Red de bomen in Zegveld

De Gemeente Woerden is van plan alle populieren aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg in Zegveld te kappen (366 populieren en 27 andere bomen in dit kapseizoen en 54 populieren in de jaren erna). Dit betreffen veelal jonge gezonde populieren van circa 20 jaar oud. Een deel van deze bomen is in het verleden geplant door schoolkinderen in het kader van boomplantdag.

Volgens de Gemeente Woerden past de populier niet in het landschap van Zegveld. Dit terwijl de populier juist goed groeit op de natte veengrond in Zegveld. De Gemeente Woerden wil in de komende jaren aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg totaal slechts 80 bomen terugplaatsen terwijl er 447 worden gekapt. Bomen die worden teruggeplaatst zijn de eik, walnoot en es.

Uitgaande van de plaatselijke kapverordening geeft de Gemeente Woerden aan dat er geen kapvergunning nodig is voor het omhakken van de populieren.

Bewoners van de Hazekade en Dwarsweg en bewoners van de Rondweg hebben een handtekeningenactie op touw gezet. Zij zijn tegen het kappen van de populieren aangezien het hier om grote aantallen bomen gaat die worden gekapt en er slechts een beperkt aantal bomen wordt teruggeplaatst. De ondertekenaars hopen hiermee de Gemeente Woerden op andere gedachten te brengen.

Contactpersoon handtekeningenactie Hazekade en Dwarsweg:
Kees Koot
Hazekade 8
2411 PP Bodegraven
Tel. 0348-691493

Contactpersoon digitale handtekeningenactie:
Manon Verheul
Broeksloot 10
3474 HP Zegveld
Tel. 0348-691613 Laatste nieuws ‘Red de bomen in Zegveld’

 1. Totale handtekeningenstand 16 maart 2007 16.00 uur: 253 handtekeningen
   
  • Publicaties
  ? Woerdense Courant 28 december 2006
  ? Woerdens Nieuwsblad 28 december 2006
  ? AD Groene Hart 29 december 2006
  ? Tv-uitzending Hart van Nederland 29 december 2006 om 22.30 uur
  even geduld , film wordt geladen.


   AD Groene Hart 4 januari 2007
  ? Radio-uitzending RPL FM Actueel 7 januari 2007 en Spitsuur op 12 januari (ochtend- en avondeditie)
  ? Woerdense Courant 11 januari 2007
  ? Woerdens Nieuwsblad 11 januari 2007
  ? AD Groene Hart 13 januari 2007
  ? Radio-uitzending RPL FM Actueel 14 januari 2007 en Spitsuur 15 januari 2007 (ochtend- en avondeditie)
  ? AD Groene Hart 18 januari 2007
  ? Woerdense Courant 18 januari 2007
  ? Woerdense Courant (Woerden informeert) 18 januari 2007
  ? Woerdens Nieuwsblad 18 januari 2007
  ? Notulen Dorpsplatform 24 januari 2007
  ? AD Groene Hart 26 januari 2007
  ? Berichtgever januari 2007
  ? Woerdens Nieuwsblad 1 februari 2007
  ? Woerdense Courant 1 februari 2007
  ? Woerdense Courant 22 februari 2007
  ? Berichtgever februari 2007
  ? AD Groene Hart Woerden Dichtbij 17 maart 2007
  ? Woerdense Courant 29 maart 2007
  ? Woerdense Courant 3 mei 2007
  ? AD Groene Hart Woerden Dichtbij 3 mei 2007
  ? AD Groene Hart Woerden Dichtbij 3 juli 2007
  ? Woerdense Courant 5 juli 2007
  ? Woerdens  Nieuwsblad 5 juli 2007
  ? AD Groene Hart 24 september 2007
  ? RPL FM 24 september 2007
  ? AD Groene Hart 25 september 2007
  ? AD Groene Hart 26 september 2007
  ? Woerdense Courant 27 september 2007
  ? Woerdens Nieuwsblag 27 september 2007
  ? RPL FM 27 september 2007
  ? AD Groene Hart 29 oktober 2007
  ? Woerdense Courant 1 november 2007
  ? Woerdense Courant 15 november 2007
  ? Woerdens Nieuwsblad 15 november 2007
  AD Groene Hart 15 november 2007

***

Donderdag 11 januari 2007 zijn 224 handtekeningen overhandigd aan de burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Woerden.

Op 24 januari 2007 heeft een overleg plaatsgevonden met wethouder Groeneweg, het Dorpsplatform Zegveld en inwoners van Zegveld en de Meije. In deze bijeenkomst zijn de volgende zaken afgesproken:

- Bomen worden pas gekapt als zij “kaprijp” zijn (ofwel als zij aan het eind van hun leven zijn of een gevaar gaan opleveren). De kap van 400 bomen in dit kapseizoen is daarmee van de baan.

- Het uitvoeringsplan van de ‘Notitie Bermen Buitengebied’ zoals gepresenteerd door de gemeente Woerden wordt door de aanwezigen ‘te kaal’ bevonden. Volgens het aangepaste plan zullen nu niet in dit kapseizoen maar wel in de toekomst, 450 bomen worden gekapt aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg en er worden 80 bomen voor teruggeplaatst. De Hoofdweg is sinds 24 januari 2007 door de gemeente Woerden ook in het plan opgenomen omdat hier een aantal “kaprijpe” bomen staan. Hoeveel bomen aan de Hoofdweg gekapt gaan worden en wat er voor wordt teruggeplaatst, is nog niet duidelijk. De gemeente Woerden geeft hierover nog nadere informatie.

- De aanwezigen zijn het niet eens met de gemeente Woerden dat populieren niet passen in het Zegveldse landschap.

- Wanneer op een weg meerdere bomen “kaprijp” zijn wordt in overleg met het Dorpsplatform Zegveld en de bewoners bepaald hoeveel en welke bomen herplant zullen gaan worden.

Op de gemeenteraadsvergadering van 25 januari 2007 heeft wethouder Groeneweg aangegeven alleen “kaprijpe” bomen te zullen kappen. Daarnaast gaf wethouder Groeneweg aan dat de mening van Zegveld belangrijk is maar dat hij wel vasthoudt aan de ‘Notitie Bermen Buitengebied’ en streeft naar meer openheid in het landschap. Vervolgens ontstond in de gemeenteraad een discussie wat nu precies afgesproken is in de ‘Notitie Bermen Buitengebied’. In het wijzigingenblad bij de notitie staat dat er afgesproken is dat de openheid behouden zou blijven en niet versterkt zou worden. Dit zou er op wijzen dat het aantal bomen gelijk zou moeten blijven waardoor het uitvoeringsplan niet overeenkomt met de ‘Notitie Bermen Buitengebied’. In de gemeenteraadsvergadering is afgesproken dat op korte termijn een informatiebijeenkomst zal plaatsvinden tussen de gemeenteraad en wethouder Groeneweg over deze notitie. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst van dit overleg en zullen dit nauwgezet volgen. Daarnaast hopen wij dat in de toekomst het aantal bomen in Zegveld niet zal afnemen (doordat na kap ook voldoende bomen worden herplant) en dat er geschikte bomen worden teruggeplant (waarbij de populier juist erg geschikt blijkt te zijn voor de natte veengrond in Zegveld).

*****

Donderdag 28 juni 2007 is het Raadsvoorstel ‘Aanscherpen notitie bermen buitengebied’ aangenomen door de gemeenteraad van Woerden.

Dit betekent dat:

 • Het aantal bomen gelijk zal blijven en niet zal afnemen.

 • Bomen alleen worden gekapt op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld bij ziekte of wanneer de veiligheid in het geding komt).

 • Bewoners worden betrokken bij grootschalige kap van bomen en bij de herplant van bomen.’<>

  Kortom wij zijn blij met deze goede afloop. Momenteel werkt de ‘Werkgroep Bomen’ aan de herplant van bomen aan de Hoofdweg.

*****

Strijd om Zegveldse bomen nog niet beslist

In 2006 had de Gemeente Woerden het plan om 450 populieren aan de Rondweg, Dwarsweg en Hazekade in Zegveld te kappen omdat deze niet in het landschap zouden passen. Na fel protest van de bevolking is dit plan teruggedraaid. Verder is met de Gemeente Woerden afgesproken dat grootschalige bomenkap alleen in overleg met de bevolking kan plaatsvinden. Vanuit het Dorpsplatform Zegveld is de Werkgroep Bomen opgericht om de belangen van de Zegveldse bomen te behartigen.

Leden van de Werkgroep Bomen in Zegveld werden daarom onaangenaam verrast door een bericht in het AD Groene Hart van maandag 24 september. De Gemeente Woerden bracht hierin naar buiten dat alle bomen aan de Rondweg en Dwarsweg in Zegveld zullen worden gekapt.

De Werkgroep Bomen heeft via het Dorpsplatform Zegveld het rapport “Boomtechnisch onderzoek Rondweg en Dwarsweg Zegveld” van een door de gemeente Woerden ingeschakeld bureau doorgestuurd gekregen met de vraag dit rapport te beoordelen. Op 2 oktober is een eerste overleg gepland tussen de Werkgroep Bomen en de Gemeente Woerden over dit rapport. Manon Verheul, lid van de Werkgroep Bomen is verontwaardigd dat de Gemeente Woerden nu met grote stelligheid het bericht naar buiten brengt dat de bomen aan de Rondweg en Dwarsweg zullen worden gekapt terwijl er nog geen overleg heeft plaatsgevonden. Dit terwijl in het Raadsbesluit “Aanscherpen notitie bermen buitengebied” van 28 juni 2007 duidelijk is besloten dat de grootschalige kap van bomen alleen in overleg met de bewoners kan plaatsvinden. Ook is zij niet te spreken over een op de internetsite van de Gemeente Woerden geplaatst memo van wethouder Groeneweg aan de gemeenteraadsleden dat ondanks bedenkingen van het Dorpsplatform bij het onderzoek, dit najaar de bomen toch zullen worden gekapt.

De gemeente Woerden wil blijkbaar de bomen in Zegveld graag om hebben. Eerst pasten de bomen niet in het landschap en nu leveren de bomen aan de Rondweg en Dwarsweg allemaal een gevaar op. Er kunnen dan ook vraagtekens worden gezet bij het rapport . In hoeverre zal dit ingeschakelde bureau de uitkomsten van het rapport laten aansluiten op de wensen van de opdrachtgever? Daarnaast geeft dit ingeschakelde bureau niet alleen advies maar doet ook aan herplant, waardoor ook om deze reden vraagtekens kunnen worden gezet bij de onpartijdigheid.

In het rapport wordt aangegeven dat alle bomen gezond zijn. Volgens het ingeschakelde bureau leveren de bomen aan de Hazekade geen enkel gevaar op. Dit zou anders liggen voor de bomen aan de Dwarsweg en Rondweg. Voor een aantal bomen aan deze wegen veroorzaakt de slootkant een beperking van de levensduur omdat deze te smal en te zacht is. Volgens de leden van de Werkgroep Bomen moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen de bomen aan de Rondweg en de bomen aan de Dwarsweg. Aan de Rondweg ligt het waterniveau hoger en is de kant over het algemeen smaller dan aan de Dwarsweg.

Aan de Rondweg zijn vier bomen gemeten door het ingeschakelde bureau. Op basis hiervan is de conclusie getrokken dat alle bomen om moeten. De leden van de Werkgroep Bomen zijn van mening dat deze conclusie veel te kort door de bocht is. Per boom zal moeten worden bekeken of deze een gevaar oplevert of niet. Er zijn namelijk diverse jonge bomen en bomen die hoger staan of meer slootkant hebben, die nog prima kunnen blijven staan. Hierdoor zal geen onnodige kaalslag optreden.

Aan de Dwarsweg zijn twee bomen gemeten. Onduidelijk is welke bomen dit zijn. Volgens het rapport leveren de bomen aan de Dwarsweg meer gevaar op dan de bomen aan de Rondweg. De leden van de Werkgroep Bomen vinden dit onverklaarbaar. Ten eerste zijn tijdens de storm in juni geen bomen omgewaaid aan de Dwarsweg. Er zijn wel enkele bomen preventief omgezaagd maar dit betrof bomen die bij een dam stonden waarover vaak met tractoren en zware wagens wordt gereden waardoor waarschijnlijk boomwortels al beschadigd waren. Mogelijk zijn deze bomen gemeten maar deze mogen niet als representatief voor de gehele Dwarsweg worden beschouwd. Daarnaast wordt om onverklaarbare reden in de berekeningen een lagere bodemafschuifweerstand gehanteerd voor de Dwarsweg in vergelijking met de Rondweg.

Dit zijn een paar van de punten die de leden van de Werkgroep Bomen hadden gepland met de Gemeente Woerden te bespreken op 2 oktober. Door nu al met het bericht naar buiten te komen over de totale bomenkap veroorzaakt de Gemeente Woerden onnodig onrust. Daarnaast komt deze werkwijze niet overeen met het raadsbesluit om eerst overleg met de bevolking te voeren. De leden van de Werkgroep Bomen hopen op 2 oktober de Gemeente Woerden alsnog op andere gedachten te kunnen brengen.

Bomenkap nog in bespreking

In het overleg op 2 oktober besprak de Werkgroep Bomen met twee vertegenwoordigers van de gemeente Woerden de opmerkingen op het onderzoeksrapport. Deze twee vertegenwoordigers konden zich geheel vinden in de opmerkingen van de Werkgroep Bomen dat het onzinnig is om de gezonde bomen aan de Dwarsweg te kappen. Nu blijkt dat deze twee vertegenwoordigers van de Gemeente Woerden zijn teruggefloten door wethouder Groeneweg. De bomen aan de Rondweg en Dwarsweg in Zegveld moeten gewoon om.

De Werkgroep Bomen voelt zich misbruikt. Waarom stuurt de Gemeente Woerden vertegenwoordigers naar een bespreking die achteraf niet bevoegd blijken te zijn beslissingen te nemen? Daarnaast krijgt de Werkgroep Bomen het idee dat er niet wordt geluisterd naar haar bezwaren. Aangezien er heel wat opmerkingen zijn op het rapport van het door de gemeente Woerden ingeschakelde bureau heeft de Werkgroep Bomen een second opinion voorgesteld maar wethouder Groeneweg wil hier niet van weten. Ook voor de herplant langs de Hoofdweg luistert de Gemeente Woerden niet naar de argumenten van de Werkgroep Bomen. De Werkgroep Bomen heeft onderzoek gedaan naar de verschillende boomsoorten die geschikt zijn voor de natte veenbodem in Zegveld. De populier komt hierbij als goede optie naar voren maar de Gemeente Woerden wil absoluut geen populieren meer.

De Werkgroep Bomen kan zijn werk alleen maar goed doen als er wezenlijk overleg plaatsvindt met de Gemeente Woerden en de Gemeente Woerden ook luistert naar de argumenten en de vragen van de werkgroep beantwoordt. De Werkgroep Bomen heeft vragen gesteld aan de Gemeente Woerden over het rapport van het ingeschakelde bureau waarop zij nog steeds geen antwoord heeft ontvangen.
Wilt u weten welke vragen de Werkgroep Bomen aan de Gemeente Woerden heeft gesteld, klik dan hier.

Werkgroep Bomen legt haar functie neer

De vragen over de bomenkap aan de Rondweg en Dwarsweg in Zegveld naar aanleiding van het rapport van het door de gemeente Woerden ingeschakelde bureau zijn nog steeds niet beantwoord. De Gemeente Woerden wil deze vragen niet beantwoorden en wil ook niet meer overleggen over deze kwestie met de Werkgroep Bomen. Ook op de aanvraag van een second opinion wil de Gemeente Woerden niet ingaan.

Eind 2006 zei wethouder Groeneweg dat de populieren weg moesten omdat deze niet in het landschap zouden passen. Na fel protest van de Zegveldse bevolking is dit plan teruggedraaid. Komende maand gaan 263 gezonde populieren aan de Rondweg en Dwarsweg toch om omdat deze volgens de Gemeente Woerden allemaal een gevaar zouden opleveren.

De Werkgroep Bomen is opgericht door het Dorpsplatform Zegveld en de Gemeente Woerden om de belangen van de Zegveldse bomen te vertegenwoordigen. Het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform heeft vorige week overlegd en wil nu de hele zaak laten rusten en zich met name richten op de herplant. Het merendeel van de Werkgroep Bomen is het hier niet mee eens en daarom hebben drie van de vier leden van de Werkgroep Bomen (Ko Kromwijk, Son Tienhooven en Manon Verheul) besloten hun functie in de werkgroep neer te leggen. Meer tijd steken in de werkgroep heeft geen zin. Er wordt niet echt overlegd met de werkgroep en vragen die er zijn worden niet beantwoord. Ook voor de herplant van de bomen luistert de Gemeente Woerden niet naar de argumenten van de werkgroep en de Gemeente Woerden gaat haar eigen gang. Meer over de hele gang van zaken kunt u teruglezen op www.zegveld.net.
 
Manon Verheul, een van de opgestapte leden betreurt het dit besluit te moeten nemen, ook omdat zij meer had willen doen voor de 253 ondertekenaars van de actie ‘Red de bomen in Zegveld’. De Gemeente Woerden wil meer betrokken inwoners maar de huidige gang van zaken getuigt hier zeker niet van. De opgestapte leden zullen wel deze kwestie aankaarten in het dorpsplatformoverleg van 11 december 2007.

Zegveld, 13 november 2007

Tijdens de storm van 18 januari 2007 is de grote kastanjeboom gesneuveld.

 

Storm2007

 

 

12e Hoofdwegtuinendagen Zegveld (gemeente Woerden)

‘OPEN HUIS’ in de TUIN

Vrijdag 29 juni 2007
Zaterdag 30 juni 2007
van 10.00 – 17.00 uur

Bij de deelnemers staat een bord aan de weg.

toegang gratis

Midden in de Zegveldse polder ligt de Hoofdweg. Binnen een afstand van circa 1 kilometer liggen de te bezoeken tuinen.

140 Theo en Jeanne Nieuwendijk
Een heel gewone tuin op een gewoon erf maar toch heel bijzonder. In ons Thomashuis en tuin wonen en werken wij met 8 bewoners die allen een verstandelijke beperking hebben. Wij wonen hier nog maar vanaf juni dit jaar, dus onze de tuin moet nog opgeluisterd worden met gezellige potten, planten en tuingoed, misschien kunt u ons een beetje op weg helpen. Op de grasveldjes, verbonden met een bruggetje, lopen 2 lakenvelder geitjes, 2 ouessantschaapjes een toompje kippen en konijnen. Hier staan ook appelbomen, een perenboom en een pruimenboom. Onze bewoners helpen mee om de dieren te verzorgen en om in de tuin te werken. In de activiteitenruimte van onze verbouwde schuur gaan wij in de toekomst ambachtelijke producten maken. Tijdens deze Zegveldse tuindagen verkopen wij diverse cadeau-artikelen die gemaakt zijn door mensen met een verstandelijke beperking. U bent van harte welkom op een bijzondere plek in Zegveld.

106 Riet en Coen Kop
Naast onze boerderij vindt u de moestuin, waarin naast groente ook diverse bloemen groeien o.a veel hortensia’s en canna’s. Langs vijvers en hoogstam fruitbomen loopt u over een kort gemaaid pad ons jonge natuurgebied in. Hier komen veel verschil-lende wilde planten en diverse vogels voor. Vanuit het natuurgebied komt u bij onze bloemenpluktuin.
Terug bij de boerderij kijkt u even rond bij onze paling en vijvervissen in de grote schuur. Hier ziet u in een klein systeem hoe paling opgekweekt wordt, u ziet ook een koi-karperkweeksysteem en veel mooi gekleurde koi voor de verkoop.
Tenslotte kunt u in de boerderij genieten van een kop koffie of thee en een broodje gerookte paling. In een aquarium zwemt een grote paling.
U mag raden hoe zwaar hij is.
Noteer dit met uw naam en adres of telefoon-nummer in bijliggend boek. Voor de winnaar een pond heerlijk gerookte paling of een koikarper (deze is niet gerookt). Ook kunt u vers gerookte paling, wel of niet gefileerd, meenemen voor thuis. Gebruik van het toilet: in de boerderij.

151 Harry Stevens
De Galerie 8x10 is open, met fraai fotowerk. Landschap zie ik als een tuin van ons allemaal, dus passend in het concept van de tuinendagen. Gezien de vele positieve reacties van vorige jaren verheug ik mij erop weer veel bezoekers te mogen ontvangen.

143 Sylvia Bloemendaal en Erik Franssen
Ook nummer 143 doet ‘als vanouds’ weer mee. Aangezien wij de tuin iets meer op kinderen hebben ingericht, nodigen we ook alle kinderen uit om mee te komen. Allereerst hebben we een hek geplaatst voor de waterpartij, zodat onze dochters veilig buiten kunnen spelen. De borders bij de achtergevel van het huis zijn omgetoverd tot kindermoestuin. Hier hebben ze aardbeien, radijsjes, lente uitjes, worteltjes en zonnebloemen gezaaid. We zijn erg benieuwd naar de oogst! Verder kunnen de kinderen zich prima vermaken op de trampoline, glijbaan en schommels. Als je goed kijkt, zie je misschien onze twee scharrelkippetjes rondlopen. Op het eiland wonen momenteel, naast enkele eendjes, twee konijnen en twee cavia’s.

Ook de echte tuin- en natuurliefhebber kan z’n hart ophalen in de tuin. De borders in de tuin zijn nauwelijks gewijzigd, het uitzicht over het veenweidegebied is nog steeds prachtig en vanaf de verschillende bankjes is het dus nog heerlijk genieten. In de kas staat koffie, thee en gebak klaar. De kas is veranderd in een knutselkas. Voor zowel volwassenen als kinderen is het mogelijk om hier workshops te volgen in bijvoorbeeld schilderen, decoupage of sieraden maken (zie ook www.art-fasylity.nl ). Er zijn verschillende werkstukken, die tijdens de workshops gemaakt zijn, te bezichtigen en verder zal Karen Geerdink enkele schilderijen tentoonstellen.

137 Bea en Gert Hulleman
Onze gevarieerde tuin is eigenlijk nooit helemaal af: altijd willen we weer delen anders inrichten. Het belangrijkste vinden we, dat er veel kleuren te zien zijn, in elk seizoen. Achterin de tuin kunt u heerlijk rustig zitten om te genieten van het uitzicht over een prachtig stukje Groene Hart.
In de schuur zijn natuurschilderijen van Jan van der Veen uit Woerden te zien. Er is een demonstratie vilten en er zijn viltproducten te koop van leden van “Scholen in de kunst” uit Amersfoort. Tevens diverse grappige tuinplantjes, fotokaarten en stokrooszaden te koop.

68 Cobi en Herman Lekkerkerker
Van harte nodigen wij u uit een kijkje te nemen in onze tuin, waaraan wij zelf zoveel plezier beleven. De achtertuin is deze winter verfraaid met een nieuw terras waarin Herman een vijver heeft aangelegd. Via Cobi’s tuinpad komt u in de 40 jaar oude tuin. Een kleine boomgaard en groentetuin over de brede sloot is door een brug verbonden met de al bestaande tuin, waar volwassen bomen en borders op kleur het ruime gazon omlijsten.

Diverse zitjes op het terras, de vlonders en in de boomgaard bieden een heerlijke plek om te genieten van de tuin en de Zegveldse natuur, eventueel met een drankje en zelf gemaakte lekkernijen.

Schuin aan de overkant

33 Geertje en Arie Bol
Ook dit jaar is onze tuin weer te bezoeken. De voortuin aan de schaduwkant ziet er rustig uit in de kleuren lila, roze, blauw en licht geel. Via een paadje van boomschors loopt u tussen de perken door. Langs het huis komt u in de achtertuin met 2 borders. De border langs de schuur is gevuld met vaste planten in de tinten geel, paars en blauw. De border achter in de tuin heeft de kleuren roze, rood, wit en blauw. In de tuin staan ook wat fruitbomen zoals perenbomen een pruimenboom en een appelboom. Achter de heg vindt u onze groentetuin met kippen en konijnen. U heeft een wijds uitzicht achter in de tuin, waar u gerust uw boterham op kunt eten.
Wij kunnen voor een kopje koffie of thee zorgen. Anneke Kastelijn zal haar zelfgemaakte beelden exposeren in onze tuin, zeker de moeite waard om ze te komen bezichtigen.
Van harte welkom, het is altijd leuk om weer mensen te begroeten die van tuinen en de natuur houden.

30 Diana en Goof van Erkel
Wij zijn nu bijna drie jaar bezig in deze tuin. Wij hebben onze stijl erbij gebracht maar het blijft een Engelse tuin. In onze fotostudio, voorheen de serre, is een 3D-dia presentatie te zien. In het tuinhuis kunt u genieten van pannekoekjes met ijs ter versterking van de innerlijke mens.
Achterin de tuin van Diana en Goof loopt u door de boomgaard naar de tuin van

34 Linda en Freek de Wette
De boomgaardjes lopen in elkaar over. Er staan appelbomen, mispel en kweepeer. Onze boerderij-tuin met weelderige en kleurrijke beplanting is nonchalant. We zijn nu bezig met het aanleggen van oever- en waterbeplanting passend bij de polder. Op diverse plekken in de tuin staan stoelen om rustig van de tuin te genieten, voor de liefhebbers is er koffie en wat erbij.

Dit jaar zal in het achterste deel van de tuin kwekerij De Wuivende Aren, tot dit jaar ook gevestigd aan de Hoofdweg, aanwezig zijn. Zoals u gewend bent zullen er weer bijzondere planten te koop zijn uit eigen kweek.

In verband met het vele water rondom de tuinen vragen wij u, uw kinderen goed in de gaten te houden!
Wij maken u erop attent dat het betreden van de tuinen geheel voor eigen risico is.

Kwekerij De Wuivende Aren is verhuisd maar blijft actief! Wij zijn heel blij dat u het resultaat kunt zien tijdens deze dagen, achterin de tuin van de nummers 30 en 34 in de boomgaard!

Informatie over de Hoofdwegtuinendagen via de website: www.wuivendearen.nl

Voor nadere informatie:

Gert en Bea Hulleman: 0348-691115
of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Actieweek Jorai groot succes


Zoals u eerder is bericht, stond voor de school met de bijbel Jorai de week van 26 februari tot en met 2 maart in het teken van een tweetal goede doelen, nl:
1. De adoptieschool in Roznava/Slowakije. Deze christelijke school wordt sinds een paar jaar financieel gesteund door de Jorai.
2. Mercy Ships. Dit is een christelijke organisatie waar vrijwilligers medische hulp verlenen op speciaal daarvoor ingerichte schepen in derde wereld landen.

Aan het begin van de week kregen de leerlingen een presentatie van Mercy Ships. De foto's plus uitleg maakten veel indruk op de kinderen. Vervolgens zijn alle klassen gestart met het maken van een origineel knutsel voor de verkoop tijdens de actiemarkt. Aan deze knutsels was goed te zien dat er veel tijd en aandacht aan was besteed. Naast de leerlingen waren er ook ouders betrokken bij het laten slagen van deze actieweek. Zo werd er geholpen bij het maken van de knutsels, het bakken van allerlei lekkers, inleveren van tweede hands goed en ga zo maar door.
Vrijdagavond was het dan zover. Vanaf het begin tot aan het einde werd de avond druk bezocht door ouders, kinderen, grootouders en andere belangstellenden. Naast dat het een feest was voor de kinderen en gezelligheid voor iedereen, werd het doel van de avond niet vergeten!

Dat de actieweek is geslaagd, is te zien aan het enorme bedrag opgehaald van € 3.951,00.

Iedereen die heeft bijgedragen aan het succes, inclusief de vele sponsors,
hartelijk bedankt.