek worden genoemd. Afgesproken is dat het Dorpsplatform een brief stuurt.
Initiatieven glasvezel
Er is vanuit Zegveld een projectgroep samengesteld. Hierin zitten de Ondernemersvereniging Zegveld-Meije, het Dorpsplatform Zegveld en het buurtcomité de Meije. Er is eerst behoefte om te weten hoeveel geïnteresseerden er zijn. Om dit te inventariseren is een folder huis aan huis verspreid, waarop inwoners en bedrijven hun belangstelling kenbaar kunnen maken. Dit kan ook via http://www.zegveld.net. Glasvezel geeft veel voordelen, zoals snel internet, uploaden en downloaden met dezelfde snelheid, constante kwaliteit (ook bij meerdere gebruikers), betrouwbaar (minder storingsgevoelig), interactieve TV, Domotica (bijvoorbeeld contact met zorginstelling, ziekenhuis, etc. waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen), versturen van grote bestanden, zoals foto’s, tekeningen, films, etc., veilig back uppen via “de Cloud”, internet vergaderen, camerabeveiliging, etc. Langs de Hoofdweg en Milandweg ligt al een glasvezelkabel, maar er zijn nog geen huizen en bedrijven aangesloten. Verder liggen er op diverse plaatsen in Zegveld lege buizen (zoals Dwarsweg en Rondweg) waar de glasvezelkabel makkelijk doorheen kan worden getrokken.
Vooral ook ophogen van wegen biedt kansen omdat er dan meteen een kabel mee kan worden gelegd. Ook zijn er nieuwe technieken om bestaande wijken via het rioolstelsel aan te sluiten. Ook voor de Stichtse Meije zijn er kansen. In de 2e helft van 2014 wordt in de Bodegraafse Meije glasvezel aangelegd in combinatie met werkzaamheden aan de waterleiding. In de Stichtse Meije zal ook met een paar jaar de kade worden opgehoogd, dat ook weer mogelijkheden biedt om de glasvezelkabel mee te nemen.
De projectgroep hoopt dat zoveel mensen zich aanmelden als belangstellende. De aanmelding betekent  nog niet dat u ergens aan vast zit, het is alleen bedoeld om te peilen hoeveel belangstelling er is.

Culturele Stichting Zegveld stopt met de wintermarkt!

Het was geen gemakkelijke beslissing en het bestuur is ook beslist niet over een nacht ijs gegaan. De Culturele Stichting Zegveld heeft na veel wikken en wegen besloten dat er in december geen wintermarkt wordt georganiseerd.
Elf keer werd de sporthal van de Milandhof de tweede zaterdag in december sfeervol ingericht met een leuk terras, kerstbomen en kramen met honderden gekleurde lampjes.
Er uiteraard waren er lekkere hapjes en drankjes verkrijgbaar. De eerste jaren waren er zo’n 50 of 60 kramen met kerst- en winterartikelen. Een fors aantal bezoekers, tussen de 1000 en 1500 mensen wisten in die eerste jaren de weg te vinden naar de Milandhof
Bestuursleden Edith Benetreu en Jolanda van Tol hebben het evenement jarenlang met heel veel plezier georganiseerd. Jolanda: “CSZ had als een van de allereerste een ‘overdekte’ wintermarkt. De locatie, de sporthal van de Milandhof was hiervoor natuurlijk uitermate geschikt.”
Het was een groot succes. Een aantal jaren werd er zelfs een ‘dagje uit’ voor georganiseerd door de ANBO. Er werd een hapje gegeten in de Milandhof, gecombineerd met een bezoek aan de wintermarkt.
Jolanda en Edith benadrukken dat het evenement georganiseerd kon worden dankzij de hoofdsponsor OVM en de medewerking van De Milandhof. Zonder deze sponsor had dit jaarlijkse evenement absoluut geen doorgang kunnen vinden. CSZ wil de sponsor hier nogmaals voor bedanken!
Jolanda: “Het was altijd erg gezellig. Veel kraamhouders waren al maanden van tevoren bezig met het zelf maken van allerlei verschillende artikelen, die te maken moesten hadden met het thema winter en feestdagen. Er was van alles te koop, kerststukjes, decoratiemateriaal, cadeautjes, kerstversiering,  maar ook kleding en allerlei originele gadgets. 
De knutselhoek waar kinderen gipsen beeldjes konden beschilderen, de kerstman, dans-demonstraties, de laatste jaren het optreden van KNA . Het waren vaste onderdelen van de wintermarkt.
Steeds vaker moest helaas geconstateerd worden dat de wintermarkt minder bezoekers trok. Het dieptepunt was vorig jaar, toen er in de middag  nog nauwelijks belangstelling was..
Edith: “Vanzelfsprekend hebben wij getracht de oorzaak van het afnemende bezoekersaantal te achterhalen. Daaruit bleek dat de veelheid aan soortgelijke activiteiten in de omgeving en het grote aanbod van andere evenementen debet zijn aan de afnemende belangstelling.”  Jolanda: “We hebben ook gekeken naar de mogelijkheid de wintermarkt aantrekkelijker te maken door meer dynamiek te creëren. Deze bleken niet aan te sluiten bij de doelgroep die wij voor ogen hebben of passend bij de sfeer van een wintermarkt. Het is heel erg jammer, maar wie weet. Wij realiseren ons dat een aantal kraamhouders erg teleurgesteld zijn maar wie weet, ook de Zegvelderie is na een aantal jaren weer nieuw leven ingeblazen. Misschien het ooit nog mogelijk een wintermarkt nieuwe stijl te creëren, suggesties zijn welkom!”

Zegveldse bevolking help(t) Kunst na Arbeid!

Muziekvereniging KNA bedankt iedereen voor het kopen van de Grote Club Actie loten. De actie is voor de vereniging prima verlopen. De landelijke trekking is op 27 november 2014. okt-KNA-papier
Onder de door KNA verkochte loten zal een extra prijs van horloge.com worden verloot. De winnaar wordt bekend gemaakt in De Berichtgever van november en op het publicatiebord bij de Coop. De winnaar kan zich vervolgens melden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via  telefoonnummer 0348 691 575.
In september is KNA in samenwerking met de gemeente Woerden begonnen om op elke 3e zaterdag van de maand alle blauwe papierbakken te legen. De opbrengst is bestemd voor KNA. U kunt het papier dus gewoon blijven verzamelen in de bekende blauwe bak en het op de ophaaldag aanbieden. De container van KNA langs de Hoofdweg blijft staan voor grote(re) partijen papier.
Bent u nieuwsgierig waar KNA al deze steun voor nodig heeft! U bent van harte uitgenodigd op het najaarsconcert op 15 november vanaf 19.30 uur in de Milandhof. Het belooft een zeer afwisselende avond te worden! Meer informatie en foto’s vindt u op de website: www.kna.zegveld.net

Bloemenwinkel Anne’s Bloem, vakkennis en goede kwaliteit

De eigenaresse van bloemenwinkel Anne’s Bloem is Anne van den Bergh (22 jaar), woont in Ter Aar en liet onlangs haar droom werkelijkheid worden. Zij opende namelijk op 3 september jl. de deuren van haar bloemenwinkel ‘Anne’s Bloem’ en daarmee is Zegveld een prachtige winkel rijker.
okt-AnnesBloemNa de middelbare school heeft Anne de opleiding Bloem & Design niveau 3 gevolgd aan het Wellant College in Gouda. Tijdens deze opleiding liep ze diverse stages bij bloemisten in Nederland en in het buitenland. Anne vertelt: “Ik heb zeven weken in San Remo Italië stage gelopen bij een vooraanstaand bloemist. Wij kregen daar o.a. veel opdrachten voor bruidsbloemwerk van rijke mensen uit Italië en Monaco, maar ook opdrachten van het bekende Casino in Monaco. Het was een geweldige leerzame en leuke stageperiode. Na mijn opleiding ben ik gaan werken bij Boeketterie Bert de Graaf in Alphen aan den Rijn alwaar ik in drie jaar heel veel ervaring heb opgedaan en met plezier heb gewerkt. En nu dan mijn eigen winkel in Zegveld!”.
Anne vertelt verder: “Het besluit om het pandje in het gebouw De Florijn aan de Middenweg nr. 9D te kopen was niet eens een hele moeilijke beslissing. Een eigen bloemenwinkel was altijd al mijn grote droom. Na de aankoop van het casco pand heb ik met behulp van mijn ouders en een klusjesman het pand omgetoverd tot een winkel. Omdat het pand casco was kon ik helemaal zelf bepalen hoe ik de indeling van de winkel wilde”.
Goede kwaliteit van producten en de wens van de klant staan bij Anne’s Bloem hoog in het vaandel. Zij gaat (bijna) iedere dag naar de veiling in Aalsmeer om verse bloemen en planten in te kopen en doet de inkoop op gevoel, ervaring en geheel naar de wens van de klant. Voor vakkundig en creatief samengesteld bruidsbloemwerk, rouwbloemwerk en handgebonden boeketten kunt u terecht bij Anne’s Bloem. Tevens zijn cadeaubonnen verkrijgbaar en kunnen bloemwerkabonnementen worden afgesloten. “De eerste bestellingen heb ik al rondgebracht en ook de aanloop in de winkel is goed. Ook heb ik al een opdracht voor bruidsbloemwerk en dat is natuurlijk geweldig leuk!” Naast bloemen en planten verkoopt Anne ook decoratie-artikelen en vazen, potten en schalen van het merk Dutz. Dit merk voert kwalitatief mooi aardewerk en handgeblazen glaswerk producten. Mocht u een eigen vaas, pot of een schaal willen laten opmaken door Anne, dan kunt u die bij haar brengen en in overleg met de klant maakt Anne daar een mooi fleurig geheel van.
Tot slot wil Anne graag de Zegvelders uitnodigen vrijblijvend een kijkje te komen nemen in de winkel. Maar mocht u toch een boeket willen aanschaffen, neemt u dan de advertentie met de kortingsbon van Anne’s Bloem uit deze Berichtgever mee. U kunt tevens kennis maken met Anne’s Bloem tijdens de gezellige mini-kerstmarkt op 13 december a.s. aan de voorzijde van het Activiteitencentrum Zegveld. De Berichtgever wenst Anne’s Bloem veel succes in Zegveld!

Buitenplaats De Blauwe Meije gewoon geopend

Er is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven over Buitenplaats De Blauwe Meije. Deze zomer heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de langlopende zaak die door een aantal bewoners in De Meije is aangespannen tegen de plannen van de eigenaren, Rebecca de Boer en Juerd van der Burgt.
Rebeccca de Boer: “de galerie, bed & breakfast, de beeldentuin, workshops, proeverijen, etc. alles gaat de komende tijd gewoon door. De activiteiten op het terras liggen even stil maar de hooimijt is in het weekend gewoon geopend.” 
Volgens Rebecca de Boer is vastgesteld dat de gemeente Woerden een procedurefout heeft gemaakt. Hierdoor is de in 2012 verleende vergunning later weer ingetrokken. Rebecca: “Het is altijd onze bedoeling geweest het pand te gebruiken voor kleinschalige horeca, workshops en exposities. Dit is ook zo besproken tijdens de gesprekken met de gemeente Woerden, toen wij in april 2010 het pand kochten van beeldhouwer Wim Verwoerd”.
Volgens Rebecca de Boer vallen haar home made taarten en streekprodukten erg goed in de smaak bij de recreant. Zij gaat er dan ook vanuit dat het komende seizoen, de vergunning alsnog wordt afgegeven door de gemeente Woerden en het horecagedeelte weer volop in bedrijf is.

Speculaasactie. (een ingezonden bericht)

In de week van 3-8 november komen de leden van zangkoor ‘De Lofstem’ weer bij u langs met de jaarlijkse speculaasverkoop.
Bestellen kan ook, belt u dan naar de voorzitter Adrie Uittenbogaard, tel. 691808.
De kwaliteit van de poppen is perfect. Hartelijk aanbevolen.

Inzegening Oosters-Orthodoxe Kapel te Zegveld (een ingezonden bericht)

okt-othodoxekapelOp 27 september werd de rode kapel van ds. Pieter Masmeijer ingezegend door Vader Hildo Bos (44) van de Russisch-Orthodoxe Kerk te Amsterdam. Op 27 september wordt een van de twaalf feesten van die kerk gevierd nl. de Kruisverheffing. Het Kruis waaraan Christus gestorven is wordt ook gezien als teken van Verlossing en Bevrijding en dat staat op die dag centraal. Vader Hildo kwam naar ons Groene Hart om de Kapel met de liturgie van de Inzegening een speciale plaats te geven als gewijde ruimte waar mensen te midden van Bijbelse voorstellingen kunnen bidden, overdenken, spreken en stil zijn. Het is nu niet meer zomaar een rood geschilderd tuinhuis, maar een kapel waar eventueel in kleine kring een rouw- trouw- of gedachtenis-viering kan plaats vinden. Ds. Masmeijer geeft door het jaar heen korte cursussen over de Monnikenberg Athos te Griekenland, over Iconen, de Oosters- Orthodoxe Kerk en Kerkmuziek (Russisch/Grieks). Elke cursus-bijeenkomst wordt in de kapel met muziek of een stil moment afgesloten. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
(Vader Hildo Bos is getrouwd en heeft 2 kinderen en is naast zijn Priesterschap Congres-tolk Russisch).

50 jarig jubileum Christelijke Zangvereniging ‘De Lofstem’ Zegveld (een ingezonden bericht)

In 1965 is de Christelijke Zangvereniging ‘De Lofstem’ opgericht. Volgend jaar hopen zij hun 50 jarig bestaan te vieren.
In dit jubileumjaar zal dit koor haar medewerking verlenen aan de Kerstuitvoering in Gasterij De Milandhof, een Passie-dienst met de koralen uit de ‘Mattheus-Passion’ op 30 maart 2015 en in de Stille Week in de Petruskerk in Woerden.
Verder staat de uitvoering van een prachtig muziekstuk: het oratorium ‘Ruth’ van componist Johan Bredewout ‘op de lessenaar’. 
Op 30 mei en 6 juni 2015 zal ‘De Lofstem’ en het koor uit Nieuwerbrug (zij bestaan dit jaar 35 jaar) samen met bekende musici dit oratorium uitvoeren in Zegveld en Waarder/Nieuwerbrug. Op indringende wijze wordt het Bijbelverhaal over Ruth verteld en gezongen.
Om deze concerten een bijzonder karakter te geven stellen zij een ieder in de gelegenheid om dit jubileumconcert - eventueel op projectbasis - met ons mee te vieren. Met name oud-leden worden uitgenodigd om mee te doen.
‘Zingen is dubbel bidden’, zei Augustinus. Het is een verrijking voor je ziel, maar ook goed voor je brains.... de ontmoeting van mensen, gezellig en plezierig en het verbindt mensen in geloof en saamhorigheid.... U bent nooit te jong of te oud om te zingen.
Denkt u .... ik kan niet zingen, maak dan een afspraak met Pia Schütz, onze dirigent. U kunt samen met haar de mogelijkheden bekijken.
U mag altijd 2 x meezingen met de repetitie voor u besluit om u voor (on)bepaalde tijd aan te sluiten bij één van de gezelligste koren uit de omgeving. Want zingen hoeft beslist niet saai te zijn. Er is plaats voor u !! 
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij dirigent Pia Schütz, tel. 0297-776429 of 06 81488005. Mailen mag natuurlijk ook Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
U bent welkom op maandagavond van 19.30 – 21.30 in Milandhof in Zegveld.

Jorai in de wolken (een ingezonden bericht)okt-Jorai

Van 7 t/m 16 oktober was ‘Jorai in de wolken’. Tijdens dit boekenproject hebben we aandacht besteed aan lezen, want ‘lezen is een feest’! Naast het lezen waren er optredens, een voorlees- en tekenwedstrijd en een heuse boekenmarkt!
Bij de feestelijke opening op dinsdag 7 oktober jl. liepen een aantal juffen het leesvirus op. Ook trad groep 8 op met hun zelfbedachte dansje op het projectlied ‘feest’. De hele school ging aan de slag met (voor)lezen en activiteiten daarbij. De onderbouw bakte letterpannenkoeken  of ging op excursie. De bovenbouw deed mee aan de voorlees- of tekenwedstrijd. Deze werden beoordeeld door een echte jury: Gert Ton, Dineke Stofberg en Lidi Beukers. Cliënten van het activiteitencentrum in Zegveld werden voorgelezen in de klassen. Donderdag 16 oktober vond de afsluiting plaats in de vorm van een boekenmarkt. Alle leerlingen zongen en dansten het projectlied voor de marktbezoekers. De leerlingen kochten en verkochten eigen boeken, zodat er weer genoeg leuke boeken zijn om ook thuis weer lekker te gaan lezen.  Bent u ook benieuwd naar de winnaars van de voorlees- en tekenwedstrijd? www.jorai.nl voor het laatste nieuws.

GOEDE DOELEN DAG (een ingezonden bericht)

Op D.V. zaterdag 22 november is het weer zover. Dan zal voor de 20e keer de jaarlijkse Goede Doelen Dag gehouden worden. Een gezellige dag voor  jong en oud. 'De Voorhof' staat vol met kramen waar allerlei leuke en lekkere artikelen te koop zijn, ook voor de komende  feestdagen. Tevens kunt u uw auto een keer goed laten wassen. Alle opbrengsten zijn bestemd voor één van de goede doelen, zoals Stichting Woord en Daad, Stichting Ontmoeting en de GZB.
We proberen er weer een mooie dag van te maken, met een gevarieerd aanbod van spullen. Zonder uw hulp krijgen wij alle kramen echter niet gevuld. Heeft u nog boeken voor onze boekenkraam of iets dat wij kunnen veilen? Laat het dan weten aan één van de commissieleden: Janneke Blonk, tel. 691100, Nel Bos, tel. 691477, Emmy van Ingen, tel. 691932 of Jan Pak, tel. 691697. 
Vast staat dat het weer een prachtige dag beloofd te worden waar van alles te koop en te doen is. Komt u gezellig bij ons 'winkelen' of koffie drinken met gratis gebak erbij! Misschien heeft u zin om een keer buiten de deur de lunch te gebruiken? Er staan diverse soorten soep en broodjes voor u klaar.
U bent van harte welkom tussen 9.30 en 14.30 uur in 'De Voorhof' aan de Hoofdweg 48 in Zegveld. 

okt-Sint-en-pieten

Speeltuinvereniging De Robbedoes heeft vernomen,
dat Sinterklaas in Zegveld gaat komen.
Zaterdag 22 nov. a.s.  komt hij aan.
Wij hopen dat jullie om 14:00 uur bij de Milandhof staan.
Het wordt een gezellig feest voor groot en klein,
en daar moet iedereen uit Zegveld natuurlijk bij zijn.

KerstKinderKoor!

Aan de kinderen van Zegveld en omgeving die van zingen houden. Op 13 oktober is het KerstKinderKoor weer gestart in de Milandhof.
Ben je tussen de 7 en 13 jaar en was je er nog niet bij, dan kan dat nog.
Elke maandagavond wordt er geoefend van 18.15 uur tot 19.15 uur.
Dan kun je op 15 december tijdens de kerstzangavond laten horen hoe mooi het is geworden!

Stichting Welzijn Afdeling Zegveld

Woensdag 19 november 2014 Worden in Gasterij De Milandhof “Zegveldse koppen getoond”.
Herman Lekkerkerker heeft het afgelopen jaar ca 100 bekende en minder bekende zegvelders gefotografeerd. Deze worden op woensdag 19 november as. om 14.00 uur in de Milandhof getoond. Aansluitend zal Jos Didden een fotopresentatie laten zien van zijn reis door Australië. Komt dat zien!!
Bij voldoende belangstelling wordt er een cursus gegeven om te leren omgaan met een tablet, of Ipad. De cursus wordt gegeven door de heer B. van Vreeswijk, die ook computercursussen heeft verzorgd. Opgeven bij Herman Lekkerkerker tel: 0348-692424.
Iedere 2e en 4e woensdag van de maand is er Open Tafel in de Milandhof. Om 12.00 uur kunt u gezellig aanschuiven voor een heerlijk bereide warme  maaltijd. Ca 25 a 35 personen maken gebruik van de Open Tafel, maar er kunnen er altijd meer bij. Het 3 gangen diner kost € 5,50. Opgeven kan bij Adrie de Jong tel: 0348-691416. Kom, en eet gezellig mee en neem uw buurvrouw/man en of vriend/vriendin mee!

Vrouwen/koffie-ochtend (een ingezonden bericht)

Op woensdag 19 november wordt er weer een vrouwen/koffie-ochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u luisteren naar Anne-Marie van Briemen uit Boskoop. Zij zal spreken over het thema “Geen zorgen voor de dag van morgen”. De koffie-ochtend wordt gehouden in Gasterij “De Milandhof” en begint om 9.30 uur. De organisatie is in handen van de Evangelisatiecommissie Zegveld. Kinderoppas is aanwezig, alsmede een boeken- en sieradentafel. U wordt van harte uitgenodigd deze ochtend bij te wonen. Neem gerust uw (schoon)moeder, zus, vriendin en/of buurvrouw mee.

Gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning

Vanaf januari 2015 kunt u voor vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen terecht bij de gemeente.  Het Rijk en/of de Provincies dragen deze taken binnen de jeugdhulp, re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (participatiewet) en de  Awbz-taken over aan de gemeenten.
Ondersteuning kan hierdoor dichtbij huis, sneller en ook efficiënter worden geregeld. Mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen of problemen door het ouder worden die nog thuis wonen, krijgen voortaan ondersteuning via de gemeente.
Heeft u een vraag op het gebied van meedoen, ouder worden, opgroeien, opvoeding, hulpmiddelen, financiën, vervoer, sociale contacten of huisvesting. Via WoerdenWijzer.nl biedt de gemeente Woerden één centrale toegang voor al uw vragen. Hier vindt u tips en oplossingen om met uw vraag aan de slag te gaan.
Wil u contact opnemen met WoerdenWijzer.nl. kijk dan op de website www.woerdenwijzer.nl of bel met telefoonnummer 0348 14.03.48.
Informatie bijeenkomsten
WoerdenWijzer.nl organiseert drie informatie inloopavonden over de veranderingen in maatschappelijke ondersteuning.
Tijdens deze avonden kunt u terecht met vragen over de wijzigingen en hoe WoerdenWijzer.nl binnen de gemeente Woerden in de toekomst samen met u de ondersteuning dicht bij en zo efficiënt mogelijk vormgeeft.
De bijeenkomsten staan gepland op 4, 11 en 20 november 2014 van 19.00 – 21.00 uur.
De locaties worden later bekend gemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in de regionale dagbladen en op de site www.WoerdenWijzer.nl

Pin It