Red de bomen in Zegveld

De Gemeente Woerden is van plan alle populieren aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg in Zegveld te kappen (366 populieren en 27 andere bomen in dit kapseizoen en 54 populieren in de jaren erna). Dit betreffen veelal jonge gezonde populieren van circa 20 jaar oud. Een deel van deze bomen is in het verleden geplant door schoolkinderen in het kader van boomplantdag.

Volgens de Gemeente Woerden past de populier niet in het landschap van Zegveld. Dit terwijl de populier juist goed groeit op de natte veengrond in Zegveld. De Gemeente Woerden wil in de komende jaren aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg totaal slechts 80 bomen terugplaatsen terwijl er 447 worden gekapt. Bomen die worden teruggeplaatst zijn de eik, walnoot en es.

Uitgaande van de plaatselijke kapverordening geeft de Gemeente Woerden aan dat er geen kapvergunning nodig is voor het omhakken van de populieren.

Bewoners van de Hazekade en Dwarsweg en bewoners van de Rondweg hebben een handtekeningenactie op touw gezet. Zij zijn tegen het kappen van de populieren aangezien het hier om grote aantallen bomen gaat die worden gekapt en er slechts een beperkt aantal bomen wordt teruggeplaatst. De ondertekenaars hopen hiermee de Gemeente Woerden op andere gedachten te brengen.

Contactpersoon handtekeningenactie Hazekade en Dwarsweg:
Kees Koot
Hazekade 8
2411 PP Bodegraven
Tel. 0348-691493

Contactpersoon digitale handtekeningenactie:
Manon Verheul
Broeksloot 10
3474 HP Zegveld
Tel. 0348-691613 Laatste nieuws ‘Red de bomen in Zegveld’

 1. Totale handtekeningenstand 16 maart 2007 16.00 uur: 253 handtekeningen
   
  • Publicaties
  ? Woerdense Courant 28 december 2006
  ? Woerdens Nieuwsblad 28 december 2006
  ? AD Groene Hart 29 december 2006
  ? Tv-uitzending Hart van Nederland 29 december 2006 om 22.30 uur
  even geduld , film wordt geladen.


   AD Groene Hart 4 januari 2007
  ? Radio-uitzending RPL FM Actueel 7 januari 2007 en Spitsuur op 12 januari (ochtend- en avondeditie)
  ? Woerdense Courant 11 januari 2007
  ? Woerdens Nieuwsblad 11 januari 2007
  ? AD Groene Hart 13 januari 2007
  ? Radio-uitzending RPL FM Actueel 14 januari 2007 en Spitsuur 15 januari 2007 (ochtend- en avondeditie)
  ? AD Groene Hart 18 januari 2007
  ? Woerdense Courant 18 januari 2007
  ? Woerdense Courant (Woerden informeert) 18 januari 2007
  ? Woerdens Nieuwsblad 18 januari 2007
  ? Notulen Dorpsplatform 24 januari 2007
  ? AD Groene Hart 26 januari 2007
  ? Berichtgever januari 2007
  ? Woerdens Nieuwsblad 1 februari 2007
  ? Woerdense Courant 1 februari 2007
  ? Woerdense Courant 22 februari 2007
  ? Berichtgever februari 2007
  ? AD Groene Hart Woerden Dichtbij 17 maart 2007
  ? Woerdense Courant 29 maart 2007
  ? Woerdense Courant 3 mei 2007
  ? AD Groene Hart Woerden Dichtbij 3 mei 2007
  ? AD Groene Hart Woerden Dichtbij 3 juli 2007
  ? Woerdense Courant 5 juli 2007
  ? Woerdens  Nieuwsblad 5 juli 2007
  ? AD Groene Hart 24 september 2007
  ? RPL FM 24 september 2007
  ? AD Groene Hart 25 september 2007
  ? AD Groene Hart 26 september 2007
  ? Woerdense Courant 27 september 2007
  ? Woerdens Nieuwsblag 27 september 2007
  ? RPL FM 27 september 2007
  ? AD Groene Hart 29 oktober 2007
  ? Woerdense Courant 1 november 2007
  ? Woerdense Courant 15 november 2007
  ? Woerdens Nieuwsblad 15 november 2007
  AD Groene Hart 15 november 2007

***

Donderdag 11 januari 2007 zijn 224 handtekeningen overhandigd aan de burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Woerden.

Op 24 januari 2007 heeft een overleg plaatsgevonden met wethouder Groeneweg, het Dorpsplatform Zegveld en inwoners van Zegveld en de Meije. In deze bijeenkomst zijn de volgende zaken afgesproken:

- Bomen worden pas gekapt als zij “kaprijp” zijn (ofwel als zij aan het eind van hun leven zijn of een gevaar gaan opleveren). De kap van 400 bomen in dit kapseizoen is daarmee van de baan.

- Het uitvoeringsplan van de ‘Notitie Bermen Buitengebied’ zoals gepresenteerd door de gemeente Woerden wordt door de aanwezigen ‘te kaal’ bevonden. Volgens het aangepaste plan zullen nu niet in dit kapseizoen maar wel in de toekomst, 450 bomen worden gekapt aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg en er worden 80 bomen voor teruggeplaatst. De Hoofdweg is sinds 24 januari 2007 door de gemeente Woerden ook in het plan opgenomen omdat hier een aantal “kaprijpe” bomen staan. Hoeveel bomen aan de Hoofdweg gekapt gaan worden en wat er voor wordt teruggeplaatst, is nog niet duidelijk. De gemeente Woerden geeft hierover nog nadere informatie.

- De aanwezigen zijn het niet eens met de gemeente Woerden dat populieren niet passen in het Zegveldse landschap.

- Wanneer op een weg meerdere bomen “kaprijp” zijn wordt in overleg met het Dorpsplatform Zegveld en de bewoners bepaald hoeveel en welke bomen herplant zullen gaan worden.

Op de gemeenteraadsvergadering van 25 januari 2007 heeft wethouder Groeneweg aangegeven alleen “kaprijpe” bomen te zullen kappen. Daarnaast gaf wethouder Groeneweg aan dat de mening van Zegveld belangrijk is maar dat hij wel vasthoudt aan de ‘Notitie Bermen Buitengebied’ en streeft naar meer openheid in het landschap. Vervolgens ontstond in de gemeenteraad een discussie wat nu precies afgesproken is in de ‘Notitie Bermen Buitengebied’. In het wijzigingenblad bij de notitie staat dat er afgesproken is dat de openheid behouden zou blijven en niet versterkt zou worden. Dit zou er op wijzen dat het aantal bomen gelijk zou moeten blijven waardoor het uitvoeringsplan niet overeenkomt met de ‘Notitie Bermen Buitengebied’. In de gemeenteraadsvergadering is afgesproken dat op korte termijn een informatiebijeenkomst zal plaatsvinden tussen de gemeenteraad en wethouder Groeneweg over deze notitie. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst van dit overleg en zullen dit nauwgezet volgen. Daarnaast hopen wij dat in de toekomst het aantal bomen in Zegveld niet zal afnemen (doordat na kap ook voldoende bomen worden herplant) en dat er geschikte bomen worden teruggeplant (waarbij de populier juist erg geschikt blijkt te zijn voor de natte veengrond in Zegveld).

*****

Donderdag 28 juni 2007 is het Raadsvoorstel ‘Aanscherpen notitie bermen buitengebied’ aangenomen door de gemeenteraad van Woerden.

Dit betekent dat:

 • Het aantal bomen gelijk zal blijven en niet zal afnemen.

 • Bomen alleen worden gekapt op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld bij ziekte of wanneer de veiligheid in het geding komt).

 • Bewoners worden betrokken bij grootschalige kap van bomen en bij de herplant van bomen.’<>

  Kortom wij zijn blij met deze goede afloop. Momenteel werkt de ‘Werkgroep Bomen’ aan de herplant van bomen aan de Hoofdweg.

*****

Strijd om Zegveldse bomen nog niet beslist

In 2006 had de Gemeente Woerden het plan om 450 populieren aan de Rondweg, Dwarsweg en Hazekade in Zegveld te kappen omdat deze niet in het landschap zouden passen. Na fel protest van de bevolking is dit plan teruggedraaid. Verder is met de Gemeente Woerden afgesproken dat grootschalige bomenkap alleen in overleg met de bevolking kan plaatsvinden. Vanuit het Dorpsplatform Zegveld is de Werkgroep Bomen opgericht om de belangen van de Zegveldse bomen te behartigen.

Leden van de Werkgroep Bomen in Zegveld werden daarom onaangenaam verrast door een bericht in het AD Groene Hart van maandag 24 september. De Gemeente Woerden bracht hierin naar buiten dat alle bomen aan de Rondweg en Dwarsweg in Zegveld zullen worden gekapt.

De Werkgroep Bomen heeft via het Dorpsplatform Zegveld het rapport “Boomtechnisch onderzoek Rondweg en Dwarsweg Zegveld” van een door de gemeente Woerden ingeschakeld bureau doorgestuurd gekregen met de vraag dit rapport te beoordelen. Op 2 oktober is een eerste overleg gepland tussen de Werkgroep Bomen en de Gemeente Woerden over dit rapport. Manon Verheul, lid van de Werkgroep Bomen is verontwaardigd dat de Gemeente Woerden nu met grote stelligheid het bericht naar buiten brengt dat de bomen aan de Rondweg en Dwarsweg zullen worden gekapt terwijl er nog geen overleg heeft plaatsgevonden. Dit terwijl in het Raadsbesluit “Aanscherpen notitie bermen buitengebied” van 28 juni 2007 duidelijk is besloten dat de grootschalige kap van bomen alleen in overleg met de bewoners kan plaatsvinden. Ook is zij niet te spreken over een op de internetsite van de Gemeente Woerden geplaatst memo van wethouder Groeneweg aan de gemeenteraadsleden dat ondanks bedenkingen van het Dorpsplatform bij het onderzoek, dit najaar de bomen toch zullen worden gekapt.

De gemeente Woerden wil blijkbaar de bomen in Zegveld graag om hebben. Eerst pasten de bomen niet in het landschap en nu leveren de bomen aan de Rondweg en Dwarsweg allemaal een gevaar op. Er kunnen dan ook vraagtekens worden gezet bij het rapport . In hoeverre zal dit ingeschakelde bureau de uitkomsten van het rapport laten aansluiten op de wensen van de opdrachtgever? Daarnaast geeft dit ingeschakelde bureau niet alleen advies maar doet ook aan herplant, waardoor ook om deze reden vraagtekens kunnen worden gezet bij de onpartijdigheid.

In het rapport wordt aangegeven dat alle bomen gezond zijn. Volgens het ingeschakelde bureau leveren de bomen aan de Hazekade geen enkel gevaar op. Dit zou anders liggen voor de bomen aan de Dwarsweg en Rondweg. Voor een aantal bomen aan deze wegen veroorzaakt de slootkant een beperking van de levensduur omdat deze te smal en te zacht is. Volgens de leden van de Werkgroep Bomen moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen de bomen aan de Rondweg en de bomen aan de Dwarsweg. Aan de Rondweg ligt het waterniveau hoger en is de kant over het algemeen smaller dan aan de Dwarsweg.

Aan de Rondweg zijn vier bomen gemeten door het ingeschakelde bureau. Op basis hiervan is de conclusie getrokken dat alle bomen om moeten. De leden van de Werkgroep Bomen zijn van mening dat deze conclusie veel te kort door de bocht is. Per boom zal moeten worden bekeken of deze een gevaar oplevert of niet. Er zijn namelijk diverse jonge bomen en bomen die hoger staan of meer slootkant hebben, die nog prima kunnen blijven staan. Hierdoor zal geen onnodige kaalslag optreden.

Aan de Dwarsweg zijn twee bomen gemeten. Onduidelijk is welke bomen dit zijn. Volgens het rapport leveren de bomen aan de Dwarsweg meer gevaar op dan de bomen aan de Rondweg. De leden van de Werkgroep Bomen vinden dit onverklaarbaar. Ten eerste zijn tijdens de storm in juni geen bomen omgewaaid aan de Dwarsweg. Er zijn wel enkele bomen preventief omgezaagd maar dit betrof bomen die bij een dam stonden waarover vaak met tractoren en zware wagens wordt gereden waardoor waarschijnlijk boomwortels al beschadigd waren. Mogelijk zijn deze bomen gemeten maar deze mogen niet als representatief voor de gehele Dwarsweg worden beschouwd. Daarnaast wordt om onverklaarbare reden in de berekeningen een lagere bodemafschuifweerstand gehanteerd voor de Dwarsweg in vergelijking met de Rondweg.

Dit zijn een paar van de punten die de leden van de Werkgroep Bomen hadden gepland met de Gemeente Woerden te bespreken op 2 oktober. Door nu al met het bericht naar buiten te komen over de totale bomenkap veroorzaakt de Gemeente Woerden onnodig onrust. Daarnaast komt deze werkwijze niet overeen met het raadsbesluit om eerst overleg met de bevolking te voeren. De leden van de Werkgroep Bomen hopen op 2 oktober de Gemeente Woerden alsnog op andere gedachten te kunnen brengen.

Bomenkap nog in bespreking

In het overleg op 2 oktober besprak de Werkgroep Bomen met twee vertegenwoordigers van de gemeente Woerden de opmerkingen op het onderzoeksrapport. Deze twee vertegenwoordigers konden zich geheel vinden in de opmerkingen van de Werkgroep Bomen dat het onzinnig is om de gezonde bomen aan de Dwarsweg te kappen. Nu blijkt dat deze twee vertegenwoordigers van de Gemeente Woerden zijn teruggefloten door wethouder Groeneweg. De bomen aan de Rondweg en Dwarsweg in Zegveld moeten gewoon om.

De Werkgroep Bomen voelt zich misbruikt. Waarom stuurt de Gemeente Woerden vertegenwoordigers naar een bespreking die achteraf niet bevoegd blijken te zijn beslissingen te nemen? Daarnaast krijgt de Werkgroep Bomen het idee dat er niet wordt geluisterd naar haar bezwaren. Aangezien er heel wat opmerkingen zijn op het rapport van het door de gemeente Woerden ingeschakelde bureau heeft de Werkgroep Bomen een second opinion voorgesteld maar wethouder Groeneweg wil hier niet van weten. Ook voor de herplant langs de Hoofdweg luistert de Gemeente Woerden niet naar de argumenten van de Werkgroep Bomen. De Werkgroep Bomen heeft onderzoek gedaan naar de verschillende boomsoorten die geschikt zijn voor de natte veenbodem in Zegveld. De populier komt hierbij als goede optie naar voren maar de Gemeente Woerden wil absoluut geen populieren meer.

De Werkgroep Bomen kan zijn werk alleen maar goed doen als er wezenlijk overleg plaatsvindt met de Gemeente Woerden en de Gemeente Woerden ook luistert naar de argumenten en de vragen van de werkgroep beantwoordt. De Werkgroep Bomen heeft vragen gesteld aan de Gemeente Woerden over het rapport van het ingeschakelde bureau waarop zij nog steeds geen antwoord heeft ontvangen.
Wilt u weten welke vragen de Werkgroep Bomen aan de Gemeente Woerden heeft gesteld, klik dan hier.

Werkgroep Bomen legt haar functie neer

De vragen over de bomenkap aan de Rondweg en Dwarsweg in Zegveld naar aanleiding van het rapport van het door de gemeente Woerden ingeschakelde bureau zijn nog steeds niet beantwoord. De Gemeente Woerden wil deze vragen niet beantwoorden en wil ook niet meer overleggen over deze kwestie met de Werkgroep Bomen. Ook op de aanvraag van een second opinion wil de Gemeente Woerden niet ingaan.

Eind 2006 zei wethouder Groeneweg dat de populieren weg moesten omdat deze niet in het landschap zouden passen. Na fel protest van de Zegveldse bevolking is dit plan teruggedraaid. Komende maand gaan 263 gezonde populieren aan de Rondweg en Dwarsweg toch om omdat deze volgens de Gemeente Woerden allemaal een gevaar zouden opleveren.

De Werkgroep Bomen is opgericht door het Dorpsplatform Zegveld en de Gemeente Woerden om de belangen van de Zegveldse bomen te vertegenwoordigen. Het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform heeft vorige week overlegd en wil nu de hele zaak laten rusten en zich met name richten op de herplant. Het merendeel van de Werkgroep Bomen is het hier niet mee eens en daarom hebben drie van de vier leden van de Werkgroep Bomen (Ko Kromwijk, Son Tienhooven en Manon Verheul) besloten hun functie in de werkgroep neer te leggen. Meer tijd steken in de werkgroep heeft geen zin. Er wordt niet echt overlegd met de werkgroep en vragen die er zijn worden niet beantwoord. Ook voor de herplant van de bomen luistert de Gemeente Woerden niet naar de argumenten van de werkgroep en de Gemeente Woerden gaat haar eigen gang. Meer over de hele gang van zaken kunt u teruglezen op www.zegveld.net.
 
Manon Verheul, een van de opgestapte leden betreurt het dit besluit te moeten nemen, ook omdat zij meer had willen doen voor de 253 ondertekenaars van de actie ‘Red de bomen in Zegveld’. De Gemeente Woerden wil meer betrokken inwoners maar de huidige gang van zaken getuigt hier zeker niet van. De opgestapte leden zullen wel deze kwestie aankaarten in het dorpsplatformoverleg van 11 december 2007.

Zegveld, 13 november 2007

Pin It